Prop. 47 LS (2018–2019)

Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU og samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU

Til innholdsfortegnelse

4 Høringen

Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden av EU på høring 4. oktober 2018. Fristen for å komme med innspill ble satt til 30. november 2018. Forslagene i høringsnotatet tok utgangspunkt i det publiserte avtaleutkastet mellom EU og Storbritannia og bygget på den forutsetning at det ble en utmeldingsavtale mellom Storbritannia og EU, samt at de relevante delene av denne avtalen skulle speiles i en egen avtale mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia. Det ble også forutsatt at avtalen mellom EU og Storbritannia ville inneholde en overgangsperiode, og at overgangsperioden ville bli gjeldende overfor Norge.

Utviklingen siden oktober 2018 har medført at det nå foreslås å fremme forslagene som ble sendt på høring i flere proposisjoner. Dersom Storbritannia trer ut av EU med en utmeldingsavtale, vil reguleringen av overgangsperioden følge av loven her. Justis- og beredskapsdepartementet vil fremme en separat lovproposisjon og samtykkeproposisjon for avtalen om videreføring av borgernes rettigheter mv. som er fremforhandlet med Storbritannia, jf. punkt 3.1.1.

Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Høyesterett

 • Lagmannsrettene

 • Oslo tingrett

 • Oslo byfogdembete

 • Namsfogden i Oslo

 • Arbeidsretten

 • Domstoladministrasjonen

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet – NAV

 • Arbeidstilsynet

 • Barneombudet

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

 • Det nasjonale statsadvokatembetet

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 • Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

 • Finanstilsynet

 • Fiskeridirektoratet

 • Folkehelseinstituttet

 • Folketrygdfondet

 • Forbrukertilsynet

 • Generaladvokaten

 • Helsedirektoratet

 • Justiskomiteen på Stortinget

 • Klima- og forurensningsdirektoratet

 • Konkurransetilsynet

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • KRIPOS

 • Landbruksdirektoratet

 • Landets regionale helseforetak

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Mattilsynet

 • Medietilsynet

 • Miljødirektoratet

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 • Nasjonalbiblioteket

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Pasient- og brukerombudene

 • Patentstyret

 • Politidirektoratet

 • Politidistriktene

 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

 • Post- og teletilsynet

 • Posten Norge

 • Regjeringsadvokatembetet

 • Riksadvokatembetet

 • Riksarkivet

 • Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn

 • Sámediggi – Sametinget

 • Sekretariatet for konfliktrådene

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Skattedirektoratet

 • Spesialenheten for politisaker

 • Statens helsetilsyn

 • Statens innkrevingssentral

 • Statens legemiddelverk

 • Statens lånekasse for utdanning

 • Statens seniorråd

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statsadvokatembetene

 • Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Tolldirektoratet

 • Trygderetten

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet (UDI)

 • Utlendingsnemnda (UNE)

 • Økokrim

 • Fylkeskommuner

 • Fylkesmenn

 • Bergen kommune

 • Kristiansand kommune

 • Oslo kommune

 • Stavanger kommune

 • Trondheim kommune

 • Abelia

 • ACAPO AS

 • Aconto.no AS

 • Advokatforeningen

 • Akademikerne

 • Aksjonærforeningen i Norge

 • Aktuarkonsulenters Forum

 • Alternativ til Vold

 • ALT-medlemmer

 • Ambita

 • American Express

 • Amnesty International Norge

 • Animalia

 • Apotekforeningen

 • Arbeidsforskningsinstituttet AS

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arbeidsmiljøsenteret

 • Arcus-Gruppen AS

 • Arena Senter for europaforskning

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

 • Baker- og Konditorbransjens Landsforening

 • Bama AS

 • Bank Norwegian AS

 • Bankenes sikringsfond

 • Barnevakten

 • Bedriftsforbundet

 • Bilimportørenes Landsforening

 • Billedkunst opphavsrett i Norge (BONO)

 • Biologisk-dynamisk Forening

 • Bioteknologirådet

 • Bluegarden

 • Bokhandlerforeningen

 • Bransjeforeningen for storkjøkkenleverandører

 • Bransjerådet for naturmidler

 • Bryggeri- og drikkevareforeningen

 • Bryn Aarflot

 • Brønnbåteiernes forening

 • Business Software Alliance (BSA)

 • Cefor – The Nordic Association of Marine Insurers

 • Civita

 • Coop Norge Handel AS

 • Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF)

 • Dagligvareleverandørenes forening

 • De nasjonale forskningsetiske komiteer

 • De norske bokklubbene AS

 • Debio

 • Den katolske kirke i Norge

 • Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli hendelsene

 • Den norske Aktuarforening

 • Den norske Alpakkaforening

 • Den norske Atlanterhavskomité

 • Den norske Dataforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske emballasjeforening

 • Den norske Helsingforskomité

 • Den norske jordmorforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske Revisorforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Den Norske Veterinærforening

 • Design og arkitektur Norge

 • Det norske Menneskerettighetshuset

 • Det norske skogselskap

 • Det Norske Travselskap

 • Det veterinærmedisinske rettsråd

 • Dyrebeskyttelsen Norge

 • Dyrevernalliansen

 • Eiendom Norge

 • Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF)

 • Elektronikk Importør Foreningen v/advokat Ketil Brønner

 • Emballasjekonvensjonens styre

 • En Verden

 • Energibedriftenes landsforening (EBL)

 • EnterCard Norge AS

 • Entreprise Europe Network

 • Equinor

 • Europabevegelsen

 • EVRY Norge AS

 • Experian

 • Fagforbundet i Norge

 • Fagpressen

 • Fagrådet

 • Fagus

 • Farmasiforbundet

 • Fellesforbundet

 • Felleskjøpet Agri

 • FHL Fiskefôr

 • Finans Norge

 • Finansforbundet

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Finansklagenemnda

 • Finansmarkedsfondet

 • Finansnæringens autorisasjonsordninger

 • Fiskarlaget

 • Fiskebåt

 • Fiskekjøpernes forening

 • Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

 • Fiskernes Salgslag

 • Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd

 • Fond for lyd og bilde

 • Fond for utøvende kunstnere

 • FONO

 • Forbruker Europa (ECC Norway)

 • Forbrukeradvokaten

 • Forbrukerklageutvalget

 • Forbrukerrådet

 • Foreningen for norske IP-rådgivere (FONIP)

 • Forskerforbundet

 • Forskningsstiftelsen FAFO

 • Forsvarergruppen av 1977

 • Forsvarets forskningsinstitutt

 • Framtiden i våre hender

 • Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon

 • Fridtjof Nansens Institutt

 • Fritt Ord

 • Frivillighet Norge

 • Frukt- og grønnsaksgrossistenes servicekontor

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Gartnerhallen SA

 • Gatejuristen – Kirkens Bymisjon

 • GENO

 • GenØk – Senter for biosikkerhet

 • Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)

 • GRAFILL

 • Graminor AS

 • Greenpeace

 • Hageland AS

 • Hageselskapet

 • Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (Virke)

 • Havtrygd Bergen

 • Havtrygd Hvaler

 • Havtrygd Lindesnes

 • Havtrygd Måløy

 • HELFO

 • Helse-, sosial- og eldreombudet i Oslo

 • Helseklage

 • Honningcentralen A/L

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Human-Etisk Forbund

 • Husbanken

 • Huseiernes Landsforbund

 • Håmsø Patentbyrå

 • ICJ Norge

 • IKT-Norge

 • Import og eksportagenters forening

 • Inkassoklagenemnda

 • Innovasjon Norge

 • Institutt for Forsvarsstudier

 • Institutt for fredsforskning (PRIO)

 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Iper Direkte AS

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Midt-Norge

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kimen Såvarelaboratoriet AS

 • Kjøleleverandørenes landsforening

 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF)

 • Klagenemnda for industrielle rettigheter

 • Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)

 • KLP – Kommunal Landspensjonskasse

 • Kommunalbanken

 • Kommunesektorens organisasjon (KS) (Kommunenes Sentralforbund)

 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk)

 • Komplett Bank ASA

 • Konservesfabrikkenes Landsforening

 • KOORIMP

 • Kopinor

 • Kosmetikkleverandørenes Forening

 • Kreativt Forum

 • Kreftforeningen

 • KSL Matmerk

 • Kulturrådet

 • KUN senter for kunnskap og likestilling

 • Kyllingprodusentenes Landslag

 • Kystgeitlaget

 • Kystrederiene

 • Kystverket

 • Landkreditt Bank

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Lastebileiernes Forening

 • Lederne

 • Legemiddelindustrien LMI

 • Lendo AS

 • Logistikk- og transportindustriens landsforening

 • Manifest Tankesmie

 • Markedsforbundet

 • Mastercard

 • Matforsk

 • Matmerk

 • Mental Helse

 • Miljøstiftelsen Bellona

 • NACG – Norwegian Anti-Counterfeit Group

 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 • Natur og Ungdom

 • Naturvernforbundet

 • Nei til EU

 • NHO Handel

 • NHO Logistikk og Transport

 • NHO Mat og Drikke

 • NHO Norsk Industri

 • NHO Transport

 • NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi

 • NOAH – for dyrs rettigheter

 • Nofima AS

 • Nordax Bank AB

 • Nordia Law

 • Nordic Trustee AS

 • NORDMA

 • Norges Automobilforbund

 • Norges Bank

 • Norges Bilbransjeforbund

 • Norges Bilutleieforbund

 • Norges birøkterlag

 • Norges Bondelag

 • Norges brevdueforbund

 • Norges colonialgrossisters forbund

 • Norges Eiendomsmeglerforbund

 • Norges farmaceutiske forening

 • Norges Fiskarlag

 • Norges forskningsråd

 • Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Hovslagerforening

 • Norges hundekjørerforbund

 • Norges Hunders Landsforbund

 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

 • Norges Interne Revisorers Forening

 • Norges Jeger- og Fiskerforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kaninavlsforbund

 • Norges Kaninforening

 • Norges Kommunerevisorsforbund

 • Norges Kreditorforbund

 • Norges kvinne- og familieforbund

 • Norges Kystfiskarlag

 • Norges Lastebileier-Forbund

 • Norges Markedsføringsforbund

 • Norges nasjonale Institusjon for menneskerettigheter

 • Norges Offisersforbund

 • Norges Pelsdyralslag

 • Norges Politilederlag

 • Norges Rederiforbund

 • Norges Rytterforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norges Råfisklag

 • Norges Sildesalgslag

 • Norges Sjømatråd

 • Norges skogeierforbund

 • Norges Taxiforbund

 • Norges Turbileierforbund

 • Norges veterinærhøgskole (NVH)

 • Norges Zoohandleres Bransjeforening (NZB)

 • Norgesgruppen ASA

 • Norgesmøllene AS

 • Norgesskjell

 • Norsk Akkreditering

 • Norsk Akvarieforbund

 • Norsk Amatørrytterklubb (NoARK)

 • Norsk Araberhestforening

 • Norsk biobrensel

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk design- og arkitektursenter

 • Norsk Direkte Markedsføringsforening (NORDMA)

 • Norsk dyreholderallianse

 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

 • Norsk Fjørfelag

 • Norsk Folkehjelp

 • Norsk forening for bygge- og entrepriserett

 • Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR)

 • Norsk forening for industriens patentingeniører (NIP)

 • Norsk frøavlerlag

 • Norsk Fysioterapiforbund

 • Norsk Gartnerforbund

 • Norsk Gypsy Cob Forening

 • Norsk Havneforening

 • Norsk Helse og Velferdsforum

 • Norsk Hestesenter

 • Norsk Hjorteavlsforening

 • Norsk Hjortesenter

 • Norsk Industri

 • Norsk Islandshestforening

 • Norsk Jockeyklub

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Kapitalforvalterforening

 • Norsk Kasjmirlag

 • Norsk Kennel Klub

 • Norsk Kiropraktorforening

 • Norsk Kvinnesaksforening

 • Norsk Lama AS

 • Norsk Landbruksrådgiving

 • Norsk Landbrukssamvirke

 • Norsk Lipizzanerforening

 • Norsk Manuellterapeutforening

 • Norsk Militærjuridisk Forening

 • Norsk Minigrisforening

 • Norsk Mohairlag

 • Norsk naturgjødsel

 • Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Ponniavlsforening

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk rasedueforbund

 • Norsk rasefjørfeforbund

 • Norsk Redaktørforening

 • Norsk Regnesentral

 • Norsk Rettsmedisinsk Forening

 • Norsk rikskringkasting (NRK)

 • Norsk Rikstoto

 • Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

 • Norsk Sau og Geit

 • Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

 • Norsk Senter for Menneskerettigheter

 • Norsk Sjømat AS

 • Norsk sjømatsenter AS

 • Norsk Skipsmeglerforbund

 • Norsk Studentorganisasjon

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Såvareforening

 • Norsk Takst

 • Norsk Tannpleierforening

 • Norsk tele- og informasjonsbrukerforening (NORTIB)

 • Norsk Telegrambyrå

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Norsk trepleieforum

 • Norsk Treteknisk Institutt

 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt

 • Norsk Varmblod

 • Norsk Ved

 • Norsk Vegetasjonskontroll AS

 • Norsk Venturekapitalforening

 • Norsk Villsaulag

 • Norsk Øko-Forum

 • Norske Akevitters Venner

 • Norske anleggsgartnere

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund

 • Norske Finansanalytikeres Forening

 • Norske Forsikringsmegleres Forening

 • Norske industridesignere

 • Norske Iskremfabrikkers Landsforening

 • Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

 • Norske Landbrukstenester

 • Norske Landskapsarkitekters forening

 • Norske leverandører til havbruksnæringen

 • Norske Patentingeniørers Forening NPF

 • Norske Rasekatters Riksforbund

 • Norske Reindriftsamers Landsforbund

 • Norske Samers Riksforbund / Norgga Sámiid Riikkasearvi

 • Norske Sjømatbedrifters Landsforening

 • Norske Torv- og Jordprodusenters Bransjeforbund

 • NorStella

 • Norsvin

 • Nortura SA

 • NTL Skatt

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon

 • Næringslivets Sikkerhetsråd

 • Næringsorganisasjonen for Bygdeturisme, Gardsmat og Innlandsfiske (HANEN)

 • OBOS (Oslo Bolig og Sparelag)

 • OIKOS

 • Onsagers AS

 • Orkla

 • Oslo Børs ASA

 • Patentkontoret Curo

 • Pensjonistforbundet

 • Pensjonskasseforeningen

 • Personskadeforbundet LTN

 • Personvernnemnda

 • Petroleumstilsynet

 • Plantasjen

 • Plantesortsnemnda

 • Politiets Fellesforbund

 • Politijuristene v/Norges Juristforbund

 • Private barnehagers Landsforbund

 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

 • Privatsykehusenes Fellesorganisasjon

 • PRO Senteret

 • Produksjonsnettverk for elektronisk kunst

 • Protector Forsikring ASA

 • Q-meieriene

 • Raselaget for grå trøndersau

 • Redd Barna

 • Regelrådet

 • Regnskap Norge

 • Reitangruppen

 • Resurs Bank AB NUF

 • Rettspolitisk forening

 • Sagaplant AS

 • SAMFO – Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak

 • Samfunnsøkonomene

 • Santander Consumer Bank AS

 • Scandinavian Airlines System AB

 • SEB Kort Bank AB, Oslofilialen

 • Seniorsaken

 • Senter for rettsinformatikk (SERI), Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

 • Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen

 • Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

 • SINTEF

 • SINTEF Fiskeri og havbruk

 • SINTEF Ocean

 • Sjømat Norge

 • Sjømatbedriftene

 • Skaperkraft Tankesmien

 • Skattebetalerforeningen

 • Skatterevisorenes Forening

 • Skogfrøverket

 • Småbedriftsforbundet

 • Sopra Steria

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Språkrådet

 • Standard Norge

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

 • Statsadvokatenes forening

 • Statstjenestemannsforbundet

 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)

 • Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep – Oslo

 • Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep – SMISO Troms

 • Synnøve Finden

 • Tandbergs Patentkontor AS

 • Tankesmien Agenda

 • Tekna

 • Teknologirådet

 • Telenor ASA

 • Telia Norge AS

 • The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)

 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

 • TINE BA

 • TONO

 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon

 • Transportøkonomisk Institutt

 • Treindustrien

 • Trondhjem biologiske stasjon (TBS)

 • TYR – Norsk Kjøttfeavlslag

 • Uføres Landsorganisasjon (ULO)

 • Uni Research AS

 • Verdipapirfondenes Forening

 • Verdipapirforetakenes Forbund

 • Verdipapirsentralen

 • VESO

 • Veterinærinstituttet (VI)

 • Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)

 • Virke Inkasso

 • Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

 • Voksne for barn

 • YA Bank

 • Yara

 • Yngre legers forening

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 • Yrkesskadeforsikringsforeningen

 • Yrkestrafikkforbundet

 • Zacco Norge

 • Forsvarets høgskole

 • Handelshøyskolen BI

 • Kunsthøgskolen i Oslo

 • Nord Universitet

 • Norges Handelshøyskole

 • Norges fiskerihøgskole (UiT)

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 • Norges Teknisk-Naturvitenskaplige universitet (NTNU)

 • Politihøgskolen

 • UNIO Universitets og høyskoleutdannedes forbund

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Tromsø

 • Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

 • Universitetet i Trondheim NTNU

 • Universitetsstudiene på Kjeller

 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Det innkom 47 høringssvar i høringsrunden. Følgende instanser hadde merknader: Abelia, Advokatforeningen, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Datatilsynet, Finans Norge, Helsedirektoratet, KS, Landsorganisasjonen i Norge, Norges Bondelag, Norges Sjømatråd, Norges forskningsråd, Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO, Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste, Revisorforeningen, Skattedirektoratet, Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Utlendingsdirektoratet, Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF) og Virke.

Ingen av disse høringsinstansene var imot en gjennomføring av overgangsperioden i Norge, og følgende hadde merknader relatert konkret til denne delen av høringsnotatet: Norges forskningsråd, Norges Sjømatråd, Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO, Skattedirektoratet, Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF), Utlendingsdirektoratet og Virke. Det er nærmere redegjort for høringsinnspill og departementets vurdering i punkt 6.

Til dokumentets forside