Prop. 47 LS (2018–2019)

Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU og samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU

Til innholdsfortegnelse

2 Draft Note Verbale including declaration from Norway to the European Union on the transition period in relation to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

The Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to the Delegation of the European Union to Norway, and has the honour to refer to the Note Verbale dated [XX] from the Delegation of the European Union to Norway, concerning the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community.

The Government of the Kingdom of Norway has taken note that the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (the “Withdrawal Agreement”) was signed by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the “United Kingdom”) and the European Union (the “EU”) and the European Atomic Energy Community (the “Euratom”) on [YY], and that – subject to its prior ratification by the United Kingdom and conclusion by the Union and Euratom – will enter into force on [30 March 2019]. The United Kingdom will thus cease to be a Member State of the EU and of Euratom on [30 March 2019].

The Government of the Kingdom of Norway, furthermore, takes note that the Withdrawal Agreement provides for a time-limited transition period during which, save certain very limited exceptions, Union law shall be applicable to and in the United Kingdom and that any reference to Member States in Union law, including as implemented and applied by Member States, shall be understood as including the United Kingdom.

The Government of the Kingdom of Norway refers to the Note Verbale from the Delegation of the European Union to Norway, informing that the EU and Euratom, and the United Kingdom, have agreed that Union law within the meaning of the Withdrawal Agreement encompasses international agreements concluded by the EU (or Euratom), or by Member States acting on behalf of the EU (or Euratom), or by the EU (or Euratom) and its Member States jointly. As a consequence, and although the United Kingdom is no longer a Member State of the EU as of 30 March 2019, during the transition period the United Kingdom is treated as a Member State of the EU and of Euratom for the purposes of these international agreements.

The Government of the Kingdom of Norway has taken due note of Article 129 (1) of the Withdrawal Agreement, whereby the United Kingdom undertakes to be bound by the obligations stemming from these international agreements, and also of Article 131 of the Withdrawal Agreement, whereby the EU and its institutions undertake to supervise and enforce the obligations stemming from these international agreements also in the United Kingdom during the transition period.

The Government of the Kingdom of Norway has furthermore taken due note that the transition period agreed in the Withdrawal Agreement between the United Kingdom and the EU and Euratom starts on [30 March 2019] and ends on [31 December 2020], subject to the possibility of a single decision by the parties to that agreement extending the transition period for up to 24 months.

Upon due consideration of the above, the The Government of the Kingdom of Norway has the honour to inform the Delegation of the European Union to Norway of the following:

  • 1. Norway accepts the stipulations of the notification and agrees that the United Kingdom, during the transition period as set out in the Withdrawal Agreement, shall continue to be treated as a Member State of the Union and of Euratom for the purposes of the agreements that Norway has concluded with the EU (or Euratom), or with Member States acting on behalf of the EU (or Euratom), or with the EU (or Euratom) and its Member States jointly.

  • 2. The above-mentioned agreements include Norway’s bilateral agreements with the EU, plurilateral agreements such as the EEA Agreement, as well as any multilateral agreements in force between the EU and Norway.

  • 3. Norway agrees that references in these agreements to the EU, or to the EU and its Member States, or to Member States of the EU, shall, during the transition period, be understood as encompassing the United Kingdom. This implies, furthermore, that in respect of the EEA Agreement, references to EEA nationals or companies or institutions shall, during the Transition period, be understood to continue to include nationals or companies or institutions from the United Kingdom.

The Government of the Kingdom of Norway will transmit the content of this Note Verbale to the Embassy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Kingdom of Norway.

The Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to the Delegation of the European Union to Norway the assurances of its highest consideration.

Oslo, ……………. 2019

Utkast til verbalnote med erklæring fra Norge til Den europeiske union om overgangsperioden i forbindelse med Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands uttreden av Den europeiske union og Det europeiske atomenergifellesskap

Det kongelige norske utenriksdepartement viser til verbalnoten fra Den europeiske unions delegasjon til Norge datert [XX] om avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands uttreden av Den europeiske union og Det europeiske atomenergifellesskap.

Kongeriket Norges regjering har merket seg at avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands uttreden av Den europeiske union og Det europeiske atomenergifellesskap (heretter kalt «uttredelsesavtalen») ble undertegnet av Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland (heretter kalt «Det forente kongerike»), Den europeiske union (heretter kalt «EU») og Det europeiske atomenergifellesskap (heretter kalt «Euratom») [YY], og at uttredelsesavtalen – forutsatt forutgående ratifikasjon av Det forente kongerike og tilslutning fra EU og Euratom – vil tre i kraft [30. mars 2019]. Det forente kongerike vil følgelig opphøre å være en medlemsstat i EU og Euratom [30. mars 2019].

Kongeriket Norges regjering merker seg videre at uttredelsesavtalen gir mulighet for en begrenset overgangsperiode der, med visse svært begrensede unntak, unionsretten skal gjelde for og i Det forente kongerike, og der enhver henvisning til medlemsstatene i unionsretten, herunder som gjennomført og anvendt av medlemsstatene, skal forstås å omfatte Det forente kongerike.

Kongeriket Norges regjering viser til verbalnoten fra Den europeiske unions delegasjon til Norge, der det opplyses om at EU og Euratom og Det forente kongerike har avtalt at unionsretten i henhold til uttredelsesavtalen omfatter internasjonale avtaler inngått av EU (eller Euratom) eller av medlemsstatene på vegne av EU (eller Euratom) eller av EU (eller Euratom) og dets medlemsstater i fellesskap. I overgangsperioden behandles derfor Det forente kongerike som en medlemsstat i EU og Euratom i forbindelse med disse internasjonale avtalene, selv om det fra og med den 30. mars 2019 ikke lenger er en medlemsstat i EU.

Kongeriket Norges regjering har behørig merket seg artikkel 129 nr. 1 i uttredelsesavtalen, der det er fastsatt at Det forente kongerike i overgangsperioden skal være bundet av de plikter som følger av disse internasjonale avtalene, samt artikkel 131 i uttredelsesavtalen, der det er fastsatt at EU og dets institusjoner i overgangsperioden også i Det forente kongerike skal overvåke og håndheve de plikter som følger av disse internasjonale avtalene.

Kongeriket Norges regjering har videre behørig merket seg at overgangsperioden avtalt i uttredelsesavtalen mellom Det forente kongerike og EU og Euratom starter [30. mars 2019] og slutter [31. desember 2020], med forbehold om at avtalepartene har mulighet til å vedta en egen beslutning om å forlenge overgangsperioden med inntil 24 måneder.

Etter nøye vurdering av det ovenstående har Kongeriket Norges regjering æren av å informere Den europeiske unions delegasjon til Norge om følgende:

  • 1. Norge aksepterer bestemmelsene i underretningen og samtykker i at Det forente kongerike i overgangsperioden fastsatt i uttredelsesavtalen fortsatt skal behandles som en medlemsstat i EU og Euratom i forbindelse med de avtaler som Norge har inngått med EU (eller Euratom) eller med medlemsstater som opptrer på vegne av EU (eller Euratom), eller med EU (eller Euratom) og dets medlemsstater i fellesskap.

  • 2. Ovennevnte avtaler omfatter Norges bilaterale avtaler med EU, plurilaterale avtaler, så som EØS-avtalen, og eventuelle multilaterale avtaler i kraft mellom EU og Norge.

  • 3. Norge samtykker i at henvisninger i disse avtalene til EU, til EU og dets medlemsstater eller til medlemsstater i EU, i overgangsperioden skal forstås å omfatte Det forente kongerike. Dette innebærer dessuten at henvisninger i EØS-avtalen til borgere, foretak eller institusjoner i EØS, i overgangsperioden fortsatt skal forstås å omfatte borgere, foretak eller institusjoner i Det forente kongerike.

Kongeriket Norges regjering vil oversende innholdet i denne verbalnoten til Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands ambassade til Kongeriket Norge.

Det kongelige norske utenriksdepartement benytter anledningen til igjen å forsikre Den europeiske unions delegasjon til Norge om sin høyeste aktelse.

Oslo, ……………. 2019

Til dokumentets forside