Prop. 31 L (2022–2023)

Endringer i politiloven og politiregisterloven (PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon)

Til innholdsfortegnelse

6 Andre lands rett

6.1 Danmark

Politiets Efterretningstjenestes (PET) oppdrag er angitt i den danske PET-loven § 1. Loven nevner ikke etterretningsvirksomhet som en egen oppgave eller et eget oppdrag for PET. PET skal blant annet forebygge, etterforske og motvirke brudd på den danske straffeloven kapittel 12 og 13, utarbeide trusselvurderinger og holde justisministeren underrettet om forhold av betydning for landets indre sikkerhet mv. Det fremgår av § 3 at PET kan samle inn og behandle opplysninger som kan ha betydning for tjenestens virksomhet.

PETs behandling av opplysninger er regulert i PET-loven kapittel 5 om intern behandling av personopplysninger. Direktiv (EU) 2016/680 er i Danmark gjennomført i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (retshåndhævelsesloven). Direktivet er ikke fullt ut gjort gjeldende for PET, men det er i PET-loven § 6 a angitt en del prinsipper for behandling av opplysninger, herunder krav om formålsbestemthet, krav til relevans og tilstrekkelighet, kvalitetskontroll og sletting.

I den danske politiloven ble det ved lov 8. juni 2017 tilføyd en ny § 2 a som bestemmer at politiet kan samle inn og behandle opplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder når det er nødvendig av hensyn til utførelsen av politiets oppgaver. Bestemmelsen regulerer også sammenstillinger av opplysninger og tverrgående informasjonsanalyser. Det fremgår av forarbeidene til bestemmelsen at den ikke innebærer en utvidet adgang til å samle inn opplysninger fra åpne kilder, men at den sikrer et klart hjemmelsgrunnlag for politiets innsamling og behandling av – ofte betydelige mengder – opplysninger fra offentlig tilgjengelige kilder. Det er forutsatt i forarbeidene at det skal gis nærmere regler om behandlingen, herunder utlevering og sletting. Slike nærmere regler er foreløpig ikke gitt. Bestemmelsen gjelder kun for ordinært politi i Danmark.

6.2 Sverige

Säkerhetspolisens mandat er angitt i polislagen (1984:387) 3 §. Bestemmelsens første ledd lyder:

«Till Säkerhetspolisens uppgifter hör att
  • 1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott mot rikets säkerhet eller terrorbrott,

  • 2. utreda och beivra sådana brott som anges i 1 eller som följer av 5,

  • 3. fullgöra uppgifter i samband med personskydd av den centrala statsledningen och andra som regeringen eller Säkerhetspolisen bestämmer,

  • 4. fullgöra uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585),

  • 5. leda annan polisverksamhet om regeringen föreskriver det och i övrigt bedriva sådan verksamhet som framgår av lag eller förordning eller som regeringen uppdragit åt Säkerhetspolisen att i särskilda hänseenden ansvara för.»

Lag (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter og förordning (2019:1235) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter trådte i kraft 1. januar 2020. Loven gjennomfører til dels direktiv (EU) 2016/680 for Säkerhetspolisens del. Behandling av opplysninger fra åpne kilder er ikke regulert særskilt, verken for det alminnelige politi eller for Säkerhetspolisen. Innsamling av større mengder data som inneholder personopplysninger, må behandles i tråd med grunnkravene om at opplysningene må være nødvendig for et relevant formål innenfor tjenestens oppgaver. Innhenting av data fra åpne kilder, som ofte vil inneholde personopplysninger som tjenesten ikke er interessert i, vil derfor i mange tilfeller ikke være i tråd med disse grunnvilkårene.

6.3 Finland

Mandatet for Skyddspolisen (SUPO) fremgår av polisförvaltningslagen (14.2.1992/110) § 10. Bestemmelsens første ledd lyder:

«Skyddspolisen har till uppgift att i enlighet med inrikesministeriets styrning inhämta information för att skydda den nationella säkerheten samt upptäcka, förhindra och avslöja sådan verksamhet, sådana förehavanden och sådana brott som kan hota statsskicket och samhällsordningen eller rikets inre eller yttre säkerhet. Skyddspolisen ska även upprätthålla och utveckla en allmän beredskap för att upptäcka och förhindra aktivitet som hotar samhällets säkerhet.»

Regler om behandling av personopplysninger fremgår av lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (10.5.2019/616) kapittel 7. Behandling av opplysninger fra åpne kilder er ikke særskilt regulert. Informasjon fra åpne kilder kan innhentes og brukes dersom tjenesten kan vise til et behov for informasjonen som ligger innenfor tjenestens lovpålagte oppgaver. I medhold av lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet, kan lagring av personopplysninger som er innhentet fra åpne kilder bare skje når opplysningene er relevante for tjenestens oppgaveløsning.

I 2019 vedtok Finland lovendringer om sivil etterretningsvirksomhet, se lag om civil underrättelsesinhämtning avseende datatrafikk (26.4.2019/582) og nytt kapittel 5 a i polislagen (22.7.2011/872). Lovendringene innebar en styrking av SUPOs mandat til å drive sivil etterretningsvirksomhet, og ga tjenesten hjemmel for å drive informasjonsinnhenting med det formål å sikre nasjonale sikkerhetsinteresser og støtte beslutningstakingen i den øverste statsledelsen, jf. polislagen 5 a kap § 1. Lovendringen utvidet tjenestens mandat til å drive etterretningsvirksomhet utover der formålet for innhentingen er å avdekke, forebygge og etterforske straffbar virksomhet.

I tillegg ble SUPOs mandat utvidet slik at tjenesten også kan drive etterretningsvirksomhet i utlandet når formålet er å sikre Finlands nasjonale sikkerhet, samt at det ble åpnet for at SUPO kunne drive innhenting av grenseoverskridende datatrafikk, jf. lag om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik (26.4.2019/582).

6.4 Andre land

De fleste land utenfor Norden har rene innenlands etterretnings- og/eller sikkerhetstjenester som ikke har noen rolle som politiorgan. I flere vestlige land har landenes innenlands sikkerhetstjenester også i oppgave å drive med innenlands etterretning knyttet til trusler i henhold til tjenestenes respektive mandater. Eksempler på slike tjenester er Secret Service/MI5 (Storbritannia), Bundesamt für Verfassungsschutz/BfV (Tyskland), Federal Bureau of Investigation/FBI (USA) og Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst/General Intelligence and Security Service (Nederland).

Til dokumentets forside