Prop. 45 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2022 under Olje- og energidepartementet (midlertidig stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter)

Til innholdsfortegnelse

4 Forslag til bevilgningsendringer

Den foreslåtte midlertidige stønadsordningen for ekstraordinære strømutgifter innebærer forslag om å etablere en ny stønadsordning over statsbudsjettet for 2022. Videre vil innføringen av den midlertidige stønadsordningen innebære økte administrasjonsutgifter mv. for Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i 2022.

Kap. 1820 Norges vassdrags- og energidirektorat

Post 26 Reguleringsmyndigheten for energi

Posten dekker administrasjonsutgiftene til RME. Den foreslåtte midlertidige stønadsordningen vil medføre økt administrativ belastning og utgifter for RME knyttet til å forberede, gjennomføre og følge opp stønadsordningen inkludert rapportering. Innføring av stønadsordningen forutsetter noe tilrettelegging, men kan gjennomføres på kort varsel. Det må også påregnes økte utgifter til innretning av den nye ordningen, løpende oppfølging og rapportering, klagebehandling og tilsyn med den nye ordningen. Ordningen vil bli evaluert.

Det foreslås å øke bevilgningen i 2022 med 5 mill. kroner, til 67,7 mill. kroner.

(Ny) Post 75 Stønad til husholdninger for ekstraordinære strømutgifter, overslagsbevilgning

Det foreslås å bevilge 5 000 mill. kroner under en ny post til den midlertidige stønadsordningen for ekstraordinære strømutgifter i 2022. Stønadsordningen vil fastsettes i lov som en rettighetsbasert ordninger, jf. Prop. 44 L (2021–2022) Midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (strømstønadsloven). Bevilgningsbehovet i 2022 følger av regelverk fastsatt i ovennevnte lov. Det foreslås at posten tilføyes stikkordet «overslagsbevilgning». Departementet vil komme nærmere tilbake til Stortinget når det gjelder bevilgningsmessige konsekvenser av en utvidelse av stønadsordningen som beskrevet i 3.2. Det understrekes at overslagsbevilgningen er usikker.

Mål og målgruppe for stønadsordningen

Målet med stønadsordningen er å bidra til en reduksjon av utgiftene til strømforbruk i den månedlige strømregningen for private husholdninger tilknyttet distribusjonsnettet, dersom strømprisen overstiger en fastsatt terskelverdi. Ordningen vil gjelde for strømforbruk fra og med desember 2021 til og med mars 2022. Målgruppen for stønadsordningen er private husholdninger og vil ikke gjelde fritidsboliger eller næringsvirksomhet. Det kreves ikke søknad.

Definisjon av husholdninger vil samsvare med allerede eksisterende sluttbrukergrupper slik de fremgår av vedlegg A til RMEs veileder 7/2018 til leveringskvalitetsforskriften. For at forbruket skal kunne knyttes til den private husholdningskunden, er det en forutsetning at måling av husholdningsforbruket av strøm skjer ved hjelp av en separat strømmåler.

Tildelingskriterier og oppfølging

Stønadsordningen baserer seg på gjennomsnittlig månedlig strømpris i prisområdet der husholdningen hører hjemme. Stønaden inntrer dersom strømprisen i det aktuelle prisområdet over en måned overstiger en fastsatt terskelverdi. Terskelverdien settes til en aritmetisk gjennomsnittlig månedlig strømpris på 70 øre per kWt eksklusiv merverdiavgift. Med strømpris menes her spotprisen på strøm i det prisområdet husholdningen tilhører. Det betyr at ordningen vil gi en stønad når gjennomsnittlig strømpris overstiger denne terskelverdien. Kunden vil ikke motta stønad dersom spotprisen på strøm kun i kortere perioder er høyere enn terskelverdien.

Stønadsgraden settes til 50 pst. av strømprisen som overstiger terskelverdien for strømforbruk i perioden fra og med desember til og med mars. Ved eksempelvis en gjennomsnittlig spotprisen på strøm i det aktuelle prisområdet på 100 øre per kWt eksklusiv merverdiavgift i en måned, vil stønadsbeløpet bli 0,5 (stønadsgrad) x (100 øre – 70 øre (terskelen)) = 15 øre pluss merverdiavgift per kWt forbruk i den aktuelle måneden. Forutsatt at kunden har spot-pris avtale betaler kunden resterende pris, det vil si 85 øre per kWt pluss merverdiavgift, elavgift, nettleie mv.

For at ikke stønadsordningen skal dekke et usedvanlig høyt strømforbruk, er det satt et tak på støtte inntil 5000 kWt per måned i strømforbruk.

For kunder som ikke har gjennomfakturering (felles faktura for nettleie og strøm), trekkes stønadsbeløpet fra faktura for nettleie. Hvis stønadsbeløpet overstiger nettleien, vil overskytende beløp bli utbetalt til kunden. For kunder som har gjennomfakturering vil stønaden trekkes fra samlet beløp på fakturaen fra strømleverandøren. Dette skjer ved at strømleverandøren blir kompensert av nettselskapet gjennom en oppgjørsmetode som allerede er etablert og automatisert.

RME vil forvalte ordningen og er ansvarlig for tildelingen av stønad via det enkelte nettselskap og for oppfølging og tilsyn med ordningen, herunder opplegg for oppfølging og kontroll. Stønadsordningen vil bli evaluert bl.a. når det gjelder måloppnåelse, ressursbruk og gjennomføring.