Prop. 35 LS (2019–2020)

Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 152/2018 6. juli 2018 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 2014/61

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en ny lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven). Forslaget til lov gjennomfører i norsk rett europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) nr. 2014/61 om tiltak for å redusere kostnadene ved utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon. Med høyhastighetsnett menes elektronisk kommunikasjonsnett som kan tilby en nedlastningshastighet på minst 30 Mbit/s (såkalt nedstrømshastighet).

Direktivet ble inntatt i EØS-avtalen 6. juli 2018 med forbehold om Stortingets samtykke. Departementet anmoder om at Stortinget gir sitt samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 152/2018 6. juli 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunn).

I utkastet til bredbåndsutbyggingslov foreslås det blant annet å:

  • innføre en plikt for nettoperatører som disponerer infrastruktur som er egnet til framføring av høyhastighetsnett til å gi tilbydere av offentlig elektronisk kommunikasjonsnett som vil bygge høyhastighetsnett, tilgang til infrastrukturen. Plikten gjelder på visse vilkår.

  • innføre en plikt for nettoperatører som er ansvarlige for utførelse av bygge- og anleggsarbeider som helt eller delvis er finansiert av offentlige midler, til å imøtekomme rimelige anmodninger fra tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett om samordning av bygge- eller anleggsarbeider for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon. Plikten gjelder på visse vilkår.

  • innføre visse krav til etablering av infrastruktur i bygninger og tilgang til infrastruktur i bygninger.

  • innføre regler om informasjonstilgang, sentral informasjonstjeneste og tvisteløsning.

Departementet foreslår videre en mindre endring i lov 21. juni 2963 nr. 23 om vegar (veglova) slik at departementet gis anledning til å gi forskrift om utgiftsdeling, saksbehandling og gebyr. Forslaget til endring i veglova kommer som følge av forslag om tiltak for bedre koordinering med videre ved planlegging og utførelse av ledningsarbeider i veggrunn, samt forslag til endringer i veglova og ledningsforskriften, som var på alminnelig høring i perioden 6. juni 2017 til 6. september 2017. Forslaget innebærer for det første at det lovfestes at departementet kan gi forskrift om gebyr i tilknytning til tillatelser etter veglova §§ 30 og 32. Videre foreslås det at det lovfestes at veimyndigheten kan fastsette tvangsmulkt ved overskridelse av tidsfrist som er gitt for etablering av ledningsanlegg.

I tillegg foreslås det en mindre endring i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 4-4, annet ledd (samlokalisering), for å klargjøre sammenhengen mellom de to lovene når det gjelder tilgang til fysisk infrastruktur i bygning.

Til dokumentets forside