Prop. 33 L (2021–2022)

Midlertidig lov om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Avhengig av hvordan smittesituasjonen utvikler seg, vil midlertidige regler om fjernmøter og fjernavhør kunne bidra til at domstolene kan gjennomføre flere saker enn de ellers kunne ha gjort. De midlertidige tilpasningene som foreslås, vil forsterke effekten av andre tiltak som er satt i verk for å øke saksavviklingen og nedbygge restansene i domstolene. I 2020 fikk domstolene 35 mill. kroner til teknisk utstyr for å kunne gjennomføre flere digitale rettsmøter. Samme år ble det bevilget 39 mill. kroner til midlertidige dommerstillinger. I statsbudsjettet for 2021 ble det bevilget 71 mill. kroner til de dømmende stillingene, og stillingene ble gjort permanente.

De økonomiske konsekvensene av de midlertidige reglene er begrensede, og vil i noen tilfeller kunne innebære besparelser for staten. Eventuelle merutgifter som følger direkte av de midlertidige reglene, dekkes innenfor Justis- og beredskapsdepartementets gjeldende budsjettrammer.