Regjeringen foreslår en utvidet adgang til digitale rettsmøter i domstolene fram til 1. juli 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår i dag å videreføre enkelte midlertidige koronaregler for domstolene og justissektoren. Domstolene gis blant annet mulighet til å gjennomføre straffesaker ved digitale rettsmøter.

Deler av den midlertidige loven om tilpasninger i prosessregelverket trådte i kraft som permanente regler 1. desember. Det vil bli en kort periode uten at domstolene har en utvidet adgang til å beslutte fjernmøtebehandling og fjernavhør, men domstolene kan i den kommende perioden gjennomføre saker som fjernmøter når dette er besluttet i medhold av den midlertidige loven som gjaldt til 1. desember. Det er også adgang til å gjennomføre sivile saker ved fjernmøte når partene har samtykket til det.