Prop. 31 L (2022–2023)

Endringer i politiloven og politiregisterloven (PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

Forslag til endringer i politiloven og politiregisterloven ble sendt på høring 7. oktober 2021, med høringsfrist 7. januar 2022. Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Arbeidstilsynet

 • Arkivverket

 • Barneombudet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Datatilsynet

 • Digitaliseringsdirektoratet

 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Domstoladministrasjonen

 • Etterretningstjenesten

 • Forbrukerombudet

 • Forsvarsstaben

 • Helsedirektoratet

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

 • Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Kripos

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Luftfartstilsynet

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

 • Personvernkommisjonen

 • Politidirektoratet

 • Politihøgskolen

 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

 • Regelrådet for næringslivet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Sametinget

 • Sivil klareringsmyndighet

 • Sivilombudet

 • Skattedirektoratet

 • Spesialenheten for politisaker

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Statistisk Sentralbyrå

 • Statsadvokatembetene

 • Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

 • (EOS- utvalget)

 • Sysselmesteren på Svalbard

 • Tolldirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Utlendingsnemnda

 • Vegdirektoratet

 • ØKOKRIM

 • Amnesty International Norge

 • Antirasistisk Senter

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Dommerforening

 • Finansnæringens Fellesorganisasjon

 • Innvandrernes landsorganisasjon

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Jussbuss

 • Jussformidlingen

 • Kommunesektorens organisasjon

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Mediebedriftenes landsforening

 • Norges politilederlag

 • Norsk forening for kriminalreform

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)

 • Politiets Fellesforbund

 • Tekna

 • Redd Barna, Rettighetssenteret

 • Rettspolitisk forening

 • Røde kors

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

 • Forsvarets forskningsinstitutt

 • Forsvarets høgskole

 • Institutt for forsvarsstudier

 • Institutt for fredsforskning (PRIO)

 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Følgende instanser hadde merknader til høringsnotatet:

 • Forsvarsdepartementet

 • Datatilsynet

 • Det nasjonale statsadvokatembetet

 • Digitaliseringsdirektoratet

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

 • Finnmark politidistrikt

 • Kripos

 • Medietilsynet

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 • Norges institusjon for menneskerettigheter

 • Oslo statsadvokatembeter

 • Politidirektoratet

 • Politiets sikkerhetstjeneste

 • Riksadvokaten

 • Advokatforeningen

 • Den Norske Dataforening

 • Elektronisk Forpost Norge

 • IKT-Norge

 • NITO

 • Rettspolitisk forening

 • Tekna

 • UTSYN

I tillegg har om lag 20 privatpersoner avgitt høringsinnspill.

Følgende instanser har meldt at de ikke har merknader eller ikke ønsker å uttale seg om forslaget:

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Domstolsadministrasjonen

 • Generaladvokatembetet

 • Helsedirektoratet

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Skattedirektoratet

 • Statistisk sentralbyrå

 • Tolldirektoratet

Til forsiden