Prop. 33 L (2021–2022)

Midlertidig lov om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19

Til innholdsfortegnelse

2 Gjeldende rett

Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. opphørte å gjelde 1. desember 2021, jf. den midlertidige loven § 15 andre ledd. Loven ga regler som supplerte, utfylte og fravek enkelte regler i straffeprosessloven, tvisteloven og domstolloven. Formålet med loven var å tilrettelegge for en forsvarlig og rettssikker virksomhet i domstolene, politiet og påtalemyndigheten mv. ved å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19, jf. § 1. I det følgende gis det en oversikt over bestemmelsene i loven som hadde varighet frem til 1. desember 2021.

Det følger av § 3 at retten kan beslutte at rettsmøter helt eller delvis skal holdes som fjernmøter, og at avhør skal gjennomføres som fjernavhør, når det er nødvendig og ubetenkelig. Bestemmelsen gjelder for alle rettsmøter i tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett, både i straffesaker og sivile saker. Så langt det passer gjelder den også for forliksrådene og jordskifterettene, jf. § 1 andre ledd. I § 9 gis det adgang til å holde rådslagning og rettsmøte for å avsi dom som fjernmøte, også i saker med meddommere.

Etter §§ 4, 5, 6 a og 6 b gis det adgang til en noe utvidet bruk av skriftlig behandling ved straffeprosessuelle tvangsmidler og i straffesaker og jordskiftesaker. Videre inneholder loven regler om overføring av saker mellom sideordnede domstoler (§ 12 c), uttrekning og tilkalling av meddommere (§§ 6 d og 6 e), konstituering av statsadvokater (§ 12 d) og utvidet adgang til tilståelsespådømmelse i tingretten (§ 6 c).

I medhold av § 12 b kan dokumenter på visse vilkår forkynnes over telefon eller ved hjelp av annet fjernmøteutstyr.

Ved lov 4. juni 2021 om endringer i domstolloven mv. (signatur og elektronisk forkynnelse) ble det vedtatt permanente regler om signatur, sml. midlertidig lov §§ 7, 8, 10, 11 og 12, og elektronisk forkynnelse, sml. midlertidig lov § 12 a. Endringsloven og forskriften trådte i kraft 1. desember 2021. Samtidig ble den midlertidige loven §§ 7, 8, 10, 11, 12 og 12 a om signatur og elektronisk forkynnelse opphevet.

Etter § 13 kan en fremmed stat fremsette en utleveringsbegjæring ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler. Begjæringen skal ettersendes per post så snart situasjonen tillater det. Fjerde ledd fastsetter at Justis- og beredskapsdepartementet skal foreta rimelige undersøkelser for å sikre at utleveringsbegjæringen er fremsatt av kompetent myndighet i den anmodende staten. Undersøkelsen foretas for å sikre utleveringsbegjæringens autentisitet. Bestemmelsen i § 14 fastsetter at rettsanmodninger kan fremsendes ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler uten at det følger av overenskomst med fremmed stat eller avtale for øvrig. Videre presiseres det at rettsanmodninger fra stater som ikke er EU-medlemmer eller deltar i Schengen-samarbeidet, først skal ettersendes per post så snart situasjonen med utbruddet av covid-19 tillater det.