Prop. 47 LS (2018–2019)

Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU og samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

Den foreslåtte lovbestemmelsen som gjennomfører overgangsperioden innebærer en ren videreføring av dagens rettstilstand i forholdet til Storbritannia i en nærmere tidsbegrenset periode. Den antas derfor ikke å innebære økonomiske kostnader eller administrative konsekvenser av betydning. Det antas imidlertid at det vil være til fordel for norsk næringsliv og berørte norske borgere at Norge innfører en overgangsperiode lik den som vil gjelde i EU i forbindelse med Storbritannias uttreden av EU.

Eventuelle endringer i budsjettbehov vil bli håndtert i de ordinære budsjettprosessene.

Til dokumentets forside