Prop. 33 L (2021–2022)

Midlertidig lov om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen enkelte midlertidige tilpasninger i prosessregelverket for å avhjelpe konsekvenser av situasjonen med covid-19. Det foreslås å videreføre en utvidet adgang til fjernmøter og fjernavhør slik det var adgang til i den midlertidige loven som gjaldt fram til 1. desember 2021.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget