Prop. 31 L (2022–2023)

Endringer i politiloven og politiregisterloven (PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon)

Til innholdsfortegnelse

8 Behandling av åpent tilgjengelig informasjon

8.1 Overordnet om forslaget og de menneskerettslige rammene

8.1.1 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det foreslått en ny § 65 a i politiregisterloven som åpner for at PST kan behandle åpent tilgjengelig informasjon for etterretningsformål, uten at politiregisterloven § 6 om krav til opplysningenes kvalitet og § 7 om behandling av særlige kategorier av personopplysninger kommer til anvendelse. Informasjon regnes ikke som åpent tilgjengelig dersom tilgang til informasjonen krever forsering av passord eller andre lignende beskyttelsesmekanismer. Som følge av at forslaget åpner for behandling av svært store mengder informasjon, anså departementet det viktig å begrense de mulige negative konsekvensene i størst mulig grad. Det ble derfor foreslått at opplysningene skal sperres, slik at de kun kan brukes til konkret angitte formål, og ellers ikke anses å være registrert hos PST. I tillegg til bruk for etterretningsformål mente departementet at opplysningene også burde kunne brukes til opprettelse av eller bruk i forebyggende sak og til etterforsking av lovbrudd innenfor PSTs ansvarsområde. Det ble foreslått at opplysningene skulle slettes senest etter 15 år, en frist som tilsvarte slettefristen i etterretningstjenesteloven § 9-8 for rådata innhentet i bulk.

I politiregisterforskriften ble det foreslått en forskriftsbestemmelse om at opplysninger som behandles etter den nye bestemmelsen skal holdes atskilt, og at tilgang kun skal gis til personer som har fått særskilt bemyndigelse. Det ble foreslått at bruk av opplysningene skal registreres og kunne spores for å kunne kontrollere om søkene og bruken er tillatt eller ikke. Registreringene skal gjennomgås regelmessig med det formål å avdekke uautorisert tilgang til opplysningene. I tillegg ble det foreslått at behandling av opplysningene for etterretningsformål kan skje ved bruk av automatiserte analyseverktøy. Det ble understreket at bruk av automatiserte analyseverktøy ikke kan skje med det formål å kartlegge enkeltindividers aktivitet på nett.

I høringsnotatet ble det vist til at forslaget vil innebære behandling av en slik art at det vil utgjøre et inngrep i privatlivet, og det ble redegjort for de rettslige rammene som følger av Grunnloven og EMK. Det ble ansett nødvendig å etablere tilstrekkelige sikkerhetsmekanismer for å ivareta de rettslige krav som følger av Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8. I tillegg til å gi en klar hjemmel for behandlingen, måtte det etableres klare rammer for behandlingen slik at inngrepet overfor den enkelte ikke blir større enn nødvendig. Det måtte også etableres sikkerhetsmekanismer for å unngå misbruk, og det måtte sikres at EOS-utvalget kan føre tilstrekkelig kontroll med bruken. Omfanget av sikkerhetsmekanismer og kontroll måtte vurderes i lys av inngrepets alvor. Departementet anså det i den sammenheng sentralt at det er tale om offentlig tilgjengelig informasjon som ikke innhentes ved bruk av tvangsmidler eller ved skjult overvåking.

Det ble uttalt at det er en risiko for at tiltaket vil kunne ha en nedkjølende effekt på ytringsfriheten, ved at den enkelte vil kunne modifisere eller sensurere ytringene sine, eller helt unnlate å ytre seg på internett, på grunn av frykt for eller kunnskap om at ytringene vil kunne lagres hos PST. Etter departementets skjønn ville imidlertid tiltaket være en grunnleggende forutsetning for at PST skal kunne ivareta etterretningsoppdraget. Risikoen for en eventuell nedkjølende effekt kunne etter departementets syn ikke tillegges avgjørende vekt. På samme vis som inngrepet i retten til privatliv vil kunne anses rettferdiggjort etter EMK artikkel 8 nr. 2, la departementet til grunn at en eventuell dempende effekt på den frie meningsytringen i sin alminnelighet kan anses rettferdiggjort etter EMK artikkel 10 nr. 2 av hensyn til å bekjempe alvorlig kriminalitet og ivareta nasjonal sikkerhet. Hensynet til personvernet ble også ansett tilstrekkelig ivaretatt.

8.1.2 Høringsinstansenes syn

Forsvarsdepartementet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Det nasjonale statsadvokatembetet og Finnmark politidistrikt støtter forslaget.

Riksadvokaten viser til at forslaget reiser vanskelige spørsmål om avveining av ulike og til dels sterkt motstridende hensyn, men understreker betydningen av at PST gis rammebetingelser som gjør det mulig for tjenesten å utføre sitt samfunnsoppdrag på en fullgod måte. Tatt i betraktning dagens bruk av moderne informasjonsteknologi, sier det seg nærmest selv at PST som ledd i sin virksomhet i stor utstrekning må ha anledning til å gjøre bruk av informasjon som er åpent tilgjengelig på internett. I den grad PST ikke kan nyttiggjøre seg relevante opplysninger uten at også opplysninger uten betydning følger med, mener riksadvokaten at det i stor utstrekning må aksepteres at tjenesten behandler slik overskuddsinformasjon.

Utstrakt registrering av overskuddsinformasjon vil imidlertid kunne innebære inngrep i grunnleggende friheter og menneskerettigheter. Det er dermed av største betydning at slik behandling har grunnlag i klar lovhjemmel og skjer innenfor klare rettslige rammer, som ikke åpner for behandling utover det som er nødvendig og forholdsmessig, samt ivaretar behovet for kontroll mv.

PST støtter forslaget. Internett er en enorm kilde til informasjon om nesten alle former for aktivitet i samfunnet. Dette er informasjon en sikkerhets- og etterretningstjeneste forventes å nyttiggjøre seg. For å kunne forutse fremtidige endringer både i trusselbildet og på aktørsiden må PST være tilstede på denne arenaen. Det er ikke mulig å «følge med» ved å «se på» nettet i sanntid. På grunn av åpne kilders karakter må opplysningene som er relevante lagres og bearbeides over tid.

Innføring av regler som gir adgang til bruk av informasjon fra åpne kilder, må nedfelles i lov for ikke å komme i konflikt med enkeltpersoners grunnleggende rettigheter. Regelverket må finne sin balanse mellom hensynet til samfunnets behov for sikkerhet og enkeltindividers personvern, og det må inneholde rettssikkerhetsgarantier og kontrollmekanismer.

Politidirektoratet uttaler at lovforslaget fordrer en balansering av hensynet til personvern og ytringsfrihet på den ene siden og hensynet til sikkerhet på den andre siden, som med fordel kunne vært grundigere drøftet i høringsnotatet. Politidirektoratet etterlyser en nærmere vurdering av hvilken overføringsverdi dommene Big Brother Watch og andre mot Storbritannia og Centrum för Rättvisa mot Sverige har til departementets forslag.

Politidirektoratet og Kripos mener at Europarådskonvensjon nr. 108 om personvern med tilleggsprotokoller bør vurderes nærmere i det videre arbeidet.

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) peker på at i Big Brother Watch og andre mot Storbritannia og Centrum för Rättvisa mot Sverige har EMD utviklet et sett med vurderingskriterier som er mer tilpasset innsamling av store datamengder (bulk) enn i tidligere rettspraksis. Særlig viktig er prinsippet om «end-to-end-safeguards». Selv om de to sakene gjaldt utenlandsetterretning (kommunikasjon ut og inn av landet), er mange av betraktningene like relevante for innenlandsetterretning, som tradisjonelt blir ansett som enda mer inngripende. Det er riktig nok en vesentlig forskjell mellom innsamling og lagring av hemmelig og åpent tilgjengelig informasjon. Utvalget mener likevel at forskjellen er mindre vesentlig enn høringsnotatet kan gi inntrykk av. Utvalget reiser spørsmål ved om inngrepet burde vært ledsaget av ytterligere vilkår for å ivareta borgernes personvern og rettsikkerhet – og i forlengelsen sikre mulighet for reell kontroll fra utvalget.

Datatilsynet viser til at forslaget berører sentrale spørsmål knyttet til personvern, ytringsfrihet og sikkerhet som krever en grundig utredning og avveining. Forslaget må sees i sammenheng med andre større overvåkingstiltak som politiet og etterretningstjenesten har fått hjemmel til, så som tilrettelagt innhenting i form av lagring av metadata om internettbruk, lagring av IP-adresser og overvåking av flypassasjerer. Samlet sett innebærer dette at myndighetenes mulighet til å overvåke borgerne har blitt betydelig utvidet de siste årene.

Datatilsynet ser at PST har et behov for å følge med og etterforske på internett. På grunn av det betydelige overvåkingspotensialet som digital overvåking med de muligheter kunstig intelligens og andre stordataverktøy åpner for, må imidlertid denne aktiviteten foregå under streng kontroll og rammer for den enkeltes rettsikkerhet. Forslaget utgjør et betydelig større inngrep i norske borgeres privatliv enn det departementet gir utrykk for, og skadepotensialet for vårt demokratiske samfunn er utvilsomt tilstede. Datatilsynet mener at konsekvensene av forslaget kan bli for store og at det derfor ikke bør innføres i sin nåværende form.

Tilsynet mener det er nødvendig å se på om Big Brother Watch og andre mot Storbritannia og Centrum för Rättvisa mot Sverige vil få anvendelse på innhenting fra åpne kilder, og at prinsippene fra disse dommene må legges til grunn. Etter Datatilsynets syn er forslaget ikke i samsvar med praksis fra EMD og EU-domstolen om masseinnsamling av personopplysninger til bruk for etterretnings- og politiformål.

I høringsnotatet er det lagt vekt på at masseinnhenting fra åpne kilder i stor grad skiller seg fra hemmelig overvåking, uten at dette er nærmere grunngitt. Det kan synes som om det legges vekt på at bulkinnhenting av kommunikasjonsdata er mer å regne som «skjult» enn innhenting fra åpne kilder. Når det gjelder bulkinnhenting, er det allment kjent gjennom blant annet lov om etterretningstjenesten at den foregår og hva den på et generelt nivå samler inn. Det som er hemmelig er hvordan opplysningene behandles, hvilke søkekriterier som legges til grunn og hvem som er gjenstand for en nærmere undersøkelse. I tillegg er den enkeltes rettigheter, som underretning om registrering og rett til innsyn, begrenset. Dette vil i stor grad også gjelde for PSTs innhenting fra åpne kilder. Det kan derfor argumenteres for at prinsippene fra EMDs dommer får anvendelse.

Datatilsynet mener at en løsning hvor innhentingen er målrettet og underlagt en uavhengig forhåndskontroll også vil være mer i tråd med EU-retten, herunder avgjørelsen i La Quadrature du Net and Others (sak C-511/18).

Når det gjelder lovskravet, mener Datatilsynet at det er vanskelig å forstå begrepet åpent tilgjengelig og hvor omfattende innsamlingen skal være. På grunn av vag begrepsbruk i lovforslaget, samt uklarheter om hvem som omfattes, er det stor usikkerhet rundt hvem som faktisk rammes. Dette gjør at Datatilsynet mener at kravet til klarhet og forutberegnelighet neppe er oppfylt.

Datatilsynet mener at etterkontroll ved EOS-utvalget samlet sett ikke er et robust nok system for å verne mot misbruk, både fordi den er etterfølgende og fordi formålene er så vide at det er vanskelig å se hvilken del av PSTs kjernevirksomhet som ikke vil kunne benytte seg av opplysningene. Dette vanskeliggjør kontroll. Forslaget innebærer også unntak fra rettsikkerhetsgarantier som underretning og innsyn.

Datatilsynet vurderer at forslaget samlet sett ikke er i tråd med EMDs krav om ende-til-ende-kontroll, som blant annet innebærer uavhengig forhåndskontroll også av innhentingen og søkene som en sentral rettsikkerhetsmekanisme. Det mangler også en målrettethet og begrensning av innsamlingen.

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) mener at flere sentrale problemstillinger og momenter ikke er tilstrekkelig berørt. Det savnes en bredere diskusjon om PSTs behov for å lagre så store mengder opplysninger, og avveiningen mot de sentrale menneskerettighetene dette berører. NIM mener forslaget er mer inngripende enn departementet legger til grunn. Masseinnsamling av data fra internett vil utfordre grunnleggende menneskerettigheter, som retten til privatliv, personvern og ytringsfriheten. Det bør derfor begrunnes mer inngående hvorvidt behandlingen er nødvendig i så stor utstrekning som foreslått. Etter NIMs oppfatning vil forslaget ikke være forholdsmessig slik det foreligger.

NIM mener at EMD-dommene Big Brother Watch og andre mot Storbritannia og Center för Rättvisa mot Sverige i noen grad gir veiledning om hvilke krav som stilles til den type innsamling og behandling som forslaget legger opp til. Det kan ikke utledes direkte av EMDs praksis at prinsippene for bulkovervåking ikke kommer til anvendelse for innhenting fra åpne kilder. Det forhold at forslaget gjelder åpne kilder kan også medføre at det stilles andre eller strengere krav.

I Big Brother Watch og andre mot Storbritannia stilles det opp åtte kriterier for bulkovervåkingssystemer. Videre legger dommen opp til en samlet vurdering. Etter NIMs syn har flere av prinsippene oppstilt i dommen overføringsverdi til dette tilfellet. Selv om selve innsamlingsmetoden er ulik og det er andre data som samles inn, vil forvaltning, sammenstilling, analyse, lagring samt senere bruk av dataene, i mindre grad skille seg fra problemstillingene i EMD-dommene, hvor poenget er å forhindre misbruksfaren som alltid foreligger ved slike personverninngrep.

Bruk av analyseverktøy kan frembringe nye mønstre og ny informasjon med utgangspunkt i de åpne kildene. Denne informasjonen kan være gjenstand for feilslutninger, og den kan ikke imøtegås. Problemstillingene som oppstår etter at opplysningene er samlet inn, skiller seg følgelig i liten grad fra problemstillingene i EMD-dommene.

NIM mener at høringsnotatet ikke i tilstrekkelig grad drøfter hvor tyngende inngrepet er, og hvilke rettssikkerhetsmekanismer som bør ledsage forslaget for at tiltaket skal kunne anses som forholdsmessig. Det er heller ikke drøftet om forskjellen mellom innsamling av informasjon om henholdsvis utenlandske aktører og egne borgere, påvirker inngrepsgraden. NIM mener at den vide innsamlingsadgangen, den lange lagringstiden, vide rammer for bruk, kombinert med bruken av automatiserte analyseverktøy, tilsier at forslaget må ledsages av strengere regler for lagring og andre rettssikkerhetsgarantier.

NIM legger til grunn at retten til et effektivt rettsmiddel på stadiet der innsamlingen eller behandlingen av opplysningene fortsatt er hemmelig, vil måtte ivaretas av EOS-utvalget. På bakgrunn av EOS-utvalgets høringsuttalelse ber NIM departementet vurdere hvorvidt utvalgets kontroll på dette punkt vil være tilstrekkelig som sikkerhetsmekanisme. NIM etterlyser en nærmere vurdering av hvordan retten til et effektivt rettsmiddel skal ivaretas, herunder hvordan ulik rettspraksis fra EMD har overføringsverdi til vår sak, og hvordan retten til et effektivt rettsmiddel skal sikres på de ulike stadiene av prosessen.

NIM etterlyser en grundigere vurdering av hvordan forslaget vil kunne virke nedkjølende på individers ønske om å ytre seg, særlig på nett, og hvilke samfunnsmessige konsekvenser dette kan få. NIM etterlyser også en grundigere redegjørelse for hvorvidt dette eventuelt vil påvirke samfunnet og demokratiet mer overordnet, og i hvilken grad dette avveies mot de formål forslaget søker å oppnå. NIM minner om at selv muligheten for en tendens i denne retning er ansett som et avgjørende argument i norsk rett.

Det er ikke utenkelig at masseinnsamling av informasjon på internett vil kunne utgjøre et inngrep i kildevernet og ha en nedkjølende effekt på fremtidige kilder ved at systemer for kunstig intelligens med stor informasjonstilgang har kapasitet til å identifisere og gjenkjenne hvem som er avsender av en skjult melding. NIM ber departementet vurdere og klargjøre at forslaget tar høyde for pressens kildevern i det videre arbeidet. Det bør videre foretas en drøftelse av kilders tillit til at de kan ha fortrolig kommunikasjon med journalister. Dette vil gjelde uavhengig av om forslaget direkte rammer kommunikasjon mellom kilder og journalister, ettersom eksistensen av stadig flere tiltak vil kunne etterlate et inntrykk av at slik kommunikasjon overvåkes av offentlige myndigheter. Denne ytterligere «nedkjølingseffekten» er noe som bør adresseres eksplisitt.

Medietilsynets vurdering er at de foreslåtte regelverksendringer medfører en betydelig inngripen i privatlivet og ytringsfriheten, noe som krever en langt mer omfattende begrunnelse enn høringsnotatet legger opp til. Medietilsynet mener at inngrepet i ytringsfriheten er større enn notatet tar høyde for, og at begrunnelsen for regelverksforslagene ikke står i forhold til inngrepet i ytringsfriheten og privatlivet. Medietilsynet kan derfor ikke støtte forslaget i sin nåværende form. Det er behov for å avklare hvordan kildevernet kan ivaretas, og hvordan risikoen for nedkjølingseffekter, særlig for redaktørstyrte medier, kan reduseres.

Advokatforeningen mener at flere sider av saken er utilstrekkelig utredet, herunder potensielle negativer konsekvenser for barn, nedkjølende effekter samt forholdsmessighetsvurderinger. Foreningen er bekymret for at en slik innsamling og lagring av informasjon for etterretningsformål vil ha en nedkjølende effekt på demokratiet og informasjonssamfunnet, for eksempel kritikk av myndighetene. Forslaget har både menneskerettslige og personvernmessige betenkeligheter. EMDs uttalelser i saker om bulkinnsamling om at inngrepet i individets rettigheter etter EMK artikkel 8 tiltar underveis i prosessen, er overførbare. Relevante likheter og forskjeller er ikke beskrevet og analysert nærmere. Innsamlingen og potensiell bruk av opplysningene vil åpenbart medføre at inngrepet i individets rettigheter tiltar etter hvert som det gjøres søk i opplysningene og disse benyttes for formålene.

UTSYN mener det burde vært grundigere vurdert hvordan lovforslaget kan virke nedkjølende på samfunnsdebatten og deltakernes vilje til å ytre seg. Et lovforslag som griper direkte inn i forholdet mellom stat og borger og som sterkt berører ytringsfriheten, må være grundig utredet. Også Tekna og NITO er bekymret for den nedkjølende effekten av forslaget. NITO mener at det er hensiktsmessig å avvente ytringsfrihetskommisjonens vurdering av overvåkingens konsekvens for ytringsfriheten.

IKT-Norge er spesielt opptatt av nødvendigheten av kritiske vurderinger og gode begrunnelser på grunn av faren for redusert tillit og nedkjølingseffekt som overvåking kan ha på bruken av digitale tjenester. Etter deres syn er vurderingen av nedkjølingseffekten for overfladisk. Betydningen forslaget har for tilliten til digitaliserte tjenester, samt betydningen av at frimodige ytringer kan bli sensurert, er ikke drøftet. Faren for nedkjølingseffekt er reell, og slik effekt vil kunne være skadelig for både norsk offentlig debatt og norsk næringsliv.

Elektronisk Forpost Norge mener at forslaget legger opp til svært omfattende overvåking av, i praksis, alle landets borgere.

8.1.3 Departementets vurderinger

Departementet har merket seg at en rekke høringsinstanser har forståelse for behovet for forslagene, selv om de ikke nødvendigvis støtter den innretningen som er foreslått. Departementet fastholder at det er behov for at PST kan lagre, analysere og systematisere åpent tilgjengelig informasjon for å utarbeide analyser og etterretningsvurderinger om forhold i Norge som kan true nasjonale sikkerhetsinteresser. Dagens teknologiske virkelighet gjør at stadig mer informasjon nå kun finnes på nett, og at trusselaktørene i økende grad flytter sin aktivitet fra det fysiske til det digitale rom. Lagring, analyse og sammenstilling av åpent tilgjengelig informasjon er derfor etter departementets syn et sentralt verktøy for at PST skal kunne ivareta oppgaven med å utarbeide analyser og etterretningsvurderinger, slik denne oppgaven er beskrevet i punkt 7 i denne proposisjonen. Ved å endre formuleringen av oppgaven som innenlands etterretningstjeneste, blir det etter departementets syn også klarere hva hjemmelen for behandling av åpent tilgjengelig informasjon er ment brukt til.

Flere høringsinstanser er uenige i departementets vurdering av at dommene fra EMD i Big Brother Watch og andre mot Storbritannia og Center för Rättvisa mot Sverige har begrenset overføringsverdi til forslaget, og de etterlyser en grundigere vurdering av disse dommene. Informasjonen som kan behandles etter forslaget her skiller seg fra informasjonen det er snakk om i EMD-dommene, ved at forslaget her er begrenset til åpent tilgjengelig informasjon. Informasjon som ligger i åpne kilder er åpent tilgjengelig for alle, og det eksisterer etter departementets syn ikke en berettiget forventning om samme vern for slik informasjon som for opplysninger som ikke er åpent tilgjengelige. Departementet opprettholder derfor vurderingen av at dommene ikke har direkte overføringsverdi. Med de justeringene som foreslås i punktene nedenfor, blir også parallellen til bulkinnsamling av grensekryssende informasjon (tilrettelagt innhenting) mindre treffende enn det høringsinstansene synes å legge til grunn. I den grad det kan trekkes en parallell til E-tjenestens virkemidler, mener departementet at det er mer nærliggende å sammenligne forslaget med E-tjenestens muligheter til å innhente rådata i bulk i form av åpent tilgjengelig informasjon, jf. etterretningstjenesteloven §§ 5-3 og 6-2. Slik innhenting kan også berøre norske borgere, jf. § 4-4 som åpner for innhenting fra åpne kilder selv om informasjonen er publisert av eller på annen måte berører personer i Norge.

Etter forslaget her vil innhentingen rammes inn ved at behandlingen må antas å være nødvendig for utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger, jf. omtalen i punkt 8.3.3. Dette vurderes som sammenlignbart med kravene i etterretningstjenesteloven § 5-3 om at innhenting kan skje for å få tilgang til et «relevant og tilstrekkelig informasjonsgrunnlag». Behandlingen vil med andre ord være mer målrettet enn tilrettelagt innhenting. For innhenting av rådata i bulk er det ikke etablert et regime med uavhengig forhåndskontroll, og det er heller ikke etablert særlige beføyelser for EOS-utvalget. Departementet vil likevel kommentere kravene som er oppstilt i Big Brother Watch og andre mot Storbritannia og Center för Rättvisa mot Sverige i de senere punktene i denne proposisjonen der disse er relevante.

Innrammingen vil også bidra til å ivareta Ytringsfrihetskommisjonens vurderinger i NOU 2022: 9 En åpen og opplyst offentlig samtale – Ytringsfrihetskommisjonens utredning. Kommisjonen advarer i punkt 7.9.8 side 128 mot bruk av generelle og vidtrekkende lovbestemmelser på områder som kan påvirke ytringsfriheten. Etter kommisjonens syn var forslaget som ble sendt på høring for generelt utformet. Forslaget som fremmes i denne proposisjonen er innrettet på en mer målrettet måte enn høringsforslaget.

Flere høringsinstanser har etterlyst en grundigere vurdering av den nedkjølende effekten av forslaget og inngrepet i ytringsfriheten, herunder ivaretakelse av pressens kildevern. Departementet ser at forslaget vil kunne ha en nedkjølende effekt ved at personer vil kunne unnlate å ytre seg av frykt for at opplysningene blir lagret hos PST. Selv om forslaget ikke legger begrensninger på retten til å ytre seg, kan det derfor like fullt gripe inn i ytringsfriheten. Inngrep kan være tillatt dersom det har hjemmel i lov, ivaretar et legitimt formål og er nødvendig i et demokratisk samfunn. Departementet mener at kravene som kan utledes av EMK artikkel 10 og Grunnloven § 100 er ivaretatt i forslaget her, og at tiltaket er nødvendig og forholdsmessig, særlig i lys av de endringene som nå er foreslått og rettssikkerhetsmekanismene det legges opp til i kombinasjon med allerede gjeldende regelverk.

PST og det øvrige politiet har også i dag mulighet til å følge med på ytringer på internett, og dersom politiregisterlovens regler er oppfylt, registrere disse. Det må derfor antas at de som vil unnlate å ytre seg som følge av forslagene her, til en viss grad lar være allerede i dag. En stor del av PSTs arbeid er knyttet til å verifisere informasjon og å ta ned bekymringer om personer som man tror kan utgjøre en trussel. Således kan det være i personens egen interesse at PST har et tilstrekkelig informasjonsgrunnlag til å kunne konkludere med at vedkommende ikke utgjør en trussel eller bør registreres. Dette kan være vel så viktig for å sikre at PST evner å gi riktig beslutningstøtte om omfang og utvikling av trusler.

Enkelte høringsinstanser har etterlyst en vurdering av om forslaget ivaretar kildevernet. Kildevernet omfatter journalistisk materiale som direkte eller indirekte kan avsløre identiteten til en kilde som journalisten har benyttet. Vernet omfatter opplysninger som kan identifisere kilden ved navn, bilde eller annen personidentifikasjon, samt uredigert og upublisert materiale såfremt informasjonen kan avsløre journalistens kilder. Forslaget i denne lovproposisjonen er begrenset til åpent tilgjengelig informasjon. Informasjon er ikke åpent tilgjengelig dersom den er beskyttet av passord eller andre sikkerhetsmekanismer, og informasjonen er heller ikke åpent tilgjengelig dersom tilgang krever aktivt fordekt opptreden. Opplysningene som kan behandles etter forslaget er med andre ord opplysninger som hvem som helst kan få tilgang til, og som dermed ikke kan forventes å holdes fortrolig. Det er etter departementets syn tvilsomt om opplysninger som er åpent tilgjengelig i det hele tatt vil være av en slik art at de er omfattet av kildevernet. I den grad korrespondanse mellom pressen og en kilde vil behandles etter den nye bestemmelsen, må denne korrespondansen ha foregått på en plattform som er allment tilgjengelig for offentligheten. Det har etter departementets syn formodningen mot seg at fortrolig kommunikasjon med kilder foregår på offentlig tilgjengelige plattformer i særlig omfang. Spørsmålet om vern om fortrolige kilder kommer derfor neppe på spissen.

Høringsinstansene som uttrykker bekymring for pressens kildevern, viser særlig til at automatiserte analyser og bruk av kunstig intelligens kan avsløre hvem som snakker med hvem. Etter forslaget kan automatiserte analyseverktøy bare benyttes ved utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger om forhold i Norge som kan true nasjonale sikkerhetsinteresser. I disse tilfellene er bruken av analyseverktøyene ikke rettet mot enkeltpersoner eller kartlegging av deres aktivitet, jf. omtalen i punkt 8.9.3 nedenfor. Også av denne grunn mener departementet at forslaget ikke vil gripe inn i kildevernet.

Etter departementets syn er kravet til effektive rettsmidler ivaretatt med det alminnelige systemet med EOS-utvalgets kontroll og mulighetene for å reise sak for domstolene. EOS-utvalget skal sikre at PSTs virksomhet holdes innenfor rammen av tjenestens fastlagte oppgaver og føre kontroll med tjenestens behandling av forebyggende saker og etterforskningssaker, dens bruk av skjulte tvangsmidler og andre skjulte metoder for informasjonsinnhenting. Dette vil også omfatte kontroll med PSTs bruk av den nye bestemmelsen. Departementet forutsetter at PST legger særskilt til rette for utvalgets kontroll av behandlingen som forslaget her åpner for.

Som omtalt i punkt 5.3 ovenfor åpner Europarådskonvensjon nr. 108 om personvern i forbindelse med elektronisk databehandling av personopplysninger med senere tilleggsprotokoller for en rekke unntak når behandlingen skjer av hensyn til nasjonal sikkerhet eller kriminalitetsbekjempelse, dersom det følger av lov og er et nødvendig tiltak i et demokratisk samfunn. Forslaget i denne proposisjonen er innenfor unntaksmulighetene som konvensjonen åpner for, og er dermed etter departementets vurdering i tråd med konvensjonens krav.

Samlet sett mener departementet at forslaget er i tråd med de krav som kan utledes av Grunnloven, EMK og EMDs praksis. Forslaget ivaretar et legitimt formål og går etter departementets syn ikke lenger enn nødvendig. De sikkerhetsmekanismer som foreslår i proposisjonen her, kombinert med de mekanismer som allerede finnes i regelverket og EOS-utvalgets kontroll med tjenesten, ivaretar også kravene til nødvendige sikkerhetsmekanismer.

8.2 Hva menes med åpent tilgjengelig informasjon?

8.2.1 Forslaget i høringsnotatet

Forslaget i høringsnotatet var begrenset til behandling av åpent tilgjengelig informasjon. Med åpent tilgjengelig informasjon menes informasjon som er allment tilgjengelig for offentligheten, i hovedsak informasjon i det digitale rom. Det er ikke avgjørende hvor eller på hvilken måte informasjonen er gjort åpent tilgjengelig. Åpent tilgjengelig informasjon omfatter for eksempel nettavisartikler, åpne offentlige registre, åpne diskusjoner i sosiale medier, kommentarfelt, blogger mv. Hvorvidt et nettsted kan anses som offentlig tilgjengelig, vil bero på om og i hvilken grad det utøves en reell kontroll med tilgangen til nettstedet. Informasjon regnes derfor som åpen selv om det kreves et abonnement eller registrering for å få tilgang, for eksempel et abonnement på en nettavis eller at det må opprettes en bruker på sosiale medier.

Informasjon regnes som åpent tilgjengelig selv om den er publisert på «det mørke nettet» og ikke er tilgjengelig gjennom vanlige søkemotorer, med mindre det er etablert spesielle mekanismer for å beskytte innholdet. Kryptert informasjon kan være åpent tilgjengelig hvis enhver kan laste den ned, for eksempel hvis en bruker på et åpent forum laster opp en kryptert fil som andre brukere fritt kan laste ned.

Avgrensningen til åpent tilgjengelig informasjon innebærer at for eksempel informasjon publisert på lukkede nettsteder eller private samtaler på chattetjenester, e-poster eller annen kryptert eller privat kommunikasjon, ikke omfattes.

I høringsnotatet ble det vist til at det er vanskelig å angi uttømmende hva som kan anses som åpent tilgjengelig informasjon. Det ble derfor foreslått en negativ avgrensning etter mal av etterretningstjenesteloven § 6-2, som fastsetter at informasjon ikke er åpent tilgjengelig dersom tilgang til informasjonen krever forsering av passord eller andre lignende beskyttelsesmekanismer.

8.2.2 Høringsinstansenes syn

Datatilsynet, Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Advokatforeningen, Den Norske Dataforening og Tekna etterlyser en tilsvarende avgrensning som i etterretningstjenesteloven § 6-2 om at informasjon ikke er åpent tilgjengelig dersom tilgang krever «aktivt fordekt opptreden». Det stilles spørsmål ved hvorfor ikke denne begrensningen er med, og det er dermed uklart om PST vil kunne benytte seg av falske identiteter eller brukere på nett for å få tilgang til informasjon som en bruker av sosiale medier kun deler med venner, følgere eller en liknende avgrenset krets. Avgrensning mot bruk av aktivt fordekt opptreden bør omtales og reguleres tydelig.

Politidirektoratet og Kripos støtter at begrepet «åpent tilgjengelig informasjon» defineres i lovforslaget. De mener at det bør inntas en definisjon av begrepet «åpent tilgjengelig informasjon» i politiregisterloven § 2 om definisjoner.

Datatilsynet mener det fremstår som om forslaget hviler på en antakelse om at informasjon som finnes på internett ofte eller i hovedsak er selvpublisert. Internett fungerer ikke alltid på denne måten. Falske kontoer kan opprettes. Beskyldninger og karakteristikker av andre brukere hagler i kommentarfeltet. Intim og personlig informasjon kan bli ulovlig tilgjengeliggjort, og brukere kan bli «doxxet» mot sin vilje – det vil si at personopplysninger blir samlet inn og publisert for å ramme enkeltpersoner.

Tilsynet viser til at selv om deler av «det mørke nettet» er kryptert og krever ulike typer autorisasjon for å få tilgang til informasjon og nettsteder, brukes det også til fritt å utveksle opplysninger til bruk for eksempelvis hackere, publisering etter løsepengeangrep hvor løsepenger ikke ble betalt og til å publisere materiale, herunder taushetsbelagt informasjon, etter datainnbrudd. Ved større og flere lekkasjer, med tilsvarende lang lagringstid, kan det i realiteten bli langt mer informasjon om enkeltpersoner enn hva som postes online og er søkbart gjennom tradisjonelle søkemotorer. Også Medietilsynet og Tekna peker på disse forholdene.

Datatilsynet savner en prinsipiell vurdering av hva som er å anse som åpent tilgjengelig. Vurderingen bør ta utgangspunkt i behovet for vern av ytringsfrihet og privatliv, veid opp mot myndighetenes behov for overvåking av elementer som kan anses som en trussel mot samfunnet. I stedet for en tilnærming hvor alt anses åpent tilgjengelig dersom ikke brukerne selv aktivt har tatt grep for å beskytte opplysningene, kan definisjonen ta utgangspunkt i en generell vurdering av hva som er ytret i det offentlige rom. Som eksempel nevnes straffeloven § 10, som definerer offentlig sted og offentlig handling i straffelovens forstand.

Borgernes forventning om å kunne ytre seg fritt utenfor myndighetenes kontroll, vil trolig være større i mindre fora enn i grupper eller steder som når ut til en større krets. Datatilsynet vil påpeke at uavhengig av definisjonen vil en omfattende registrering av ytringer fremsatt i det offentlige rom kunne ha negative konsekvenser.

Et perspektiv som ikke i tilstrekkelig grad er drøftet er hvordan en automatisert innsamling og analyse av ytringer og handlinger som for eksempel å være medlem av en gruppe vil kunne gi opplysninger som den enkelte ikke ønsker å dele med offentligheten.

Det må også fremgå klart at informasjon som ikke er lagt ut på nettet i tråd med personvernforordningen eller som er taushetsbelagt ikke kan anses som «åpent tilgjengelig informasjon». I så fall vil personer som mot sin vilje har fått lagt ut informasjon på nettet og i strid med taushetsplikt ha et dårligere vern mot inngrep i privatlivet fra PST enn andre.

NIM viser til at begrepet «åpent tilgjengelig informasjon» ikke er nærmere definert eller avgrenset utover at det ikke skal kreve «forsering av passord eller lignende beskyttelsesmekanismer». Forslaget åpner for innsamling av personopplysninger og annen informasjon om enhver, uten at de noen gang har vært eller vil være i politiets søkelys. Dette kan inkludere sensitive personopplysninger. Videre vil det kunne inkludere offentlig tilgjengelige opplysninger som kan være feilaktige eller misvisende, opplysninger som er tilveiebrakt eller publisert ulovlig og opplysninger publisert om enkeltpersoner uten deres kjennskap eller samtykke. Dette er opplysninger som det vil kunne være vanskelig for den det gjelder å ha kjennskap til, eksempelvis der opplysningene er publisert på sider som ikke er indeksert via søkemotorer, eller på det mørke nettet. Forutsetningen om at noe er publisert åpent, og at det dermed implisitt er gitt samtykke til at andre kan få kjennskap til opplysningene, slår ikke til for denne typen opplysninger.

NIM anser at innsamling og lagring av informasjon og aktivitet i sosiale medier reiser særlige spørsmål. Selv om informasjon publisert i sosiale medier etter lovforslaget vil kunne kategoriseres som «åpent tilgjengelig», er det grunn til å anta at befolkningen kan oppfatte denne typen informasjon som mer privat enn informasjon som fremgår av andre åpne kilder. Hva som deles offentlig i sosiale medier kan dessuten avhenge av hvilke brukerinnstillinger hver enkelt har valgt og endringer i plattformens brukervilkår. Dette gjør at den enkelte kan ha varierende innsikt i hva som deles med offentligheten.

Medietilsynet mener at definisjonen av «åpent tilgjengelig informasjon» fremstår som upresis, og at det er vanskelig å forstå rekkevidden av endringene og omfanget av datainnsamlingen. Definisjonen må i større grad presiseres og avgrenses. Informasjon på det mørke nettet oppfattes ikke som allment tilgjengelig, noe som illustrerer at departementets forståelse av «åpent tilgjengelig» trolig er avvikende fra befolkningens.

Advokatforeningen oppfatter at begrepet «åpent tilgjengelig informasjon» skal forstås svært vidt og antar at PST i praksis kan samle inn og lagre alt som er observerbart. Advokatforeningen er bekymret for at en slik innsamling og lagring av informasjon for etterretningsformål vil ha en nedkjølende effekt på demokratiet og informasjonssamfunnet, for eksempel kritikk av myndighetene. Resultatet kan være at vi reduserer eller fjerner offentlige debatter som vi ønsker å ha i det åpne rom, selv om det kan være ubehagelige ytringer.

Også Advokatforeningen påpeker at forslagets definisjon av åpent tilgjengelig informasjon ikke nødvendigvis gjenspeiler befolkningens oppfatning av hvilken informasjon som er offentlig og åpen. Det er glidende overganger fra informasjon som er fremsatt i private nettfora til generell informasjon fremsatt på en offentlig arena rettet mot et bredt publikum. Det er etter Advokatforeningens syn svært viktig at departementet klargjør hvilke grenser som gjelder for PSTs informasjonsinnhenting. En negativ avgrensing er lite egnet til dette. Videre mener foreningen at begrepet «lignende beskyttelsesmekanismer» er uklart og vanskelig å forstå. Legalitetsprinsippet tilsier at PSTs adgang til å gripe inn i den private sfæren må være klart angitt.

Advokatforeningen fremhever at en slik hjemmel for PST kan føre til at kriminaliteten går over i lukkede fora hvor dialogen er beskyttet av passord eller andre beskyttelsesmekanismer. Dette synes i begrenset grad å være utredet av departementet. Også IKT-Norge og NITO peker på disse forholdene.

Rettspolitisk forening mener definisjonen er vid, og lett kan ramme informasjon som avsenderen har ment å holde privat, for eksempel i små grupper på sosiale medier som ikke er lagt bak en teknisk beskyttelsesmekanisme. Den enkeltes forventning om privatliv er et vesentlig element i vurderingen av hvor inngripende et tiltak er. Den vide definisjonen av «åpent tilgjengelig informasjon» må antas å i seg selv ha en nedkjølende effekt på den enkeltes meningsytringer. Avgrensningen av hva som skal regnes som offentlig og privat bør både innstrammes og presiseres.

Tekna viser til at forslaget vil omfatte informasjon fra systemer som er hacket og delt på det mørke nettet, selv om dette er informasjon som aldri var ment å være offentlig tilgjengelig. Det oppstår da spørsmål om hvordan man har man tenkt å skille mellom informasjon som er lovlig og lovstridig lagt ut. Videre vil åpen informasjon ikke bare være informasjon man har lagt ut selv, men også informasjon andre har lagt ut uten at man selv har godkjent dette. Med lang lagringstid kan man også oppleve at informasjon som ikke er tilgjengelig for en selv eller andre fortsatt vil være tilgjengelig for etterretningen.

8.2.3 Departementets vurderinger

Angivelsen av hva som regnes som åpent tilgjengelig informasjon er ment å forstås på samme måte som etter etterretningstjenesteloven § 6-2. I høringsnotatet ble det vist til at det ikke er mulig å gi en uttømmende definisjon av begrepet. Høringsinnspillene har understreket dette.

Departementet er klar over at mye informasjon som er åpent tilgjengelig kan være publisert uten at personen det gjelder er kjent med det, eller at informasjonen er publisert urettmessig. Dersom man først åpner for at PST kan innhente åpent tilgjengelig informasjon uten en vurdering av om den enkelte opplysning i seg selv er nødvendig, kan det heller ikke avgrenses mot informasjon som omhandler mindreårige, er lovstridig lagt ut, underlagt taushetsplikt eller lignende. Slike begrensninger gjør seg heller ikke gjeldende i andre sammenhenger der PST og politiet for øvrig behandler åpent tilgjengelig informasjon, så fremt politiregisterlovens regler ellers er oppfylt.

Det sentrale må derfor være at opplysningene rent faktisk er åpent tilgjengelig, det vil si at informasjonen er allment tilgjengelig for offentligheten. Hvordan eller hvorfor opplysningene er publisert er dermed uten betydning. Avgrensning av hvilke opplysninger som kan innhentes omtales i punkt 8.3.3 nedenfor.

Når det gjelder avgrensning mot behandling av informasjon der tilgang krever «aktivt fordekt opptreden», har det ikke vært hensikten med forslaget å åpne for at PST kan behandle opplysninger innhentet ved slik opptreden etter den nye bestemmelsen. Forslaget åpner dermed ikke for at en tjenesteperson eksempelvis utgir seg for å være en annen, ikke-fiktiv person og gjennom samhandling med mennesker oppnår tilgang til for eksempel et forum på Internett, Det åpnes heller ikke for at PST gjennom en fiktiv bruker kan opptre manipulerende for å få eller opprettholde tilgang til et lukket forum eller gruppe på et nettsamfunn. I lys av høringsinnspillene ser departementet at avgrensningen mot «aktivt fordekt opptreden» bør inntas i bestemmelsen, for å unngå tvil om hva som er ment med åpent tilgjengelig informasjon.

Advokatforeningen mener at begrepet «lignende beskyttelsesmekanismer» er uklart. Departementet viser til at begrepet benyttes i etterretningstjenesteloven § 6-2 og skal forstås på samme måte i denne bestemmelsen. Lignende beskyttelsesmekanismer omfatter andre beskyttelsestiltak enn passordbeskyttelse som gjør at informasjonen ikke er åpent tilgjengelig for allmennheten. Det kan eksempelvis være biometrisk autentisering, at informasjonen kun kan nås fra spesifikke fysiske enheter eller at den på andre måter er utilgjengelig for uvedkommende.

Departementet opprettholder etter dette en negativ avgrensning av hva som regnes som åpent tilgjengelig, på samme måte som etter etterretningstjenesteloven § 6-2. Det anses ikke hensiktsmessig med en definisjon av begrepet i politiregisterloven § 2. Begrepet benyttes kun i de reglene som gjelder PST, og forslaget er ikke en generell regulering av bruk av åpent tilgjengelig informasjon. Bestemmelsen får dermed ikke betydning for PSTs muligheter til å bruke åpent tilgjengelig informasjon i andre sammenhenger, eller for det øvrige politiets adgang til å benytte åpent tilgjengelig informasjon.

Risikoen for at personer som ønsker å skjule sin kommunikasjon kan flytte seg til plattformer som ikke er offentlig tilgjengelige er ikke ny med dette forslaget. Det er grunn til å tro at mange av disse allerede velger å benytte plattformer som ikke er åpent tilgjengelige. Dette er derfor etter departementets syn ikke et argument mot at PST skal få den muligheten som forslaget her legger opp til. Ved å kunne analysere, sammenstille og vurdere åpent tilgjengelig informasjon over tid vil PST like fullt kunne utarbeide gode analyser og etterretningsvurderinger, selv om enkelte personer vil avstå fra å ytre seg på åpne plattformer og deres ytringer derfor ikke vil finnes i informasjonsgrunnlaget.

8.3 Særskilt hjemmel for å behandle åpent tilgjengelig informasjon til etterretningsformål

8.3.1 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det vist til at det er en forventning om at PST skal kunne «følge med» på internett for å avdekke ukjente trusselaktører, kartlegge utviklingen i trusselbildet og oppdage nye fenomener som kan medføre nye trusler. I dagens informasjonssamfunn kan denne forventningen vanskelig etterkommes uten at tjenesten gis anledning til å lagre, systematisere og analysere store mengder åpent tilgjengelig informasjon over tid. Det er ikke mulig å avdekke sammenhenger, se det store bildet eller «følge med» på en tilstrekkelig effektiv måte for å ivareta etterretningsoppdraget bare ved å være til stede på internett og med bruk av manuelle søk i sanntid.

Departementet mente derfor at det var behov for å åpne for at PST kan lagre, systematisere og analysere åpent tilgjengelig informasjon som ledd i tjenestens etterretningsvirksomhet. Dette ville gjøre at PST i større grad kan kartlegge utvikling, avdekke nye trender i trusselbildet og forutse fremtidige trusler i Norge. Det ville også bidra til å gi rettidig og relevant beslutningsstøtte slik at myndighetene kan vurdere trussel- og sårbarhetsreduserende tiltak der behovet gjør seg gjeldende. For tjenestens egen del vil åpent tilgjengelig informasjon være et viktig bidrag i vurderingen av hvilke trusler og trusselaktører det bør settes inn tiltak mot, og hvilke tiltak som vil være egnet.

Behandling av store mengder åpent tilgjengelig informasjon for etterretningsformål er ikke mulig innenfor de tradisjonelle behandlingsreglene i politiregisterloven fordi det meste av opplysningene som vil måtte behandles, vil være unødvendige, ikke-relevante opplysninger for tjenesten. Det var etter departementets syn behov for å etablere en egen hjemmel for denne typen behandling, og det ble foreslått en ny bestemmelse som regulerer alle sider ved behandlingen, inkludert en forskriftshjemmel som oppstiller et krav til nærmere regulering i forskrift.

I høringsnotatet ble det uttalt at departementet hadde vurdert om adgangen til å behandle offentlig tilgjengelig informasjon burde begrenses, for eksempel basert på konkrete informasjonsbehov eller lignende. Departementet mente imidlertid at en slik avgrensning ville være vanskelig å gjennomføre i praksis, og at det ikke ville være mulig å etablere egnede og tilstrekkelig presise avgrensingskriterier i regelverket for hvilke opplysninger som kan lastes ned. Det ble derfor ikke foreslått noen begrensninger i regelverket i hva som kan hentes inn, så lenge det er snakk om åpent tilgjengelig informasjon.

I høringsnotatet ble det vist til at det forekommer at åpen informasjon må lastes ned og lagres lokalt før det er mulig å foreta søk i innholdet. Slike datasett har blitt en viktig kilde til informasjon for akademia, journalister, kommersielle aktører, aktivister og organisasjoner i sivilsamfunnet. Etter departementets syn burde slik bruk av åpne kilder også være mulig for PST.

8.3.2 Høringsinstansenes syn

Forsvarsdepartementet støtter forslaget. Åpne kilder er i dagens informasjonssamfunn en relevant metode for å samle inn informasjon om flere av forholdene som PST skal forebygge og etterforske. Metoden vil mest sannsynlig komplementere andre metoder som PST kan benytte. Sett i sammenheng med tvangsmidlene som PST har tilgjengelig for å forebygge og etterforske saker, er metoden i seg selv ikke særlig inngripende. Ettersom innhentingen ikke skjer etter samtykke, og fordi summen av informasjonen over tid kan bli omfattende, kan innhentingen likevel bli inngripende i et personvernperspektiv selv om informasjonen er tilgjengeliggjort av personen selv. Forsvarsdepartementet støtter derfor forslaget om at metoden lovreguleres. Det bør også vurderes om politiets behandling av informasjon fra åpne kilder generelt bør reguleres.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) støtter forslaget. Det er ikke mulig å «følge med» ved å «se på» nettet i sanntid. På grunn av åpne kilders karakter må opplysningene som er relevante lagres og bearbeides over tid.

Riksadvokaten mener at tatt i betraktning dagens bruk av moderne informasjonsteknologi, sier det seg nærmest selv at PST som ledd i sin virksomhet i stor utstrekning må ha anledning til å gjøre bruk av informasjon som er åpent tilgjengelig på internett. I den grad relevante opplysninger ikke kan nyttiggjøres uten at også opplysninger uten betydning følger med, mener Riksadvokaten at det i stor utstrekning må aksepteres at tjenesten behandler slik overskuddsinformasjon.

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) savner en vurdering av behovet for å lovfeste innhenting av åpent tilgjengelig informasjon som en metode for PST. Utvalget reiser spørsmål ved om inngrepet burde vært ledsaget av ytterligere vilkår for å ivareta borgernes personvern og rettsikkerhet – og i forlengelsen sikre mulighet for reell kontroll fra utvalget.

Datatilsynet ser at PST har et behov for å følge med og etterforske på internett, men på grunn av det betydelige overvåkingspotensialet som digital overvåking med de muligheter kunstig intelligens og andre stordataverktøy åpner for, må denne aktiviteten foregå under streng kontroll og rammer for den enkeltes rettsikkerhet. En løsning hvor innhentingen er målrettet og underlagt en uavhengig forhåndskontroll vil være mer i tråd med praksis fra EMD og EU-domstolen, der målretting står sentralt.

Tilsynet mener at innhentingsmetode burde vært drøftet. Det er ikke beskrevet hvordan PST skal innhente informasjon fra nettet, om dette skal gjøres manuelt og målrettet, gjennom verktøy utviklet av PST eller av underleverandører som tilbyr «skraping» av nettet. Det er heller ikke drøftet om det vil være tillatt å bruke såkalte «data brokers» som selger opplysninger fra apper eller nettet.

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) mener at omfanget av den foreslåtte innsamlingen er iøynefallende. Etter NIMs oppfatning bør det vurderes om adgangen til innsamling av opplysninger bør presiseres og konkretiseres nærmere.

Bruk til etterretningsvirksomhet er et vidt virkeområde, og er ikke en entydig rettslig størrelse. Hvem eller hvordan det skal avgjøres om bruken kan rubriseres som «etterretningsvirksomhet», er ikke angitt. NIM forstår departementet dithen at «etterretning» blant annet skal omfatte innhenting, analyse og vurdering av informasjon, eksempelvis med formål å forebygge straffbare forhold, men også forut for det som tradisjonelt omfattes av begrepet forebygging. Det er vanskelig for befolkningen å skulle overskue konsekvensene av dette, all den tid det er vanskelig å avgjøre hva som omfattes. Forslaget inneholder ikke noen begrensninger på hvordan søk skal foregå eller gjennomføres. Høringsnotatet burde inneholdt avgrensninger av hvilke søkekriterier som kan benyttes, og mekanismer for å sikre at disse står i saklig sammenheng med formålet opplysningene skal uthentes for. Hvilke søkebegrep som brukes kan være avgjørende for om en konkret bruk av informasjonen er forholdsmessig eller ikke.

Rettssikkerhetsmekanismene må fungere i praksis, herunder må garantiene mot misbruk bygges inn i systemet, og det må foreligge reelle avgrensninger av hvilke søkekriterier som kan benyttes. Slik forslaget er lagt opp, mener NIM at det gir PST en ubestemt skjønnsmyndighet uten kriterier for overprøving. Dette gjør også den foreslåtte kontrollen av søk lite effektiv som kontrollmekanisme, ettersom skillet mellom lovlig og ikke lovlige søk ikke er tydelig.

På bakgrunn av den vide innsamlingsadgangen og den lange lagringstiden anbefaler NIM at departementet legger til rette for forhåndskontroll når det foretas søk i det innsamlede materialet. Dette kan eventuelt gjøres ved at det innføres en godkjenningsordning for hvilke opplysninger, søkeord eller andre parametere som kan ligge til grunn for søk i materialet.

Medietilsynet savner en vurdering av om det identifiserte formålet kan oppnås på en mindre inngripende måte. Forslaget fremstår mer inngripende for privatlivet og ytringsfriheten enn hva som er tilfellet i de fleste land i Norden, uten en forklaring på om trusselbildet i Norge er vesensforskjellig fra våre naboland.

Også Advokatforeningen påpeker at det ikke er tilstrekkelig klargjort om forslaget om bulkinnsamling av åpen tilgjengelig informasjon samsvarer med eller går lengre enn lovhjemlene til etterretningstjenestene i land som Norge har tradisjon for å sammenligne seg med. Både fra et menneskerettighetsperspektiv og fra et personvernståsted ser Advokatforeningen betydelige betenkeligheter ved forslaget. Slik hjemmelen er utformet, vil det være opp til PST å avgjøre hvorvidt innsamlingen skjer i tråd med etterretningsformålet. En så vid formålsbeskrivelse innebærer i praksis ingen begrensning.

Advokatforeningen mener det burde vært utredet nærmere om adgangen til å behandle offentlig tilgjengelig informasjon bør begrenses. For eksempel kan det være aktuelt å begrense PSTs adgang til å samle inn og lagre åpent tilgjengelig informasjon om barn, som nyter en særskilt beskyttelse etter personvernregelverket.

Det rettslige kravet om at en behandling av personopplysninger skal være nødvendig betyr i utgangspunktet at terskelen er høy. Advokatforeningen har problemer med å se at det er mulig å ivareta kravet til nødvendighet samtidig som PST gis hjemler som foreslått.

Tekna anerkjenner PST sitt behov for å få nye verktøy for å møte digitale utfordringer og løse samfunnsoppdraget. De savner imidlertid en grundigere redegjørelse for hvilke verktøy og metoder som skal benyttes ved innhenting. Det er uklart om dataene som innhentes kan bli beriket med andre data som PST allerede har. Det fremgår ikke hvordan man tenker å plukke ut, filtrere, analysere og lagre relevant informasjon fra alle relevante deler av internett, med fortløpende endringer, og samtidig holde informasjonen mest mulig korrekt og representativ. PSTs formål med dataene skiller seg fra formålene som de individuelle datakildene har for dataene, og dataene vil bli gjenstand for blant annet utvalg og filtrering før PST lagrer dem. Denne behandlingen vil kunne gjøre at informasjonen tas ut av kontekst og ikke lenger er representativ. Et system som skal gjøre utdrag fra hele internett, vil nødvendigvis bare kunne lagre utdrag og «bruddstykker» av all relevant informasjon.

Dataforeningen uttaler at forslaget innebærer en generell og udifferensiert innhenting av åpen informasjon. Dette innebærer i praksis en masseovervåking av borgernes ytringer i det offentlige rom, som etter Dataforeningens syn ikke er et akseptabelt virkemiddel. Høringsnotatet inneholder svært begrensede begrunnelser for de behovene som beskrives, og det er derfor vanskelig å vurdere forholdsmessigheten av et slikt inngrep.

IKT-Norge mener at oppgaven som skal ivaretas og tilrettelegges for gjennom lovforslaget, fremstår som svært tynt begrunnet. Forslaget underbygges ikke verken med konkrete eksempler på situasjoner som kan avverges ved tiltaket, erfaringer fra andre land eller tilsvarende. IKT-Norge hadde forventet å se en begrunnelse for at tiltaket kan ha en faktisk effekt, som et minimumskrav for å akseptere inngrepet.

NITO mener at forslaget åpner for å registrere informasjon om enkeltpersoner, lagre denne, for så å kunne drive etterretning mot egne borgere i etterkant, noe som strider mot demokratiets prinsipper for innsamling av elektroniske spor. NITO frykter at en såpass massiv innsamling av informasjon vil kunne føre til svært mange ønsker om sekundærbruk som ikke er forenelig med det opprinnelige formålet med tiltaket. En del av løsningen kan være å avgrense anvendelsen slik at innsamlede data anonymiseres fra starten av, før lagringen finner sted i PSTs systemer. Det er da viktig at anonymiseringen er reell, slik at det ikke er mulig å identifisere personer eller små grupper.

UTSYN mener det er grunn til å anta at oppdraget kan la seg løse på en måte som lar PST innhente informasjon fra åpne kilder i bulk, samtidig som innsamlingen begrenses til det som vil være relevant for formålet med innhentingen. Innhenting av informasjon i bulk fra åpne kilder vil måtte innrettes på ulike måter mot ulike trusselaktører og fenomener. Innhentingen kan begrenses ved at den for eksempel retter seg mot spesifikke nettsteder eller plattformer, eller at det defineres terskelverdier for hva som er å anse som en identifikator på budskap som kan knyttes opp mot for eksempel ekstremisme. Slike vurderinger vil uansett måtte gjøres av PST selv i forbindelse med innhenting og analyse av dataene, uavhengig av type trussel- og kriminalitetsfenomen. Man kan se for seg at PST tar utgangspunkt i en liste av nøkkelbegreper som identifiserer relevante nettsteder, og at hele eller deler av innholdet på de relevante nettstedene lagres. En slik liste kan revideres av interne og eksterne kontrollmekanismer, slik at det etableres en form for demokratisk kontroll over innhentingen samtidig som at PST gis forutsetninger til å løse sine lovpålagte oppgaver. Innretningen må understøttes av teknologiske løsninger, og hvilken teknologi som velges vil påvirke hva som er praktisk gjennomførbart. Lovteksten må utformes på en måte som muliggjør utvikling eller anskaffelse av informasjonssystemer og applikasjoner som understøtter behandlingen.

8.3.3 Departementets vurderinger

Departementet opprettholder at det er behov for at PST skal kunne benytte åpent tilgjengelig informasjon for å utarbeide analyser og etterretningsvurderinger om forhold i Norge som kan true nasjonale sikkerhetsinteresser. Når aktiviteten i stor grad foregår på nett, bør PST ha mulighetene og verktøyene til å kunne følge med den. Dette vil som beskrevet i høringsnotatet ikke være mulig uten at informasjonen kan lastes ned og analyseres nærmere. Etter departementets vurdering må det i en slik sammenheng også aksepteres at mye av informasjonen i seg selv er av liten eller ingen interesse for PSTs oppgaveløsning.

Departementet ser imidlertid at det er behov for å beskrive hva informasjonen er ment brukt til noe nærmere. Formålet med behandlingen er ikke individrettet, men å gi beslutningsstøtte, det vil si å danne grunnlag for taktiske, operasjonelle og strategiske beslutninger. Analyser og etterretningsvurderinger vil kunne bidra til å gi en retning og en prioritering for PSTs arbeid på ulike felter. Ved å kunne analysere omfanget av trusler på ulike områder vil PST i større grad kunne innrette sin innsats mot de områdene der det er nødvendig. Som eksempel kan nevnes at dersom analyse av åpent tilgjengelig informasjon tilsier at det foregår omfattende påvirkningsoperasjoner, er dette et område PST bør prioritere. Er omfanget av høyreekstreme uttalelser eller hets mot myndighetspersoner økende, kan PST måtte rette større oppmerksomhet mot disse feltene.

Videre vil vurderingene gi norske myndigheter verdifull informasjon om omfanget av ulike trusler i Norge i dag, samt potensielle trusler i fremtiden, slik at myndigheten kan innrette tiltak og ressurser mot dette. For eksempel kan omfang av strategiske oppkjøp eller russisk aktivitet i Norge være av betydning for hvilke tiltak som prioriteres. Det samme gjelder innenfor ulike sektorer der det er stort behov for å vite hvordan ulike trusselaktører opererer for å kunne forsvare seg mot uønskede hendelser, det være seg ulovlig etterretning, cyberangrep eller sabotasje.

Flere høringsinstanser er kritiske til at det ikke gjøres noen begrensninger på selve innsamlingen av informasjon, og peker på at målretting står sentralt i praksis fra EMD og EU-domstolen. I høringsnotatet la departementet til grunn at en avgrensning av innhentingen kunne være vanskelig å gjennomføre i praksis, og det ble ikke foreslått noen begrensninger i regelverket i hva som kan hentes inn.

Etter en fornyet vurdering har departementet imidlertid kommet til at det er ønskelig å ramme inn innhentingen til en viss grad. Dette vil bidra til å møte bekymringer for at PST kan lagre «hva som helst» helt uavhengig av om det har noen betydning for tjenestens oppgaver. Også for PSTs egen del er det ønskelig at informasjonen som behandles er mest mulig relevant for tjenestens oppgaveløsning, selv om den enkelte opplysning i seg selv ikke nødvendigvis er av interesse.

Grunnleggende for all etterretning er at den har til formål å danne grunnlag for beslutninger. Etterretningsprosessen er en styrt prosess, som utløses av at en beslutningstaker har et behov for økt kunnskap, for eksempel om fenomener som kan utgjøre en trussel. Dette behovet vil normalt kunne dokumenteres. Informasjonsbehovet kan oppstå på ulike måter, enten det er at overordnet organ eller andre offentlige organer har behov for informasjon til støtte for sine beslutninger, eller at PST selv ser behov for å kartlegge en mulig trussel nærmere. Det kan være et planmessig ønske om eksempelvis å få oversikt over utvikling på et område, eller mer tilfeldig. Sistnevnte kan være dersom PST blir kjent med noe som kan være indikasjon på en mulig trussel, og det er ønskelig å finne ut om det er mer informasjon om denne på åpne kilder. Det kan også være aktuelt der et lekket datasett eller et nettsted antas å inneholde informasjon som kan være nødvendig for å utarbeide analyser og etterretningsvurderinger, og PST ønsker å laste dette ned for å kunne arbeide videre med materialet.

Som flere har pekt på vil PST selv måtte gjøre visse valg og avgrensninger når informasjonen skal lagres. En slik avgrensning kan gjøres på mange måter, eksempelvis ved at hele nettsteder som kan inneholde informasjon av interesse, lagres, at det først gjøres målrettede søk for å finne de aktuelle nettstedene, eller i form av nærmere undersøkelser etter mer tilfeldig funn av informasjon som det er grunn til å se nærmere på.

Samtidig kan mulighetene til å behandle informasjon etter den nye bestemmelsen ikke være for snever dersom virkemiddelet skal få den ønskede effekten. Vurderingen av hva som skal behandles må nødvendigvis være overordnet og kunne favne bredt. Det kan heller ikke kreves sikker kunnskap om at det for eksempel finnes informasjon av betydning for analyser og etterretningsvurderinger på et bestemt nettsted for at informasjon fra nettstedet kan lagres og analyseres. Det er behov for et bredt informasjonsgrunnlag dersom tjenesten skal kunne følge utvikling og trender i trusselbildet. For å kunne oppdage avvik eller en negativ utvikling, må PST ha nok informasjon til at tjenesten vet hva som er «normalsituasjonen». Det er heller ikke ønskelig å avgrense mot at PST for eksempel kan laste ned datasett for å undersøke om de inneholder opplysninger av etterretningsmessig verdi, selv om det ikke er direkte knyttet til et konkret informasjonsbehov på nedlastingstidspunktet. I slike tilfeller vil det være tilstrekkelig at datasettet antas å inneholde informasjon som kan være nødvendig for å utarbeide analyser og etterretningsvurderinger.

Regelverket må derfor formuleres på en måte som ikke innebærer en risiko for at PST går glipp av viktig og etterretningsrelevant informasjon, eller som gjør det mulig for trusselaktørene å forutse hvor PST vil rette oppmerksomheten og tilpasser sin virksomhet for å unngå å komme i PSTs søkelys. Hvordan PST skal avgrense innhentingen kan derfor ikke reguleres i detalj, men må konkretiseres i interne retningslinjer og rutiner.

Departementet foreslår etter dette som et vilkår for behandling etter bestemmelsen at behandlingen «må antas å være nødvendig» for utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger. Kravet om at behandlingen må «antas» å være nødvendig, innebærer at det ikke kreves sannsynlighetsovervekt eller sikkerhet for at det vil være nødvendig å behandle opplysningene. Det vil være tilstrekkelig med at en rimelig og ikke helt fjern mulighet for at behandlingen er nødvendig. Dette er en følge av at PST etter departementets syn må kunne gå bredt ut for å finne informasjon av betydning for analyser og etterretningsvurderinger for å bidra til å sikre nasjonale sikkerhetsinteresser. I en slik situasjon må det aksepteres at tjenesten også behandler informasjon som det kan vise seg at er uten betydning for tjenestens oppgaveløsning.

Et krav om at behandlingen må antas å være nødvendig vil like fullt innebære en reell konkretisering av innhentingsadgangen. PST kan dermed ikke laste ned datasett, nettsteder eller lignende der det kun er en teoretisk eller fjern mulighet for at det kan finnes informasjon av etterretningsmessig verdi. Det er imidlertid ikke krav om at opplysningene være nødvendige.

Etter departementets vurdering vil denne innrammingen av innhentingen av åpent tilgjengelig informasjon ytterligere understreke forskjellen mellom den behandlingen bestemmelsen her åpner for og E-tjenestens hjemmel for bulkinnhenting av kommunikasjon i transitt. Ved at innhentingen er betinget av at den antas nødvendig for utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger, er innhentingen etter bestemmelsen mer begrenset og målrettet enn ved tilrettelagt innhenting. Dette gjør at forslaget i denne proposisjonen skiller seg fra systemene dommene fra EMD og EU-domstolen tok stilling til, og gjør at de krav som der er oppstilt har begrenset overføringsverdi til forslaget her.

En mer målrettet innhenting, kombinert med at informasjonen er offentlig tilgjengelig, gjør også at departementet ikke ser behov for en uavhengig forhåndskontroll med eller autorisasjon for innhentingen. Det anses tilstrekkelig at det foreligger interne rutiner hvor vilkårene for innhentingen fremgår og at det kan dokumenteres at innhentingen knytter seg til konkrete informasjonsbehov. Dette vil EOS-utvalget kunne kontrollere som ledd i sin alminnelige kontroll med tjenesten.

Når det gjelder valg av innhentingsmåte og tekniske løsninger for dette, legger lovforslaget ikke føringer for hvordan opplysningene teknisk hentes inn. Ut over at det etter denne bestemmelsen er snakk om større mengder informasjon, skiller innhentingen seg ikke fra innhenting av åpent tilgjengelig informasjon i andre sammenhenger. Det sentrale er at opplysningene er åpent tilgjengelig, slik at det ikke vil kunne behandles opplysninger etter bestemmelsen dersom de ikke er allment tilgjengelig for offentligheten på innhentingstidspunktet.

Når det gjelder den videre bruken av opplysninger i forbindelse med utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger, ser departementet ikke behov for en forhåndskontroll med søk i opplysningene eller behandlingen for øvrig. I disse tilfellene behandles opplysningene for det formål de er innhentet for, og det bør derfor ikke begrenses hvordan denne behandlingen kan skje. Informasjonen som behandles etter forslaget er åpent tilgjengelig, og er dermed av en annen karakter enn informasjon som EMD-dommene dreier seg om. Åpen tilgjengelig informasjon vil også kunne søkes opp på nett så fremt informasjonen ikke er slettet, og det gjelder da ingen begrensninger i PSTs søkemuligheter. Det at PST har opplysningene lagret hos seg fremfor å måtte søke de opp på nett, er etter departementets vurdering ikke noe som tilsier at det må etableres forhåndskontroll for at PST skal kunne behandle opplysningene for det formål de er innhentet for. Eventuelle ytterligere krav for behandling til forebygging og etterforsking omtales nærmere i punkt 8.6 nedenfor.

Det er stilt spørsmål ved om dataene som innhentes kan berikes med andre data PST allerede har. Selv om informasjonen ligger atskilt fra PSTs øvrige registre, må PST likevel kunne se informasjonen i sammenheng med annen informasjon tjenesten besitter. Søk i opplysningene innenfor de oppstilte formålene vil kunne skje på bakgrunn av opplysninger PST allerede har registrert i sine alminnelige systemer. Videre vil de ferdige analysene og etterretningsvurderingene kunne inneholde opplysninger fra en rekke kilder, enten det er forskning, informasjon fra samarbeidende tjenester eller fra tidligere trusselvurderinger.

Departementet ser det på nåværende tidspunkt ikke som aktuelt å regulere innhenting av åpen tilgjengelig informasjon som en metode for politiet eller for PST. En slik bestemmelse er etter departementets syn heller ikke nødvendig. Åpne kilder er en av mange kilder for de opplysninger som allerede behandles av PST og politiet for øvrig. Politiregisterloven regulerer behandlingen også av disse opplysningene, ettersom loven ikke skiller på hvor opplysningene stammer fra. Opplysninger kan behandles så lenge lovens vilkår er oppfylt, uavhengig av om de stammer fra åpne kilder, andre offentlige organer, tips, kontakt med publikum eller andre kilder.

8.4 Unntak fra krav til opplysningenes kvalitet, behandling av særlige kategorier av personopplysninger mv.

8.4.1 Forslaget i høringsnotatet

Adgangen til å laste ned store mengder åpent tilgjengelig informasjon passer ikke inn i politiregisterlovens alminnelige regler om behandling av opplysninger. Det ble derfor foreslått å gjøre unntak fra kravene i politiregisterloven § 6, herunder kravene til at opplysningene som behandles skal være relevante og korrekte. Det ble vist til at når informasjon publiseres på internett vil PST ikke ha noen mulighet til å vurdere om den enkelte opplysning faktisk er korrekt.

I tillegg ble det vurdert å være behov for å gjøre unntak fra politiregisterloven § 7, som gir anvisning på at behandling av særlige kategorier av personopplysninger bare kan finne sted dersom det er strengt nødvendig ut fra formålet med behandlingen. Mange publiserer denne typen opplysninger på internett, eksempelvis om politisk eller religiøs overbevisning, seksuell orientering osv. I høringsnotatet ble det vist til at det ikke vil være mulig å filtrere ut slike opplysninger.

8.4.2 Høringsinstansenes syn

Riksadvokaten stiller spørsmål ved hvorvidt det er behov for generelle unntak fra §§ 6 og 7. Både relevanskravet og det strenge nødvendighetskravet for behandling av visse personopplysninger burde i prinsippet gjelde også ved masseinnhenting av informasjon, og så vidt riksadvokaten forstår er det i første rekke praktiske begrensninger som begrunner forslaget om unntak. I den grad det lar seg gjøre å sortere ut overskuddsinformasjon, enten i forbindelse med innhenting eller senere, antas det at lovens utgangspunkt burde være at denne muligheten i rimelig grad skal benyttes. Det kunne således vurderes å oppstille som vilkår for behandling av overskuddsinformasjon at utsortering og sletting ville være umulig eller uforholdsmessig ressurskrevende.

Datatilsynet viser til at det ikke er drøftet om en mer målrettet metode kunne ha oppfylt formålene. Målretting står helt sentralt både i praksis fra EMD og EU-domstolen. Datatilsynet understreker betydningen av korrekte opplysninger ved bruk av automatiserte analyseverktøy og eventuell bruk av kunstig intelligens, og den fare for algoritmeskjevhet (bias) det ellers kan medføre. Det må også tas med i betraktningen at noen publiserer sensitive opplysninger om andre mot deres vilje og på en ulovlig måte. Selv om opplysningene lagres ustrukturert, kan analyseverktøy raskt og enkelt kategorisere opplysningene.

Medietilsynet mener at innsamlingen av data om etnisitet, seksuell orientering, politisk tilhørighet, i tillegg til datainnsamling om mindreårige, i liten grad er problematisert i høringsnotatet.

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) viser til at avgrensning mot lagring av sensitive personopplysninger ikke har annen begrunnelse enn at det ikke vil være mulig å skille ut disse opplysningene. NIM savner en mer grundig redegjørelse for betenkelighetene med en slik innsamling, både av hensyn til personvernet og av hensyn til ytringsfriheten. Videre savner NIM en omtale av om det kan innføres mekanismer for å unngå betenkelighetene ved å samle inn slike opplysninger. Det er eksempelvis ikke innført eller diskutert noen begrensninger knyttet til bruk av disse opplysningene.

Advokatforeningen har forståelse for at det er vanskelig å anvende prinsippene etter lovens §§ 6 og 7 for bulkinnsamling av data. Samtidig er de rettslige prinsippene som det gjøres unntak fra sentrale rettssikkerhetsprinsipper og ivaretar interesser som anses som sterkt beskyttelsesverdige, for eksempel fagforeningstilhørighet, politisk syn, etnisitet mv. Advokatforeningen mener at ulempene ved å bruke slike unntak burde vært vurdert.

Dataforeningen mener at det må etableres en mekanisme for kvalitetskontroll av den informasjonen som samles inn for å benyttes til analyse, og at mekanismene må være etterprøvbare. Det må etableres en kvalitetskontroll og kontroll av korrektheten i resultatet av analysene når resultatet skal benyttes, og rettssikkerhetsgarantier for at resultatet av analysevirksomheten skal kunne benyttes til å etablere konkret sak rettet mot enkeltpersoner eller grupper.

Tekna viser til at selv om det er krav om at informasjonen skal være en korrekt kopi av det PST har funnet på det åpne nettet, kan «korrekt kopi» av begrenset, utvalgt informasjon likevel gi et feil helhetsbilde. Det vises i den forbindelse til at åpen tilgjengelig informasjon også vil omfatte uriktig informasjon som er lagt ut av andre.

8.4.3 Departementets vurderinger

Departementet har merket seg at flere instanser uttrykker forståelse for at det vil være vanskelig å filtrere ut opplysninger som ikke er relevante eller særlige kategorier av personopplysninger ved innsamlingen av åpent tilgjengelig informasjon.

Flere av kravene som stilles i politiregisterloven § 6 vil ikke være mulig å oppfylle for den typen behandling forslaget her åpner for. Som det ble vist til i høringsnotatet er det ikke mulig å sikre at opplysninger i det sperrede materialet er korrekte og oppdaterte, eller at det ikke behandles flere opplysninger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet. Angivelsen i § 6 fjerde ledd om at opplysninger i noen sammenhenger anses å være korrekte dersom de er gjengitt slik kilden ga dem, kan i og for seg være aktuell for opplysningene, ved at de vil behandles i den form de har fremkommet på den åpne kilden. Bestemmelsen er imidlertid utformet med tanke på andre situasjoner enn det som her er tilfelle, typisk referatsituasjoner som avhør av vitner mv.

For at PST skal kunne utarbeide analyser og etterretningsvurderinger om forhold i Norge som kan true nasjonale sikkerhetsinteresser, er det behov for et bredt informasjonsgrunnlag. Dersom PST skal se på utviklingen innenfor et område over tid, eksempelvis omfanget av høyreekstreme i Norge, må tjenesten ha nok informasjon til å kunne etablere en «normaltilstand» for å se om og i tilfelle hvordan denne endrer seg. For å avdekke om det foregår påvirkningsoperasjoner, er det nødvendig med informasjon om hva som er «vanlig» aktivitet i sosiale medier for å kunne identifisere eventuelle avvik. Som det ble beskrevet i høringsnotatet vil dette innebære at PST vil kunne behandle svært store mengder informasjon der mange av opplysningene er av liten eller ingen interesse for PSTs virksomhet.

Det er mange som publiserer særlige kategorier av personopplysninger om seg selv eller andre. Opplysningene vil kunne fremkomme i mange ulike former, eksempelvis i en løpende diskusjon på et chan-fora, eller i fritekst på en nettside som ellers kan tenkes å inneholde informasjon av betydning for utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger. Å filtrere ut disse opplysningene ved innsamlingen, uavhengig av i hvilken form de fremkommer, vil ikke være mulig. Selv om dette betyr at opplysninger for eksempel om en persons seksuelle legning kan tenkes å finnes i det innhentede materialet uten at opplysningene er strengt nødvendig for å utarbeide analyser og etterretningsvurderinger, mener departementet at dette må aksepteres. Opplysningen er uansett åpent tilgjengelig. Den tilleggsulempen PSTs behandling innebærer for den enkelte, reduseres ved at opplysningene vil være sperret, jf. omtalen i punkt 8.5 nedenfor, og derfor kun kan behandles for særskilt angitte formål. I andre sammenhenger anses opplysningene ikke å være registrert hos PST.

Departementet opprettholder derfor at det er behov for å gjøre unntak fra kravene etter §§ 6 og 7. Imidlertid foreslås det å gjøre unntakene mer begrenset enn i høringsnotatet. Det er først og fremst ved innhentingen og lagringen at behovet for unntak fra bestemmelsene gjør seg gjeldende. Når det ikke stilles krav om at PST på forhånd må ha sikker kunnskap om at et nettsted, datasett eller lignende inneholder opplysninger som er nødvendige for analyser og etterretningsvurderinger, kan det heller ikke stilles krav om at opplysninger som er irrelevante eller gjelder særlige kategorier av personopplysninger ikke samles inn eller lagres.

I tillegg er det behov for å opprettholde unntakene når opplysningene behandles ved hjelp av automatiserte analyseverktøy. Slike verktøy skal blant annet kunne brukes til å kartlegge trender og utviklingstrekk og gi prediksjoner om forventet utvikling. Denne typen automatiserte analyser krever et bredt informasjonsgrunnlag for å kunne gi mest mulig presise resultater. Automatiserte analyseverktøy må derfor kunne benyttes på alle de innhentede opplysningene, uavhengig av om den enkelte opplysning er relevant og oppdatert eller om det kan finnes særlige kategorier av personopplysninger i materialet.

Unntakene fra kravene etter §§ 6 og 7 vil etter dette kun gjelde for innhenting, lagring og bruk av automatiserte analyseverktøy. For all annen behandling i forbindelse med utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger vil kravene gjelde fullt ut. Heller ikke ved bruk i forebyggende sak eller til etterforsking gjøres det noen unntak fra kravene. Behandling av eventuelle særlige kategorier av opplysninger i en analyse eller etterretningsvurdering, en forebyggende sak og i etterforsking må derfor være strengt nødvendig, og opplysningene må være relevante, korrekte og oppdaterte.

Riksadvokaten har foreslått å oppstille som vilkår for behandling av overskuddsinformasjon at utsortering og sletting ville være umulig eller uforholdsmessig ressurskrevende. Departementet mener at en utsortering og sletting av overskuddsinformasjon gjennomgående vil være tilnærmet umulig eller uforholdsmessig ressurskrevende, og at det er vanskelig å begrense hva som lagres ut over den målrettingen av innhentingen som er beskrevet i punkt 8.3.3 ovenfor. En mer målrettet innhenting vil gjøre at mengden irrelevant informasjon er mindre. Dersom PST etter å ha analysert for eksempel et datasett finner at det er uten betydning for utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger, skal informasjonen slettes, jf. omtalen i punkt 8.8.3. Det samme vil gjelde dersom deler av materialet er uten betydning, gitt at det er mulig å skille de relevante og irrelevante delene fra hverandre.

8.5 Sperring

8.5.1 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det vist til at de personvernmessige betenkelighetene ved ordningen må kompenseres så langt det lar seg gjøre, herunder gjennom etablering av tilstrekkelige sikkerhetsmekanismer for å unngå misbruk.

For å begrense følgene for den enkelte i størst mulig grad, foreslo departementet at opplysningene i sin helhet skal sperres. Den mest sentrale konsekvensen av sperring er at sperrede opplysninger ikke anses for å være «registrert» i politiregisterlovens forstand. Dette gjør at opplysningene ikke kan brukes som ledd i den virksomheten registrerte opplysninger vanligvis brukes til. PST kan derfor ikke søke i disse opplysningene i forbindelse med for eksempel sikkerhetsklareringer, henvendelser fra andre organer eller andre løpende oppgaver. Opplysninger som er sperret vil heller ikke kunne utleveres til andre. Dersom opplysningene skal kunne brukes til andre formål enn etterretningsvirksomhet, må dette reguleres særskilt.

8.5.2 Høringsinstansenes syn

Forsvarsdepartementet ber om at det presiseres hva som menes med at opplysningene ikke vil kunne utleveres til andre. Det er Forsvarsdepartementets syn at evaluerte data skal kunne utleveres etter de generelle reglene om utlevering i politiregisterloven kapittel 6, selv om de er innhentet i bulk.

Politidirektoratet og Kripos mener det ikke er nødvendig – og heller ikke riktig – å gjøre bruk av begrepet sperring når bestemmelsen uansett entydig avgrenser hvilke formål opplysningene skal kunne brukes til, og at de skal slettes etter en viss tid.

De lagrede opplysningene kan brukes i PSTs etterretningsvirksomhet, samt at det kan foretas søk i opplysningene for å opprette forebyggingssak, i forebyggingssak og i etterforskningsøyemed, dvs. i praksis innenfor stort sett hele PSTs ansvarsområde. Det blir således noe misvisende at overskriften i § 65 a har overskriften «Behandling av åpent tilgjengelig informasjon til etterretningsformål». Dersom de lagrede opplysningene benyttes for forebygging og etterforsking, kan PST registrere opplysningene i sine alminnelige registre. Det kan derfor stilles spørsmål ved sperringens funksjon som sikkerhetsmekanisme.

Oslo statsadvokatembeter,Politidirektoratet og Kripos peker på at i gitte tilfeller vil PST ha en plikt til å videreformidle informasjon til det øvrige politi, jf. plikten etter straffeloven § 196 til å avverge straffbare forhold. PST kan også ha plikt til å gi opplysninger til andre. For Kripos fremstår det som helt klart at det behandlingsformål og de bruksbegrensninger som angis i § 65 a ikke fritar PST for å vurdere sin aktivitetsplikt etter annen lovgivning, herunder straffeloven § 196 og § 226, samt barnevernloven § 6-4.

Riksadvokaten støtter i utgangspunktet forslaget om at åpent tilgjengelig informasjon som innhentes til formål som angitt i høringsnotatet, skal sperres. Fordi utkastet til endring i politiloven § 17 b ikke sondrer mellom etterretningsopplysninger innhentet til ulike formål, kan det imidlertid fremstå uklart om sperreplikten også vil gjelde der etterretningsopplysninger er innhentet som ledd i etterforsking.

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) mener det i utgangspunktet er positivt at opplysninger fra masseinnsamlingen via åpne kilder holdes adskilt fra annen informasjon som PST lagrer, og at det oppstilles klare adgangsbegrensninger. Selv om dette ikke er «registrering» i politiregisterlovens forstand, innebærer imidlertid også en slik sperret behandling en lagring av personopplysninger som bør være omsluttet av klare regler.

Utvalget påpeker at det ved innføring av en ny metode der sperring utgjør en sentral del av reguleringen, er viktig at adekvat sperrefunksjonalitet er på plass i PSTs systemer før innhenting settes i gang. EOS-utvalget må kunne kontrollere sperrefunksjonaliteten. Det er nødvendig at PST tilrettelegger sine systemer for kontroll, ved å bygge inn kontrollmuligheter. Dette bør gjøres i samråd med utvalget, for å sikre at kontrollbehovene ivaretas.

Sperring vil etter Norges institusjon for menneskerettigheters (NIMs) syn bidra til å sikre at opplysningene holdes atskilt og ikke benyttes i større utstrekning enn loven gir anvisning på. Samtidig gir loven en svært vid adgang til å innsamle og benytte opplysningene, og lite begrensninger på hvilke personer som kan få tilgang til dem. Dette reduserer vekten av sperring som et egnet sikkerhetstiltak.

Datatilsynet kan ikke se at de foreslåtte reglene innebærer noen reelle eller praktiske begrensninger for PSTs bruk av opplysningene. Spesielt ved bruk til forebygging og etterforsking vil søk være rettet mot enkeltpersoner, uten at det legges opp til en uavhengig forhåndskontroll.

Advokatforeningen støtter forslaget om at opplysningene i sin helhet skal sperres, slik at opplysningene ikke kan søkes i eller benyttes for andre formål eller deles med andre.

Tekna viser til at det at opplysningene skal «sperres», slik at kun personer med særskilt bemyndigelse skal få adgang, er omtalt som en sentral sikkerhetsmekanisme. Tekna savner en nærmere vurdering av om denne sikkerhetsmekanismen er tilstrekkelig. Det er en fare for formålsutglidning, slik at data, inkludert analyser og andre sammenstilte data, på sikt vil brukes på en annen måte enn det som er tenkt i dag.

8.5.3 Departementets vurderinger

De fleste høringsinstansene som har uttalt seg om spørsmålet, støtter forslaget om at opplysningene skal sperres. På bakgrunn av at både Politidirektoratet og Kripos mener at det ikke er nødvendig, og heller ikke riktig, å gjøre bruk av begrepet sperring når bestemmelsen uansett entydig avgrenser hvilke formål opplysningene skal kunne brukes til, redegjøres det likevel nærmere for hvorfor opplysningene etter forslaget skal være sperret.

Som det fremgår av punkt 4.2 innebærer sperring at den fremtidige behandlingen av opplysninger begrenses, samt at det ved sperring alltid må oppgis hvilke formål sperrede opplysninger kan brukes til. Formålsbegrensning kan oppnås også uten å benytte seg av sperreinstituttet, ved at det reguleres hvilke formål de registrerte opplysningene kan brukes til. Sperring innebærer normalt at politiet har behandlet opplysningene før de sperres, jf. politiregisterloven § 2. nr. 10 om at hensikten med sperring er å begrense den «fremtidige» behandlingen. Samtidig finnes det enkelte regler i politiregisterforskriften der sperring skal benyttes også før opplysningene er behandlet. Eksempelvis følger det av politiregisterforskriften § 59-11 at opplysninger i registeret for Nasjonalt tverretatlig etterretningssenter (NTAES) skal sperres for å sikre at de bare kan benyttes i NTAES til registerets formål.

Sperring har også andre konsekvenser enn at det begrenses hvilke formål opplysningene kan brukes til. Den fremste grunnen til at det foreslås at opplysningene skal være sperret er at de da i politiregisterlovens forstand ikke anses for å være registrert. Dette fremgår ikke eksplisitt av politiregisterloven, men er forutsatt i forarbeidene til loven, jf. Ot.prp. nr. 108 (2008–2009) punkt 21.7 side 314.

Dersom opplysningene ikke sperres, er konsekvensen at de lagrede opplysningene vil utgjøre et register på lik linje med politiets øvrige registre, med den følge at alle personer som figurerer i det lagrede materialet også er «registrert» hos PST. Hovedhensikten med politiets øvrige registre er at det behandles opplysninger om enkeltpersoner til de formål som er angitt i regelverket. Dette er ikke hensikten med lagringen etter forslaget her. Tvert imot er lagringen av opplysninger om enkeltpersoner her en ulempe man må ta på kjøpet for å gi PST de nødvendige verktøyene for at de kan utføre sitt samfunnsoppdrag. På grunn av inngrepets art er det svært viktig å beskytte opplysningene på best mulig måte, samt å etablere en klar forskjell til politiets øvrige registre. Begge målsettingene oppnås best ved at opplysningene i sin helhet er sperret.

Enkelte høringsinstanser har stilt spørsmål ved om opplysningene kan utleveres til andre. I forslaget til § 65 a annet ledd er det gitt en uttømmende opplisting over de formålene opplysningene kan brukes til. Samtlige av formålene de sperrede opplysningene kan brukes til gjelder PSTs virksomhet. Så lenge opplysningene er sperret kan de ikke brukes til andre formål enn de oppgitte, og derved heller ikke utleveres til andre. Dette gjør at de sperrede opplysningene ikke vil kunne utleveres som følge av opplysningsplikt i annen lovgivning eller etter avvergingsplikten i straffeloven § 196. Imidlertid vil de samme opplysningene ligge åpent tilgjengelig på nett, med mindre de har blitt slettet fra det åpne nettet etter det tidspunktet PST lagret dem. Dersom PST kommer over opplysninger i det sperrede materialet som normalt ville blitt utlevert etter regler om opplysningsplikt eller avvergingsplikt, er det ingenting i veien for at PST undersøker om disse fremdeles finnes åpent tilgjengelig på nett. Gjør de det, kan PST varsle aktuell mottaker om opplysningene uten at de utleveres fra det sperrede materialet.

Opplysningene vil kunne utleveres til andre i form av analyser og etterretningsvurderinger, det vil si når de er bearbeidet og funnet relevante for etterretningsformål. Det samme gjelder for opplysninger som er tatt i bruk og flyttet over i PSTs vanlige registre, enten det er til forebyggende sak eller i etterforsking. Opplysningene vil i slike tilfeller ikke lenger være sperret, og vil behandles, herunder kan de utleveres, etter de vanlige reglene i politiregisterloven. Opplysninger som er sperret og ikke tatt i bruk vil derimot ikke kunne utleveres. Ettersom denne begrensningen ikke fremkommer eksplisitt i dagens regler om sperring, tar departementet sikte på å regulere dette i forskrift.

8.6 Bruk til forebyggende sak og etterforsking

8.6.1 Forslaget i høringsnotatet

Selv om formålet med behandlingen er ivaretakelse av PSTs etterretningsvirksomhet, ble det foreslått at de sperrede opplysningene også kan brukes i de tilfellene der det er åpnet etterforsking eller opprettet forebyggende sak, samt for åpning av etterforsking eller opprettelse av forebyggende sak. Det ble vist til at hvis det i de sperrede opplysningene finnes informasjon om personer som PST allerede har i søkelyset, eller om personer som utgjør en reell trussel, bør PST kunne behandle denne informasjonen.

Når PST først har gått til det skritt å opprette en forebyggende sak, søker tjenesten å forebygge alvorlige straffbare handlinger. Dersom PST allerede har en forebyggende sak, vil de etter forslaget derfor kunne søke i det sperrede materialet for å finne informasjon som har saklig tilknytning til den forebyggende saken. Adgangen til å søke i det sperrede materialet ble også foreslått å gjelde dersom opplysningene skal brukes til å opprette forebyggende sak. Dette innebærer eksempelvis at dersom PST, når de bruker opplysninger for etterretningsformål, kommer over opplysninger om en person som det er grunn til å undersøke om forbereder et straffbart forhold som PST skal forebygge, vil de kunne registrere denne personen i sine alminnelige registre. Det samme vil gjelde dersom PST får tips om en person det er knyttet en bekymring til, og de avdekker opplysninger som kan danne grunnlag for en forebyggende sak ved et søk i det sperrede materialet.

Når det gjelder bruk til etterforsking, ble det ikke foreslått ytterligere begrensninger enn at det må dreie seg om etterforsking av lovbrudd som nevnt i politiloven § 17 b. PST er gitt i oppgave å etterforske svært alvorlige lovbrudd. Dersom det først er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold av denne art, mente departementet at PST må kunne søke i de sperrede opplysningene for å klarlegge om det finnes opplysninger der av betydning for straffesaken.

Både forebygging og etterforsking av de straffbare handlinger som er nevnt i politiloven § 17 b har nær sammenheng med PSTs etterretningsmandat. Departementet anså derfor ikke slik bruk for å være en formålsutglidning. Det ble vist til at PST allerede i dag har mulighet til å benytte åpent tilgjengelig informasjon i forbindelse med forebygging og etterforsking. Det ble også vist til at PST kan benytte skjulte tvangsmidler både i etterforskingssporet og i det forebyggende sporet, noe som er langt mer inngripende enn den behandlingen forslaget her åpner for. På denne bakgrunn ville det etter departementets syn fortone seg som lite logisk å stenge for tilgang til informasjon som er offentlig tilgjengelig eller som har vært offentlig tilgjengelig i disse tilfellene.

Ved bruk til forebygging og etterforsking vil søk være rettet mot enkeltpersoner, og en slik bruk vil kunne være mer inngripende for personene det søkes etter. I høringsnotatet ble det uttalt at departementet hadde vurdert om det burde oppstilles ytterligere vilkår for bruk av de sperrede opplysningene for disse formålene, herunder om det burde stilles krav om en forutgående kontroll. Det ble vist til at departementet ikke var kjent med eksempler på ordninger hvor det oppstilles krav om domstolskontroll ved bruk av opplysninger det allerede er lovlig grunnlag for å behandle, og at et slikt krav etter departementets syn ikke kan utledes av EMDs praksis. Det ble derfor lagt til grunn at det ikke burde stilles krav om forutgående kontroll for søk til disse formålene.

8.6.2 Høringsinstansenes syn

Riksadvokaten og Oslo statsadvokatembeter er kritiske til at opplysningene bare skal kunne benyttes til etterforsking av lovbrudd som nevnt i politiloven § 17 b. Det nasjonale statsadvokatembetet understreker viktigheten av at den innhentede informasjonen kan brukes i etterforskingssak.

Oslo statsadvokatembeter mener at opplysningene generelt bør kunne brukes til etterforsking. PST bør kunne videreformidle innhentet åpent tilgjengelig informasjon til det ordinære politi og til påtalemyndigheten med ansvar for strafforfølgning av andre lovbrudd enn de som etterforskes av PST. Riksadvokaten mener at dersom departementet ikke finner grunn til fullt ut å åpne for bruk i etterforskingsøyemed, kan muligens en løsning etter modell av straffeprosessloven § 216 i om bruk av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll, særlig bokstavene d til f, være tjenlig.

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) bemerker at selv om det i overskriften til bestemmelsen bare blir nevnt «etterretningsformål», fremgår det at den innsamlede informasjonen også kan benyttes til å opprette en forebyggende sak eller til etterforskingsformål. Med en slik generell åpning for overføring til andre formål tjener allerede innsamlingen egentlig alle de tre formålene som PST skal ivareta. Dermed er hele innsamlingssystemet også et langt mer kraftfullt verktøy for PST, og dermed et potensielt langt større personverninngrep, enn overskriften til bestemmelsen kan gi inntrykk av. Politidirektoratet og Kripos har lignende synspunkter.

En utvisking av skillet mellom politi- og etterretningsvirksomhet for PSTs del har etter EOS-utvalgets syn prinsipielle, rettslige og faktiske konsekvenser. Sett fra et kontrollperspektiv kunne dette med fordel ha vært utredet nærmere. Bruk av opplysninger fra masseinnsamlingen i konkrete forebyggende saker og etterforsking vil utgjøre et nytt og kraftigere inngrep i de berørtes personvern og privatliv. Hvis tankegangen fra de nyeste EMD-dommene legges til grunn, bør det på dette stadiet legges inn ytterligere rettssikkerhetsgarantier. Også hensynet til utvalgets kontroll taler for at det defineres hva «bruk» av opplysninger som er innhentet for etterretningsformål i forebyggende sak innebærer, og på hvilke vilkår personopplysninger kan flyte mellom disse sporene.

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) viser til at opplysningene i realiteten kan benyttes til samtlige av PSTs ansvarsområder. Dette gir en svært vid adgang til bruk av opplysningene, uten reell avgrensning, og uten forutgående kontroll. Etter NIMs oppfatning gir en såpass vid adgang til bruk av opplysningene grunn til å anse inngrepet som langt mer omfattende enn dersom formålet kun var å kartlegge trender og «følge med på internett». NIM forutsetter at vilkårene i politiregisterloven § 64 første ledd bokstav a må være oppfylt ved søk i materialet dersom man ønsker å undersøke om forebyggende sak overhodet skal opprettes, og at søkene som utføres må stå i saklig sammenheng med det som danner grunnlaget for å utføre undersøkelsen. At søket må ha en slik saklig sammenheng kan med fordel presiseres i lovteksten.

NIM savner en bredere og mer prinsipiell diskusjon om adgangen er nødvendig opp mot hvert av de tre formålene, hvordan disse samlet sett påvirker inngrepsgraden, og i hvilken grad disse formålene gir borgeren tilstrekkelig beskyttelse for at opplysningene ikke benyttes utover det som er strengt nødvendig.

Departementet burde videre understreket tydeligere hvordan PST skal unngå at søk i materialet blir tilfeldig, gitt at formålet er såpass vidt. Dette har også en klar side til å unngå misbruk og formålsutglidning. En tydeligere avgrensning vil også gi borgerne mulighet til å forutse når opplysningene kan hentes ut. Endelig er en tydeligere avgrensning en forutsetning for at kontrollorganer skal kunne føre en meningsfull kontroll med hva som er lovlig lagring og bruk, og hva som ikke er det.

Datatilsynet kan ikke se at de foreslåtte reglene innebærer noen reelle eller praktiske begrensninger for PSTs bruk av opplysningene. Spesielt ved bruk til forebygging og etterforsking vil søk være rettet mot enkeltpersoner, uten at det legges opp til en uavhengig forhåndskontroll.

Medietilsynet mener det er stor forskjell på et formål om bedre risikoanalyser og på å bruke denne informasjonen til å overvåke enkeltpersoner. Det er behov for en tydelig formålsbegrensning, og en begrunnelse i lys av hvilke formål regelverksendringene åpner for. Medietilsynets tolkning er at de innsamlede dataene kan brukes til alle de tre delene av PSTs oppdrag, etterretning, forebygging og etterforsking, kun begrenset av sperring og adgangskontroll. Slik sett tar forslaget til orde for en omfattende overvåking, som stiller strengere krav til en begrunnelse enn det høringsnotatet legger opp til. Medietilsynet mener departementet bør klargjøre hvilket eller hvilke av PSTs formål innsamling og bruk av data er en del av, og begrunne inngrepene i ytringsfriheten på dette grunnlaget.

Advokatforeningen er ikke enig i forslaget om at de sperrede opplysningene uten videre også skal kunne brukes i de tilfellene der det er åpnet etterforsking av lovbrudd som nevnt i politiloven § 17 b eller i forbindelse med en forebyggende sak. I disse tilfellene har PST andre og mer målrettede virkemidler til rådighet. Bruk av masseinnhentet informasjon kan også stilles seg forskjellig avhengig av om det er snakk om bruk som grunnlag for å åpne en straffesak eller bruk i en pågående straffesak. I tillegg er de straffbare forholdene som er opplistet i politiloven § 17 b svært ulikeartet. Dersom opplysningene skal kunne brukes til andre formål enn etterretningsvirksomhet, må dette etter Advokatforeningens syn vurderes nærmere på prinsipielt grunnlag og det må også vurderes eksplisitt og særskilt for de ulike straffbare forholdene opplistet i politiloven § 17 b.

Tekna savner en utredning av konsekvensene av at PST kan bruke innsamlet informasjon til både etterretning, forebygging og etterforsking.

Dataforeningen mener at det bør etableres klare kriteria for en uavhengig forhåndskontroll av adgangen til å gjøre søk mot enkeltpersoner og bruk av innsamlede opplysninger i etterforsking av konkrete saker som faller inn under PST sitt ansvarsområde.

8.6.3 Departementets vurderinger

Departementet har merket seg at en rekke instanser mener at muligheten for at PST kan bruke opplysningene til forebyggende sak og etterforsking uthuler effekten av sperringen. Departementet vil derfor understreke at inngangsvilkåret for å behandle opplysningene er at det antas å være nødvendig for utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger, jf. omtalen i punkt 8.3.3 ovenfor. Dette gjør at PST ikke kan innhente åpent tilgjengelig informasjon, uten at vilkårene i §§ 6 og 7 er oppfylt, til andre formål enn utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger. Innhenting etter bestemmelsen med det formål å drive forebygging eller etterforsking er derfor avskåret. Departementet finner også grunn til å minne om at PST allerede i dag har full anledning til å behandle opplysninger som stammer fra åpne kilder til alle sine oppgaver, så fremt vilkårene for å behandle opplysningene er oppfylt, det vil blant annet si at de er nødvendige, formålsbestemte og relevante.

Hovedformålet med og inngangen for å kunne behandle opplysninger etter den foreslåtte bestemmelsen er behovet for opplysningene ved utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger. Enkelte høringsinstanser synes å mene at øvrig bruk bør avskjæres eller begrenses i større grad enn det som ble foreslått i høringsnotatet. Departementet er ikke enig i dette, og ser det som svært uheldig dersom PST ikke skulle ha muligheten til å kunne bruke opplysninger de har lagret etter den nye bestemmelsen til etterforsking og forebyggende sak. Departementet mener heller ikke at det er behov for å innføre ytterligere sikkerhetsmekanismer for bruk til disse formålene, ut over mekanismene som allerede finnes i regelverket. Merverdien av å kunne bruke de sperrede opplysningene sammenlignet med søk på internett er at PST vil kunne finne og nyttiggjøre seg av opplysninger som er slettet på det åpne nettet. Opplysninger som fremdeles er åpent tilgjengelige vil PST fritt kunne søke opp og lagre uten at de hentes fra de sperrede opplysningene. Departementet mener derfor at søk i det sperrede materialet sammenlignet med søk på det åpne nettet vil være et begrenset ytterligere inngrep overfor den enkelte.

Samtidig finner departementet grunn til å minne om at bruk både til etterforsking og forebyggende sak innebærer at en del vilkår må være oppfylt. Forslaget her innebærer ingen unntak fra disse vilkårene. Etterforsking kan etter straffeprosessloven § 224 foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige. Etterforsking besluttes av påtalemyndigheten, jf. straffeprosessloven § 225. I den enkelte straffesak følger adgangen til å behandle opplysninger reglene i straffeprosessloven, jf. politiregisterloven § 64 annet ledd.

Inngangsvilkåret for å opprette en forebyggende sak er som nevnt i punkt 4.2 at det er grunn til å undersøke om noen forbereder et straffbart forhold som PST har til oppgave å forebygge. De forebyggende sakene er grundig regulert i politiregisterforskriften § 21-5. Sjef PST eller den han bemyndiger skal godkjenne opprettelsen, det kan bare behandles opplysninger som har saklig tilknytning til saken, og saken skal gjennomgås hvert år for vurdering av om den skal avsluttes eller videreføres. Departementet anser det derfor ikke nødvendig å innføre ytterligere krav eller rettssikkerhetsmekanismer for at opplysningene skal kunne brukes til dette formålet. Departementet finner igjen grunn til å understreke at personer som ytrer seg på en slik måte på nett at det er grunn til å undersøke om de forbereder et straffbart forhold innenfor PSTs mandat, uavhengig av dette forslaget vil kunne registreres, og opplysninger som finnes åpent tilgjengelig vil allerede i dag kunne brukes for å opprette en forebyggende sak.

De lovbrudd PST har i oppgave å forebygge og etterforske, er alle svært alvorlige og kan ha et betydelig skadepotensial for samfunnet. Departementet ser det derfor ikke som en aktuell løsning å begrense bruken til bare noen av de lovbruddene som er listet opp i politiloven § 17 b. Samtidig er det heller ikke grunn til å utvide adgangen til bruk til etterforsking av lovbrudd utenfor PSTs mandat, eller til andre formål enn de som er nevnt. Det er ikke unikt at PST har opplysninger som ikke kan deles med andre. Eksempelvis legger politiloven § 17 f begrensninger på hvilke formål opplysninger som er innhentet ved forebyggende tvangsmiddelbruk kan benyttes til. Også for opplysninger som PST har mottatt fra samarbeidende tjenester vil det kunne være begrensninger i adgangen til å utlevere opplysningene til andre. Det understrekes at dersom opplysningene først er tatt i bruk i en etterforsking, vil de alminnelige reglene i straffeprosessloven gjelde, eksempelvis reglene om dokumentinnsyn i straffeprosessloven § 242. Opplysningene vil dermed kunne inngå i sakens dokumenter og brukes som bevis i en eventuell straffesak.

Også der opplysningene tas i bruk i en forebyggende sak, vil de alminnelige reglene gjelde for videre behandling av opplysningene. Når opplysningene tas i bruk, vil de måtte flyttes over i PSTs vanlige registre, og de vil da ikke lenger være sperret. Som omtalt i punkt 8.4.3 gjelder ikke unntakene fra §§ 6 og 7 for bruk av opplysninger i forebyggende sak eller i etterforsking, slik at opplysningene blant annet må være korrekte og oppdaterte, og behandling av særlige kategorier av personopplysninger må være strengt nødvendig.

En rekke instanser har stilt spørsmål ved adgangen til å bruke opplysningene til opprettelse av forebyggende sak, særlig i kombinasjon med muligheten til å benytte automatiserte analyseverktøy. Som omtalt i punkt 8.9.3. åpnes det ikke for at automatiserte analyseverktøy kan brukes for å finne personer som det kan være aktuelt å opprette forebyggende sak på. At PST kan bruke slike verktøy i forbindelse med utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger er derfor ikke et argument mot at PST skal kunne bruke opplysningene til å opprette forebyggende sak, dersom opplysningene først er av den karakter at de gir grunn til å opprette en slik sak.

Når innhentingen rammes inn, jf. punkt 8.3.3 ovenfor, vil informasjonen som hentes inn i større grad være rettet mot nettsteder mv. der det kan tenkes å være informasjon av betydning for analyser og etterretningsvurderinger. PST vil dermed ikke kunne samle inn all informasjon som finnes åpent tilgjengelig. Det foreslås også en atskillig kortere lagringstid, jf. punkt 8.8.3 nedenfor, noe som gjør at faren for at informasjonen er gammel og utdatert er mindre. Dette gjør samlet sett at departementet mener at det ikke bør legges begrensninger på PSTs muligheter til å benytte opplysningene til å opprette forebyggende sak.

Dersom det finnes opplysninger i det sperrede materialet som kunne bidratt til å forebygge for eksempel en terrorhandling, ville det vært utenkelig å pålegge PST å se bort fra disse opplysningene. Dette må gjelde selv om personen opplysningene gjelder ikke tidligere har vært i PSTs søkelys. Også der det kommer inn tips på en person som gir grunn til bekymring, bør man kunne forvente at PST forsøker å avdekke all relevant informasjon om personen for enten å bekrefte eller ta ned bekymringen.

Departementet opprettholder etter dette at de sperrede opplysningene skal kunne brukes i etterforsking av lovbrudd som nevnt i politiloven § 17 b, og til opprettelse av eller i en forebyggende sak, og at det ikke oppstilles ytterligere krav for å kunne bruke opplysningene til disse formålene enn de som allerede finnes i regelverket. Departementet understreker samtidig viktigheten av å sikre notoritet og kontroll med bruken av opplysningene. Dersom opplysninger tas ut av det sperrede materialet og benyttes i en forebyggende sak eller i etterforsking, skal det derfor fremgå klart av saken hvilke opplysninger som er hentet fra det sperrede materialet. Dette vil EOS-utvalget kunne kontrollere ved deres alminnelige kontroll med PSTs etterforskingssaker og forebyggende saker, jf. EOS-kontrolloven § 6 fjerde ledd nr. 1. På samme måte skal det fremgå klart dersom en sak er opprettet på bakgrunn av opplysninger som er hentet fra det sperrede materialet.

8.7 Kontrollmekanismer

8.7.1 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det foreslått enkelte forskriftsregler om saksbehandling og kontroll, herunder krav om at tilgang bare skal gis til bemyndigede personer, og at all bruk av opplysningene skal kunne spores. Det ble ikke foreslått egne, detaljerte regler for behandling etter den nye bestemmelsen. Grunnen til dette er at det i politiregisterloven og politiregisterforskriften allerede er en rekke regler som vil komme til anvendelse for behandlingen, selv om de ikke nevnes særskilt. Departementet la til grunn at særskilte regler om lagring av opplysningene, begrensinger i bruken og etterfølgende kontroll, sett i sammenheng med politiregisterlovgivningens alminnelige regler om informasjonssikkerhet, internkontroll og sporing, ville ivareta de nødvendige kravene til sikkerhetsmekanismer.

I høringsnotatet ble det vist til at EOS-utvalgets kontroll vil være en viktig sikkerhetsmekanisme, og at kontroll med hvem som har tilgang til de sperrede opplysningene og kontroll med at søk i opplysningene kun skjer for de formålene loven åpner for vil være en naturlig del av EOS-utvalgets kontroll med tjenesten.

Det ble ikke foreslått å åpne for innsyn i opplysninger som behandles etter den nye bestemmelsen, både fordi det ville kunne innebære en risiko for at det avsløres hvilke områder på nettet PST velger å laste ned informasjon fra, og fordi merverdien av innsyn ville være begrenset, all den tid den enkelte fritt kan søke opp informasjon som er publisert på internett om en selv, og det ikke er aktuelt å føre kontroll med opplysningenes riktighet.

8.7.2 Høringsinstansenes syn

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) støtter rettsikkerhetsmekanismene i forslaget, og finner at disse på en god måte vil balansere inngrepene i privatliv og ytringsfrihet.

Riksadvokaten mener at de foreslåtte saksbehandlings- og kontrollmekanismene fremstår hensiktsmessige.

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) reiser spørsmål ved om inngrepet burde vært ledsaget av ytterligere vilkår for å ivareta borgernes personvern og rettsikkerhet – og i forlengelsen sikre mulighet for reell kontroll fra utvalget. Hvis tankegangen fra de nyeste EMD-dommene legges til grunn, bør det ved bruk til forebygging og etterforsking legges inn ytterligere rettssikkerhetsgarantier. EOS-utvalget påpeker at de ikke er en garantist for at feil ikke skjer eller ikke kan skje i EOS-tjenestene, og at utvalgets eksterne kontroll ikke erstatter den forvaltningsmessige styringen og kontrollen av PST.

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) bemerker at forslaget ikke inneholder noen begrensninger på hvordan søk skal foregå eller gjennomføres. Høringsnotatet burde inneholdt avgrensninger av hvilke søkekriterier som kan benyttes, og mekanismer for å sikre at disse står i saklig sammenheng med formålet opplysningene skal uthentes for. Det er generelt et sentralt poeng at rettssikkerhetsmekanismene må fungere i praksis, herunder at garantiene mot misbruk bygges inn i systemet, og at det foreligger reelle avgrensninger av hvilke søkekriterier som kan benyttes. Slik forslaget er lagt opp, mener NIM at det gir PST en ubestemt skjønnsmyndighet uten kriterier for overprøving. Dette gjør også den foreslåtte kontrollen av søk lite effektiv som kontrollmekanisme, ettersom skillet mellom lovlig og ikke lovlige søk, ikke er tydelig.

Samlet mener NIM at departementets begrunnelse for å ikke innføre forhåndskontroll når det skal gjennomføres søk i det innsamlede materialet, ikke er tilfredsstillende. At informasjonen er åpen er ikke tilstrekkelig begrunnelse for å unnta forslaget fra rettssikkerhetsmekanismene som normalt kreves for etterretningsinnsamling. Forhåndskontroll med søk kan eventuelt gjøres ved at det innføres en godkjenningsordning for hvilke opplysninger, søkeord eller andre parametere som kan ligge til grunn for søk i materialet. Etter NIMs syn er det mange likhetstrekk med bulkinnsamling som indikerer at det bør iverksettes ytterligere rettsikkerhetsmekanismer.

Datatilsynet mener at etterkontroll ved EOS-utvalget samlet sett ikke er et robust nok system for å verne mot misbruk. Både fordi den er etterfølgende og at formålene er så vide at det er vanskelig å se hvilken del av PSTs kjernevirksomhet som ikke vil kunne benytte seg av opplysningene, noe som vanskeliggjør kontroll.

Forslaget innebærer også unntak fra rettsikkerhetsgarantier som underretning og innsyn. Datatilsynet mener det ikke er riktig at merverdien av innsyn er begrenset fordi den enkelte selv kan søke opp informasjonen, ettersom PST vil være de eneste som sitter med en oversikt som går 15 år tilbake i tid. Internett er dynamisk og opplysningene som finnes der vil forandre seg over tid.

Datatilsynet vurderer at dette tilsammen ikke er i tråd med EMDs praksis som krever en ende til ende kontroll, hvor blant annet en uavhengig forhåndskontroll også for innhentingen og søkene vil være en sentral rettsikkerhetsmekanisme. Det mangler også en målrettethet og begrensning av innsamlingen.

Medietilsynet støtter departementets konklusjon om at det må etableres gode sikkerhetsmekanismer for å forebygge maktmisbruk, og at det må sikres at EOS-utvalget kan føre tilstrekkelig kontroll med bruken. Slik forslaget er formulert er det etter Medietilsynets vurdering behov for en klarere avgrensning og tydelig definerte kontrollmekanismer. Overvåking, slik forslaget legger opp til, er svært inngripende opp mot grunnleggende menneskerettigheter. Klare retningslinjer for hvordan og hva slags informasjon som hentes inn, hvor lenge informasjonen lagres, hvordan en KI-løsning sammenstiller dataene og hvordan dataene sikres, er sentrale spørsmål, både i mandatet til PST, men også i et kontrollperspektiv. Medietilsynet støtter EOS-utvalgets innspill om at utvalgets arbeidsmåte og ressurser ikke står i forhold til omfanget av PSTs overvåking, og at kontrollfunksjonen i større grad må utredes.

Advokatforeningen er ikke enig i departementets konklusjon om at forslaget ikke innebærer aspekter som gjør EMDs uttalelser om at inngrepet i individets rettigheter etter EMK artikkel 8 tiltar underveis i prosessen, overførbare. Selv om EMDs uttalelser gjelder bulkinnsamling av grensekryssende informasjon relatert til en annen form for masseinnhenting, vil innsamlingen og potensiell bruk av opplysningene åpenbart medføre at inngrepet i individets rettigheter tiltar etter hvert som det gjøres søk i opplysningene og disse benyttes for formålene. Dersom forutgående kontroll av søk og bruk av opplysningene ikke skal innføres som kontrollmekanisme, er Advokatforeningen av den oppfatning at det blir særskilt viktig at all bruk av opplysninger registreres og kan spores, samt at registreringer faktisk gjennomgås regelmessig med det formål å avdekke eventuell uautorisert tilgang til og bruk av opplysningene som foreslått.

Advokatforeningen mener at det bør sikres at EOS-utvalgets budsjettrammer legger til rette for at en slik regelmessig kontroll utføres i praksis for å sikre at tilgangen og bruken av informasjonen skjer i henhold til de formålene og i tråd med de kravene som er satt.

Advokatforeningen foreslår at departementet vurderer å lovfeste krav til at de foreslåtte hjemlene og bruken av disse skal evalueres etter en nærmere angitt tidsperiode, eksempelvis 5 år. Et slikt evalueringskrav skal omfatte vurdering av om hovedformålet med hjemlene oppfylles, og om de etablerte kontrollmekanismene fungerer tilfredsstillende. Rettspolitisk forening stiller seg bak Advokatforeningens høringssvar.

Dataforeningen mener at det ikke er foreslått tilstrekkelige tiltak til å redusere risikoen ved den foreslåtte innsamlingen. I tillegg er Dataforeningen bekymret for den løpende kontrollen med et slikt regime – EOS-utvalget bevilges ikke nok ressurser, og kan kun uttale seg med anbefalinger basert på stikkprøver. Dataforeningen mener forslaget må styrkes vesentlig med hensyn til mekanismer for saksbehandling og garantier for rettssikkerhet knyttet til den foreslåtte innsamling og bruk av åpent tilgjengelig informasjon. Dataforeningen mener at det bør etableres klare kriteria for en uavhengig forhåndskontroll av adgangen til å gjøre søk mot enkeltpersoner og bruk av innsamlede opplysninger i etterforsking av konkrete saker som faller inn under PST sitt ansvarsområde.

IKT-Norge mener at mangelen på kontrollmekanismer kan være negativt for norsk næringsliv. Det legges ikke opp til noen særskilt kontroll med innsamlingen eller PSTs bruk av det innsamlede materialet, utover EOS-utvalgets kontroll. Særlig i lys av at det også foreslås unntak fra kravene til kvalitet og kravene tilknyttet behandling av særlige kategorier av personopplysninger, fremstår dette som noe underlig. Det kan med fordel utredes om den enkelte sak hvor PST ønsker tilgang til materialet, bør underlegges domstolskontroll.

Tekna merker seg at EOS-utvalget i sin høringsuttalelse finner det nødvendig å avgrense sitt ansvar ved å påpeke at deres kontroll er stikkprøvebasert og at de ikke er en garantist for at feil ikke kan skje. Tekna mener dette ikke er tilstrekkelig, og at det er viktig at utvalget får kapasitet og ressurser til å utføre tilsynsrollen på en god måte. Det bør også vurderes å gjøre tilsynsanalysene som utføres åpent tilgjengelig for allmenheten.

Tekna mener at mekanismene som er foreslått for kontroll og etterprøving ikke er tilstrekkelige. Det bør tydeliggjøres hvordan man skal sikre at kontrollmekanismene er på plass før datainnsamling starter, og avklares hvordan man kan sikre en bedre kontroll enn EOS-utvalget selv mener de har anledning til å gjennomføre. Videre er det viktig å sikre åpenhet om bruk av leverandører og innretning av algoritmer.

8.7.3 Departementets vurderinger

Departementet understreker viktigheten av gode kontrollmekanismer, rutiner og retningslinjer internt i PST, både når det gjelder innhentingen, bruken av opplysningene og sletting. PSTs internkontroll er styrket de senere år, blant annet ved at det er opprettet en ny enhet som skal ha ansvar for internkontroll og risikostyring i tjenesten. I tillegg fører Justis- og beredskapsdepartementet overordnet kontroll med tjenesten gjennom den alminnelige etatsstyringen av PST.

Som EOS-utvalget har påpekt, er utvalget ikke noen garantist for at ikke feil kan skje, eller en erstatning for god internkontroll. PST må derfor etablere rutiner som sikrer at det er notoritet over all bruk av opplysninger fra systemet med de sperrede opplysningene, slik at det på en enkel måte kan foretas kontroll av bruken. Videre forutsetter departementet at PST har løpende dialog med EOS-utvalget slik at det sikres at systemene innrettes på en måte som gjør at utvalget kan ivareta sine kontrolloppgaver.

Som omtalt i høringsnotatet oppstiller både politiregisterloven og politiregisterforskriften en rekke krav til informasjonssikkerhet og internkontroll som også vil gjelde for behandling av de sperrede opplysningene. Denne typen krav er det derfor ikke nødvendig å regulere særskilt for behandling etter den nye bestemmelsen. I tillegg er PST underlagt særskilte krav til informasjonssikkerhet i sikkerhetsloven som følge av de behandler sikkerhetsgradert informasjon i sine systemer. Det følger av politiregisterforskriften § 40-13 at all bruk av opplysninger skal registreres og kunne spores for å kontrollere om søkene er tillatt eller ikke. Videre skal registreringene gjennomgås regelmessig med det formål å avdekke uautorisert tilgang til opplysningene. Dette vil bli regulert i forskrift slik at det tydelig fremgår at denne bestemmelsen også gjelder for PST i denne sammenheng.

Det er flere av høringsinstansene som etterlyser en vurdering av om det bør etableres en ordning med uavhengig forhåndskontroll både av innhentingen og bruken av opplysningene. Som omtalt i punkt 8.3.3 og 8.6.3 anser departementet at det ikke er behov for å innføre krav om uavhengig forhåndskontroll med innhenting eller bruk av opplysningene. Det legges til grunn at det vil være tilstrekkelig med gode interne rutiner og dokumentasjon for det som hentes inn. Hva som til enhver tid ligger i det atskilte systemet vil også kunne kontrolleres, og departementet mener dette, sammen med logging av bruk og tilgangskontroll, er en mer egnet sikkerhetsmekanisme i denne sammenheng.

EOS-utvalget har påpekt at det er viktig at adekvat sperrefunksjonalitet er på plass i PSTs systemer før innhentingen settes i gang, og at utvalget må kunne kontrollere sperrefunksjonaliteten. Departementet er enig i dette. Det må sikres at opplysningene holdes helt atskilt fra PSTs øvrige systemer, altså at det etableres en egen «boks» for disse opplysningene, før innhentingen starter. Det er videre sentralt at PST tilrettelegger systemene for EOS-utvalgets kontroll.

Når det gjelder bruken av opplysningene, må det etableres rutiner som sikrer at det kun foretas søk i systemet ut i fra konkrete informasjonsbehov av personer som er bemyndiget til å foreta søkene. I tillegg til bemyndigelse vil personene som har tilgang være underlagt taushetsplikt og være sikkerhetsklarert for høyeste nivå. For å sikre kontroll med hvem som har foretatt søk og hvorfor søket er foretatt, må dette kunne dokumenteres og foreligge i en form som til enhver tid kan kontrolleres. Dersom det foretas søk, eksempelvis på bakgrunn av et konkret tips, som resulterer i at det opprettes en forebyggende sak eller etterforskingssak må saken besluttes opprettet i tråd med gjeldende regler, og opplysningene må flyttes over i PSTs vanlige registre og følge reglene for behandling der. Det må sikres notoritet over hvilke saker som er opprettet og hvilke opplysninger som er flyttet over i ordinært register, slik at dette kan kontrolleres internt i PST og av EOS-utvalget på vanlig måte. All bruk av opplysningene vil dessuten måtte logges og kunne spores.

I EMDs praksis vedrørende bulkinnsamling er det lagt til grunn at etterfølgende kontroll må gjennomføres av et uavhengig organ. Det oppstilles ikke som vilkår at kontrollen må skje av en uavhengig domstol. Det sentrale i de to kriteriene om etterfølgende kontroll er at kontrollen må gjennomføres av et uavhengig organ, og at kontrollorganet har reelle og formelle fullmakter til å vurdere etterlevelsen av de formelle kravene i lovgivningen, samt vurdere forholdsmessigheten av eventuelle inngrep. Videre oppstilles det krav om reell etterkontroll av behandlingen av opplysningene og klagerett for den enkelte.

EOS-utvalget er et uavhengig organ opprettet av Stortinget, og kan kontrollere alle deler av PSTs virksomhet. Selv om EOS-utvalget ikke kan treffe bindende avgjørelser overfor forvaltningen, er det utviklet gode og effektive systemer for å følge opp rapporterte avvik. I tillegg avgir utvalget årlig en melding til Stortinget om sin virksomhet, herunder om kontroll med PST. Utvalget kan også gi særskilte meldinger dersom det er avdekket forhold hos PST som Stortinget straks bør kjenne til. Den etterfølgende kontrollen ved PSTs virksomhet foretas gjennom inspeksjoner, klagesaker og behandling av saker som tas opp av eget tiltak. Enkeltpersoner kan be utvalget kontrollere om opplysningene om vedkommende er behandlet i samsvar med loven. Det er også anledning til å reise sak for domstolene. Samlet sett mener derfor departementet at de eksisterende mekanismene for uavhengig kontroll ivaretar de krav som følger av EMDs praksis.

Hva gjelder den enkeltes mulighet til å begjære kontroll med opplysningene, følger det av politiregisterloven § 68 at EOS-utvalget, etter begjæring fra den registrerte eller den som antar å være registrert, skal kontrollere om opplysningene om vedkommende er behandlet i samsvar med loven. En sentral følge av at opplysningene er sperret er at personer ikke skal anses registrert hos PST, og at det for personer som kun finnes i det sperrede materialet, derfor i utgangspunktet heller ikke er noe å kontrollere. Departementet har vurdert om det bør etableres særskilte regler for at EOS-utvalget kan føre kontroll med om opplysninger om konkrete enkeltpersoner finnes i det sperrede materialet. Imidlertid ville en slik kontrollmekanisme ha liten reell effekt. Ettersom det åpnes for innsamling av store mengder informasjon, der det ikke er konkrete vilkår knyttet til innsamling og lagring ut over at behandlingen må antas å være nødvendig for analyser og etterretningsvurderinger, vil kontrollen kun gå ut på å undersøke om det ligger opplysninger om vedkommende i opplysningene som er sperret. I og med at opplysningene ikke er underlagt krav til individuell vurdering, vil resultatet være at kontrollen ikke gir grunnlag for kritikk, uavhengig av om det ligger opplysninger i materialet eller ikke. Videre vil det være vanskelig for PST å verifisere om den enkelte opplysning faktisk knytter seg til den personen som ber om kontrollen. Opplysningene vil ikke ligge strukturert, og det vil i mange tilfeller ikke være mulig å fastslå hvilken person en opplysning knytter seg til. For å sikre en entydig identifikasjon kan det bli behov for å samle inn enda flere opplysninger om vedkommende, noe som kan medføre ytterligere inngrep overfor den som ber om kontrollen.

EOS-utvalget har imidlertid, i tråd med EOS-kontrolloven, innsyn i og kan kontrollere ethvert system, register, arkiv, installasjoner mv., samt PSTs behandling av personopplysninger. Utvalget kan dermed kontrollere opplysninger om enkeltpersoner i det atskilte systemet. Ettersom innhentingsadgangen er såpass vid vil det likevel være vanskelig å vurdere den enkelte opplysning som ligger i det sperrede materialet, og departementet mener at det vil ha mer for seg å kontrollere hva opplysningene faktisk er brukt til etter at de er hentet ut av systemet. Opplysninger som er flyttet over i PSTs alminnelige systemer vil EOS-utvalget kunne kontrollere på vanlig måte.

Hva gjelder algoritmer og leverandører av systemer vil også dette kunne kontrolleres av EOS-utvalget. Det følger av EOS-kontrolloven § 6 annet ledd at utvalgets kontroll skal omfatte tjenestens tekniske virksomhet, herunder overvåking og innhenting av informasjon og behandling av personopplysninger.

Departementet opprettholder at det ikke er grunn til å gjøre unntak fra dagens hovedregel om at det ikke er innsyn i opplysninger som behandles hos PST. Når innhentingen er mer begrenset og informasjonen lagres i kortere tid, gjør argumentene mot innsyn seg enda sterkere gjeldende. Innsyn vil kunne innebære en risiko for at det avsløres hvilke områder på nettet PST velger å laste ned informasjon fra, slik at trusselaktører tilpasser sin aktivitet ut fra dette. Videre vil det som nevnt være vanskelig og ressurskrevende å identifisere om opplysningene faktisk gjelder den personen som ber om innsyn, samtidig som merverdien for den enkelte vil være begrenset.

8.8 Sletting

8.8.1 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det vist til at det vil være behov for å lagre opplysninger over tid for å kunne følge med på utvikling og endringer i trusselbildet. Enkelte typer trusler og aktivitet som det er ønskelig at PST skal kunne kartlegge, som påvirkningsoperasjoner fra andre land og ulovlig etterretningsvirksomhet, kan pågå over flere år. Dersom en ny type trussel oppstår, kan informasjon tilbake i tid være av stor betydning for å kunne vurdere og forutse fremtidig utvikling innenfor feltet. Det er derfor vanskelig å sette en klar grense for hvor lenge opplysningene vil anses nødvendige for etterretningsformål, og departementet mente at det er viktig at opplysningene ikke slettes så tidlig at formålet med forslaget ikke oppnås. Samtidig ville for lang lagringstid kunne innebære at inngrepet etter hvert anses uforholdsmessig.

Det ble foreslått at opplysningene skal slettes senest etter 15 år, tilsvarende reglene i etterretningstjenesteloven § 9-8 om sletting av rådata i bulk. Det ble understreket at 15 år er en lengstefrist. Etterretningstjenesteloven § 9-8 åpner for å lagre informasjonen ut over 15 år dersom vesentlige hensyn tilsier at sletting utsettes. Departementets foreløpige vurdering i høringsnotatet var at det ikke var behov for å åpne for en mulighet for forlenget lagring av opplysninger som behandles etter den nye bestemmelsen.

8.8.2 Høringsinstansenes syn

Forsvarsdepartementet, Datatilsynet, Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget), Kripos, Medietilsynet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM), Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Politidirektoratet, Advokatforeningen, Den Norske Dataforening, Elektronisk Forpost Norge, Rettspolitisk forening, Tekna og UTSYN har uttalt seg om slettefristen. Nær samtlige av høringsinstansene mener at fristen er for lang.

Forsvarsdepartementet har ikke synspunkter på når slettefristen bør inntre, men mener det er nærliggende å påpeke at E-tjenesten behandler opplysninger for et annet formål enn PST, og at etterretningstjenesteloven § 5-3 har klare vilkår for behandling av data i bulk. Tilsvarende behandlingsregler synes å mangle i lovforslaget her. Det bør vurderes om man eventuelt kombinert med en kortere slettefrist bør innta en bestemmelse om fristforlengelse knyttet til nærmere vilkår. Også Medietilsynet mener en kortere lagringstid bør vurderes, og at man eventuelt kan vurdere å innta unntaksbestemmelser for opplysninger som det av særlige grunner er viktig at kan lagres lenger.

Politidirektoratet kan ikke se at behovet for en så vidt lang lagringstid er tilstrekkelig begrunnet, og at det i vurderingen av lagringstid bør legges vekt på at graden av inngrepet blir større jo lenger opplysningene lagres. Politidirektoratet og Kripos anbefaler at departementet ytterligere begrunner behovet for en så lang lagringstid.

Datatilsynet kan ikke se noen tungtveiende begrunnelse for en så lang lagringstid som 15 år. Når det gjelder henvisningen til etterretningstjenesteloven § 9-8 om sletting av rådata i bulk, så omfatter «rådata i bulk» lite informasjon om norske borgere, noe som heller ikke er formålet med innsamlingen. Hvis en skal velge en bestemmelse fra etterretningsloven som inspirasjon er § 7-7 om innhenting og lagring av metadata i bulk etter tilrettelagt innhenting mer relevant, med en lagringstid på 18 måneder. Også Dataforeningen mener lagringstiden bør være vesentlig kortere, og viser til etterretningstjenesteloven § 7-7.

EOS-utvalget savner en faglig begrunnelse for lengden på fristen. I vurderingen av hvor lenge opplysningene kan beholdes, mener utvalget det er relevant å legge vekt på at inngrepet overfor den enkelte borger blir større jo lenger opplysningene lagres. Utvalget vil påpeke at ved innføring av en ny metode med en lengstefrist for sletting, er det viktig at fungerende slettefunksjonalitet er på plass i PSTs systemer før innhenting settes i gang. EOS-utvalget må også kunne kontrollere slettefunksjonaliteten.

NIM mener lagringstiden er for lang, og viser til at inngrepet vil være større jo lengre lagringstid det åpnes for, samtidig som det reelle behovet for opplysningene gjerne vil være redusert. Risikoen for formålsutglidning i hva opplysningene kan brukes til vil også øke jo lenger lagringstid det er tale om. Også øvrige rettssikkerhetshensyn, slik som muligheten for å verifisere opplysningenes sannhet, kan gjøre lang lagringstid mer betenkelig. Det er ikke gitt noen nærmere redegjørelse for behovet for en såpass lang frist som 15 år. Så lenge forslaget ikke inneholder noen plikt til å revidere og slette materialet innenfor denne fristen må det legges til grunn at store deler av innsamlede opplysninger vil beholdes ut lengstefristen.

Advokatforeningen, Rettspolitisk forening og UTSYN mener lagringsperioden på 15 år er for lang og i liten grad begrunnet. Advokatforeningen peker på at jo lenger tid som går, jo vanskeligere vil det også være å kontrollere om opplysningene er korrekte. For en registrert person vil det også være svært vanskelig å forholde seg til, og eventuelt forsvare seg mot, informasjon som er gammel.

Advokatforeningen og Rettspolitisk forening mener at det er uklart hvordan sletteregelen skal anvendes dersom PST genererer ny informasjon av gammel informasjon, eksempelvis ved berikelse av data, eller der gammel informasjon sammenstilles med annen informasjon av nyere dato.

Tekna viser til at ved langvarig lagring vil dataene kunne anses tatt ut av tidligere kontekst, være lite representative, og kan for eksempel være dårlig formulerte kommentarer på en nettside som man selv har slettet eller redigert etter kort tid. Tidshorisonten fremstår uforholdsmessig lang, og kan oppfattes som en form for langvarig overvåking.

Tekna stiller også spørsmål ved hvilket tidspunkt man legger til grunn for tidsberegningen og hvordan dette skal implementeres i praksis. Tekna mener videre at mellomlagret informasjon må slettes når bruken i et etterretningsoppdrag, forebyggende sak eller etterforskning er ferdig. Dette er spesielt viktig ved etterretningsoppdrag, ettersom disse inneholder informasjon om langt flere personer. Elektronisk Forpost Norge har lignende synspunkter.

NKOM mener det er uklart når fristen begynner å løpe i forbindelse med oppretting av sak, og om det er ment at lagring i 15 år vil være den ytre ramme.

8.8.3 Departementets vurderinger

For at PST skal kunne identifisere eventuelle avvik fra normalsituasjonen, må PST ha et godt bilde av denne. Dette vil være enklere jo lenger tilbake i tid man har mulighet til å se data. Lagringstiden vil også ha betydning ved bruk av automatiserte analyseverktøy. Jo flere data som er tilgjengelig, og jo lenger tidsrom dataene stammer fra, jo mer erfaring har man å bygge på når man skal utvikle en modell for å forstå et fenomen. Bruk av informasjon for å kunne vise trender og utvikling i trusselvurderingssammenheng er avhengig av at dataene lagres i noe tid. Jo lenger tilbake i tid man har data, jo lenger frem i tid vil man kunne predikere utviklingen. Departementet mener derfor at det er viktig at lagringstiden ikke blir for kort til at PST kan nyttiggjøre seg informasjonen. 18 måneders lagringstid, slik som etter etterretningstjenesteloven § 7-7, vil ikke være tilstrekkelig til å imøtekomme behovet. Departementet mener at det heller ikke er egnet med en mellomlagring til et konkret «oppdrag», og at opplysningene deretter slettes. En slik begrenset behandling kan tenkes å være aktuelt i enkelttilfeller, men vil ikke være egnet i alle sammenhenger.

Samtidig må lagringstiden avveies mot det inngrepet forslaget utgjør. Som en rekke instanser har pekt på vil inngrepet for den enkelte bli større jo lengre dataene lagres. Jo lenger opplysningene er lagret, jo større er sannsynligheten for at informasjonen er utdatert eller slettet på det åpne nettet. Departementet har derfor vurdert lagringstiden på nytt, og kommet til at opplysningene bør slettes senest etter fem år. Dette tilsvarer fristen som gjelder for når opplysninger utenfor forebyggende sak, der det ikke er registrert nye opplysinger om personen, må gjennomgås, jf. politiregisterforskriften § 22-3 tredje ledd. Også fem år er lang tid. Samtidig er det i andre sammenhenger akseptert at PST, på grunn av sin særlige virksomhet, må kunne behandle opplysninger over lengre tid. Det vises til Ot.prp. nr. 108 (2008–2009) punkt 17.3.1.1 på side 272, der det i forbindelse med nødvendighetskravet ved behandling av opplysninger i forebyggende sak er uttalt:

«[…] nødvendighetsvurderingen for PST må skje i et vesentlig lenger tidsperspektiv enn for politiet for øvrig. Årsaken er at de som står bak sikkerhetstruslene arbeider langsiktig, og for tidlig sletting av usikker informasjon som senere kunne vist seg å ha hatt en vesentlig kriminalitetsbekjempende verdi, vil være svært uheldig på et område som gjelder grunnleggende sikkerhetsinteresser. I tidsperspektivet ligger også at de som står bak truslene, særlig på etterretningssiden, også driver en lovlig virksomhet, dels i tillegg til og dels som dekke for, den ulovlige virksomheten. For å være i stand til å vurdere hva som konkret har sammenheng med ulovlig virksomhet, er det nødvendig å vurdere virksomheten i en helhet, og følgelig vil det over noe tid også være behov for å kartlegge og behandle opplysninger om lovlig virksomhet hos dem som mistenkes for å forberede og utføre ulovligheter.»

Slettefristen er en lengstefrist, slik at opplysningene vil måtte slettes tidligere dersom det er klart at de ikke har betydning for utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger. Dette innebærer ikke at PST fortløpende må vurdere om opplysningene skal slettes, men plikt til å slette før fristen kan for eksempel inntre dersom PST laster ned et kryptert datasett som ut fra tittel, forfatter eller lignende antas å ha betydning, men der PST etter å ha åpnet filene ser at datasettet ikke inneholder noen opplysninger av verdi. Det samme gjelder dersom det ikke er noe behov for å beholde et datasett etter at en analyse eller etterretningsvurdering på et område er ferdigstilt.

I høringsnotatet ble det vist til at departementets foreløpige vurdering var at det ikke var behov for en mulighet til å beslutte utsatt sletting, slik det finnes i etterretningstjenesteloven § 9-8. Når slettefristen nå blir atskillig kortere, finner departementet at det bør være en åpning for å beslutte utsatt sletting, slik også Forsvarsdepartementet og Medietilsynet har påpekt. Det er på det rene at en slettefrist på fem år i noen tilfeller vil kunne være for kort, for eksempel vil det kunne være vanskelig å kartlegge påvirkningsvirksomhet i tilknytning til valg over flere valgperioder. For slike behov bør det være mulig å beslutte at nærmere bestemte opplysninger skal beholdes i en lengre periode.

En beslutning om utsatt sletting forutsetter at opplysningene etter en konkret vurdering fortsatt er nødvendige for utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger. Utsatt sletting vil derfor representere et unntak. Samtidig må det etter departementets syn settes en ytre ramme for hvor lenge de sperrede opplysningene kan være lagret. Det foreslås derfor at de sperrede opplysningene ikke kan beholdes lenger enn 15 år totalt. Det er viktig at det er notoritet om beslutninger om utsatt sletting, og departementet tar derfor sikte på å regulere i forskriften at slike beslutninger skal være skriftlig og begrunnet.

Departementet understreker at slettefristen etter den nye bestemmelsen gjelder opplysningene som er sperret. Slettefunksjonalitet vil måtte bygges inn i systemet og kunne kontrolleres, slik EOS-utvalget påpeker. Dersom opplysningene tas i bruk i forebyggende sak eller i etterforsking, jf. forslaget til § 65 a annet ledd nr. 2 og 3, vil de måtte flyttes over i og behandles i PSTs ordinære systemer, og de alminnelige slettereglene vil gjelde for disse opplysningene. Når det gjelder de ferdige analysene og vurderingene som er laget på bakgrunn av opplysningene, vil den generelle regelen om at opplysningene skal slettes når de ikke lenger er nødvendige for formålet komme til anvendelse. Departementet vil vurdere å tydeliggjøre disse forholdene i forskriften. Departementet tar også sikte på å tydeliggjøre at sletting av opplysninger som er sperret etter den nye bestemmelsen skal skje i form av tilintetgjøring, slik at disse ikke skal avleveres til Arkivverket og bevares for ettertiden, jf. politiregisterforskriften § 16-2 annet ledd nr. 2.

8.9 Bruk av automatiserte analyseverktøy

8.9.1 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det vist til det vil kunne være nødvendig at behandling av opplysningene for etterretningsformål skjer helt eller delvis ved hjelp av automatiserte metoder. Forslaget la ikke føringer på hvordan opplysningene skal behandles for å ivareta etterretningsformålet. Av pedagogiske hensyn ble det likevel foreslått å innta i politiregisterforskriften at behandling for etterretningsformål kan skje ved bruk av automatiserte analyseverktøy. Det ble understreket at bruk av automatiserte analyseverktøy ikke kan skje med det formål å kartlegge enkeltindividers aktivitet på nett.

8.9.2 Høringsinstansenes syn

Forsvarsdepartementet savner en nærmere vurdering av om automatisk behandling av åpent tilgjengelig informasjon bør kunne benyttes for etterforskings- og forebyggingsformål. Forsvarsdepartementet skulle også gjerne sett en mer utfyllende beskrivelse av hva som menes med automatiserte analyseverktøy, og om dette kan inkludere for eksempel bildegjenkjenning og ansiktsgjenkjenning, herunder bruk av kunstig intelligens.

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) viser til at regelverk som en klar hovedregel bør utformes teknologinøytralt. Digdir er derfor kritiske til regulering av bruk av automatiserte analyseverktøy av pedagogiske hensyn, da det kan bidra til at det stilles spørsmål ved om bruk av metoder som ikke er nevnt er tillatt. Om bestemmelsen beholdes, kan det med fordel gå klarere fram hvilken type automatisert behandling bestemmelsen tillater.

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) mener at bruk av automatiserte analyseverktøy reiser rettslige, tekniske og kontrollrelaterte problemstillinger. Utvalget peker på at det er nødvendig at PST tilrettelegger sine systemer for kontroll ved å bygge inn kontrollmuligheter som del av systemene, og at dette også gjelder eventuelle automatiserte analyseverktøy.

Datatilsynet påpeker at verktøyene i liten grad er beskrevet. Det er derfor vanskelig å si hvor grensen for de ulike søkene og analyseverktøyene går. Det fremstår som uklart om PSTs behandling innebærer profilering. Høringsnotatet behandler ikke hvordan den forslåtte behandlingen skal reguleres slik at den blir i samsvar med politidirektivet og de generelle prinsippene knyttet til profilering i personvernforordningen. Et perspektiv som ikke i tilstrekkelig grad er drøftet, er hvordan en automatisert innsamling og analyse av ytringer og handlinger som for eksempel å være medlem av en gruppe vil kunne gi opplysninger som den enkelte ikke ønsker å dele med offentligheten.

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) legger til grunn at automatiserte analyseverktøy vil kunne omfatte verktøy basert på maskinlæring/kunstig intelligens. En iboende risiko ved automatiserte analyseverktøy er diskriminering og forutinntatthet. I EU-kommisjonens etiske retningslinjer for kunstig intelligens, som også ligger til grunn for Nasjonal strategi for kunstig intelligens, anbefales blant annet at kunstig intelligens som bygger på personopplysninger, eller som retter seg mot personer, skal følge personvernforordningen. Videre anbefales det at identifiserbare og diskriminerende skjevheter bør fjernes i innsamlingsfasen av datasett. Bruk av slike verktøy for kriminalitetsbekjempelsesspørsmål reiser særlige spørsmål. Etter NIMs oppfatning bør automatiske analyseverktøy bygge på etiske prinsipper, og utformes med tanke på menneskerettighetene. NIM savner i lys av disse grunnleggende utfordringene en nærmere beskrivelse av analyseverktøyene, hvordan disse tenkes brukt, herunder hvilke mekanismer som er tenkt iverksatt for å forhindre og redusere diskriminering, misvisende resultater eller andre uønskede utfall ved bruk av slike verktøy, herunder falsk og villedende informasjon.

Advokatforeningen mener at det bør lovfestes begrensninger for bruken av visse typer teknologi, eksempelvis teknologi med kunstig intelligens som i praksis er egnet for masseovervåking. I den forbindelse fremheves det at EU-kommisjonens forslag til forordning om bruk av kunstig intelligens, vil få betydning også innenfor offentlige samfunnsområder. Bruk av kunstig intelligens innenfor politi og annen myndighetsutøvelse vil være definert som høyrisiko på noen områder, og forslaget fra EU-kommisjonen forutsetter da etablering av risikohåndtering og en rekke andre krav. Advokatforeningen mener på denne bakgrunn at departementets forslag må gi klarere føringer på hvilke typer teknologi det skal være tillatt å benytte, samt relevante tilleggskrav ved bruk av teknologi som innebærer høy risiko.

Dataforeningen mener at forslaget i begrenset grad beskriver de verktøyene som skal benyttes, og den teknologiske utviklingen og utviklingen i bruk av maskinlæring og kunstig intelligens vil medføre stadig mer inngripende muligheter. Bruk av analyseverktøyene vil skape ny informasjon om enkeltpersonene, uten at de selv er informert om dette. De etiske prinsippene som bør legges til grunn for bruk av kunstig intelligens til analyse av de innsamlede dataene burde vært drøftet, og forslagene burde inneholdt krav til eventuell bruk av kunstig intelligens for analyseformål og til etterfølgende bruk for etterforskingsformål.

Dataforeningen mener at loven bør fastsette hvorledes den foreslåtte behandlingen skal reguleres, slik at den blir i samsvar med politidirektivets artikkel 11 og de generelle prinsippene knyttet til profilering i personvernforordningen. Dataforeningen mener at det eksplisitt må avgrenses mot at automatiserte metoder skal kunne benyttes til å identifisere personer som det skal opprettes forebyggende sak mot. Mangelen på transparens, risikoen for feil og risiko for at fordommer i algoritmene har en diskriminerende effekt medfører et betydelig tilbakeskritt for rettssikkerheten.

IKT-Norge mener at det at forslaget åpner for at PST kan bruke algoritmer på store mengder data om samtlige borgere for å finne sannsynligheter for mulige kriminelle handlinger i fremtiden, aktualiserer andre problemstillinger enn om man bruker teknologien til å målrettet søke tilbake i tid for etterforskning av spesielle miljøer eller konkrete personer. Automatisk profilering og beslutninger gir risiko for uberettiget mistanke og diskriminering. IKT-Norge vil fremheve risikoen for nedkjølingseffekt, og redusert tillit i samfunnet, dersom det ikke oppstilles sterke rettssikkerhetsgarantier for å forhindre uberettiget mistanke og diskriminering som følge av bruk av slike verktøy.

IKT-Norge mener at lovforslaget er tvetydig når det gjelder hva automatiske analyseverktøy skal og ikke skal kunne brukes til. Dersom høringsnotatets definisjon av etterretningsformål legges til grunn, vil PST avskjæres fra å bruke automatiserte analyseverktøy opp imot enkeltpersoner. Vernet som her tilsynelatende oppstilles, uthules imidlertid av at PST likevel kan bruke opplysninger de «kommer over» for etterretningsformål, til å registrere enkeltpersoner i PSTs øvrige registre.

IKT-Norge mener at det er uklart i hvilken utstrekning man har ment å tillate bruken av automatiserte analyseverktøy til å etterforske og forfølge enkeltpersoner, og hvilke rettssikkerhetsgarantier som i så fall skal gjelde. Bruken av slike verktøy reiser etiske problemstillinger som i liten grad er berørt. Etter IKT-Norges mening må det gjøres tydeligere hva PST skal ha adgang til å bruke automatiserte analyseverktøy til. Dersom bruk av automatiserte analyseverktøy mot enkeltpersoner skal tillates, forutsetter det i alle tilfelle en klar hjemmel i lov.

NITO ser det som uklart hvordan en teknolog skal skrive en algoritme som følger med på trender uten at det også følges med på individer. NITO er bekymret for faren for feil, og risiko ved å stole blindt på «output» fra en kunstig intelligens. NITO viser i den anledning til EUs AI regulativ Annex III. Systemet som trengs for å analysere dataene her vil mest sannsynlig ikke er lovlig etter dette EU-regulativet. En kjerne i dette er risiko for at PST feilaktig flagger og kategoriserer personer som farlige eller presumtivt kriminelle basert på datainnsamling og -analyse, spesielt hvis denne blir gjennomført av en mer eller mindre trent kunstig intelligens.

Tekna uttaler at bruk av automatiserte analyseverktøy vil generere nye data om enkeltpersoner, som personen ikke har valgt å dele åpent. Ulike problemstillinger knyttet til bruk av automatiserte analyseverktøy er ikke utredet i forslaget. Det bør avklares i loven om det gis adgang til profilering, jf. personvernforordningen artikkel 22.

Anskaffelse av analyseverktøy kan i seg selv gi grunn til bekymring. Bruk av verktøy som er utviklet og driftes av aktører i andre land, åpner opp en rekke spørsmålsstillinger knyttet til personvernforordningen, dataeierskap med mer. Tekna mener derfor at det bør være åpenhet om valg av leverandør av analyseverktøy.

8.9.3 Departementets vurderinger

Flere av høringsinstansene har stilt spørsmål ved hva som menes med automatiserte analyseverktøy, og om forslaget innebærer at det kan benyttes profilering, bruk av kunstig intelligens mv. Noen fremholder at det bør lovfestes hvilke metoder som kan benyttes og ikke, særlig når det gjelder bruk rettet mot enkeltpersoner. Departementet vil derfor innledningsvis presisere at behandlingsbegrepet, slik dette er definert i politiregisterloven § 2 nr. 2, omfatter enhver behandling av opplysninger, herunder også automatisert behandling og analyse. I utgangspunktet er det derfor ikke behov for å regulere automatiserte metoder for at slike skal kunne benyttes.

Begrunnelsen for likevel å regulere bruk av slike verktøy, er behovet for å synliggjøre at det ikke vil være mulig å «følge med» på internett eller analysere store mengder informasjon for å følge med på trender og utvikling, ved manuelle metoder. Mengden data fordrer at dataene må systematiseres og sees i sammenheng for å kunne avdekke ukjente sammenhenger og avvik fra en «normalsituasjon». Bearbeiding av informasjonen slik at ulike opplysninger kan sees i sammenheng, vil være en forutsetning for at dataene som innhentes kan komme til nytte. Det vil i mange tilfeller ikke være mulig å se på utvikling over tid uten hjelp av automatiserte verktøy. Formålet er å kartlegge trender og utviklingstrekk for å benytte informasjonen til å utarbeide analyser og etterretningsvurderinger om forhold i Norge som kan true nasjonale sikkerhetsinteresser. Formålet med behandlingen er dermed ikke individrettet. Samtidig vil informasjonen som analysene lages på bakgrunn av, inneholde personopplysninger. Gitt mengden data som kan samles inn, vil det ikke være mulig å anonymisere opplysninger om enkeltpersoner for så å foreta ulike analyser. Analysene vil således berøre enkeltindivider, selv om formålet ikke er å danne grunnlag for beslutninger på individnivå.

Forslaget åpner for at det kan utvikles og benyttes maskinlæringsmodeller. Modellene kan eksempelvis utvikles gjennom statistikk, indikatorer og vekting av disse, og basert på eldre data kunne gi en prediksjon om fremtiden. Eksempler på slike modeller kan være trendanalyser, sentimentanalyser, det vil si analyse av positive og negative holdninger, følelser og meninger, og utvikling av grafer. Slike analyser vil så være en del av den informasjonen som ligger til grunn for etterretningsvurderingene, som igjen skal gi grunnlag for beslutningsstøtte.

Departementet har etter en fornyet vurdering kommet til at adgangen til å benytte automatiserte analyseverktøy i forbindelse med utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger bør inntas i lovteksten, og ikke kun i forskrift. Selv om begrepet inntas i loven, må det imidlertid tas høyde for at betydningen av begrepet kan endres over tid, ettersom den teknologiske utviklingen går svært raskt og er vanskelig å forutsi. Begrensningen til bruk til utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger er derfor sentral. Departementet bemerker at en lovfesting av at det kan benyttes automatiserte analyseverktøy i denne sammenheng knytter seg til behovet for klarhet og inngrepets karakter. Det følger ellers av politiregisterlovens system at det er behandlingen av opplysninger som reguleres, og ikke hvilke verktøy som kan benyttes for behandlingen. Departementet presiserer således at man med forslaget ikke tar stilling til lovfesting av andre ulovfestede metoder som PST og politiet for øvrig benytter.

At bruken av automatiserte analyseverktøy er begrenset til utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger om forhold i Norge som kan true nasjonale sikkerhetsinteresser, innebærer at slike verktøy ikke kan benyttes for å finne personer som det kan være aktuelt å opprette forebyggende sak på, eller i forbindelse med etterforsking. Som beskrevet i høringsnotatet skal verktøyene ikke benyttes for å følge enkeltpersoners aktivitet på internett. Det kan således ikke brukes verktøy basert på profilering for å identifisere enkeltindivider eller med det formål å predikere om enkeltpersoner i fremtiden, ut fra bestemte kriterier, vil antas å begå kriminalitet. Som beskrevet ovenfor vil maskinlæringen berøre opplysninger om personer i den forstand at de vil inngå som data i maskinlæringsmodeller, men det vil ikke bli fattet beslutninger basert på modellen på individnivå. Ettersom det ikke er anledning til å benytte profilering eller på annen måte benytte automatiserte analyseverktøy til vurderinger eller avgjørelser på individnivå, vil reglene i personvernforordningen og direktiv (EU) 2016/680 artikkel 11 om automatiserte beslutninger etter departementets mening ikke få betydning i denne sammenheng. Avgrensningen mot profilering og automatiserte individuelle avgjørelser gjør også at risikoen for at feil, diskriminering, og forutinntatthet ved bruk av automatiserte analyseverktøy som er basert på kunstig intelligens vil kunne ha negative konsekvenser for enkeltpersoner, er begrenset.

Ettersom opplysningene som ligger til grunn for analysene vil inneholde personopplysninger, kan det likevel ikke helt utelukkes at en automatisert analyse avdekker personer som det er grunn til å undersøke nærmere, selv om dette ikke er formålet med og innretningen på analysen. I slike tilfeller legger departementet til grunn at PST må kunne foreta nærmere undersøkelser på vanlig måte, slik tjenesten for eksempel gjør ved tips. Det vil imidlertid ikke kunne opprettes forebyggende sak eller åpnes etterforsking utelukkende basert på en automatisert analyse.

Det at bruk av automatiserte analyseverktøy begrenses til utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger, avskjærer ikke at annen behandling skjer automatisert i større eller mindre grad. Ettersom opplysningene er lagret elektronisk, vil ethvert søk som foretas i en mengde data kunne anses å være automatisert, all den tid det skjer en prosess som utføres av en maskin, applikasjon eller lignende for å vise de relevante resultatene. Forslaget her er ikke til hinder for det.

Avslutningsvis vil departementet understreke at selv om det kan benyttes automatiserte analyseverktøy ved utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger, innebærer ikke dette at resultatene ikke vil bli gjennomgått og bearbeidet manuelt eller at de alene vil kunne brukes som beslutningsstøtte. Det kan oppstå feil i resultater som kommer ut av eventuelle maskinlæringsmodeller. Selv om det ikke direkte rammer enkeltpersoner ettersom det ikke kan opprettes saker kun basert på modellene, kan feil eller skjevheter i modellene gi et uriktig bilde av situasjonen, grupper mv. Analysene vil derfor kun være én kilde til informasjon, som igjen må ses i sammenheng med annen informasjon PST besitter for å kunne gi et helhetlig og korrekt bilde. Bruk av automatiserte analyseverktøy fordrer også en kontinuerlig styring av algoritmens tolkning og forståelse av begreper, samt manuell vurdering.

Hva gjelder kontroll av PSTs behandling av opplysninger i denne sammenheng, herunder bruk av eventuelle automatiserte analyseverktøy, må det legges til rette for at EOS-utvalget kan foreta reelle kontroller av disse. EOS-utvalget vil ha fullt innsyn i de systemer og algoritmer som benyttes. Ved utvikling og kjøp av nye verktøy må det sikres at kontrollbehovene ivaretas i løsningene.

Til dokumentets forside