Prop. 45 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet (midlertidig stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen foreslår en midlertidig stønadsordning for husholdninger som følge av forventede ekstraordinære strømutgifter vinteren 2021/2022. Det foreslås at oppgaven med å administrere den midlertidige stønadsordningen for husholdningene legges til nettselskapene, og at ordningen forvaltes av Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Det foreslås at ordningen innrettes slik at det utbetales en stønad som svarer til en andel av de ekstraordinære strømutgiftene for husholdningene. Stønaden vil for de fleste komme til fratrekk på strømregningen. Utmålingen baseres på en aritmetisk gjennomsnittlig månedlig strømpris i det prisområdet kunden tilhører. Den ekstraordinære stønaden inntrer dersom strømprisene (spotprisen) over den bestemte perioden overstiger en fastsatt terskel. Staten vil da gjennom nettselskapene dekke halvparten av strømprisen over denne terskelen. Elavgift, nettleie mv. inngår ikke i stønadsordningen. Ordningen gjelder ikke næringsvirksomhet eller fritidsboliger.

I denne proposisjonen legger regjeringen fram bevilgningsforslag knyttet til den midlertidige stønadsordningen.