Prop. 47 LS (2018–2019)

Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU og samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU

Til innholdsfortegnelse

3 Norges avtaler med EU som blir berørt av Storbritannias uttreden av EU

Listen er utarbeidet av Utenriksdepartementet basert på Norges traktatregister på Lovdata, og inkluderer bilaterale avtaler og enkelte avtaler som er inngått i en EFTA-kontekst. Multilaterale avtaler og bilaterale avtaler om EØS-finansieringsordningen for tidligere år er ikke tatt med i oversikten. Listen er dermed ikke uttømmende. Listen er ajour pr. 21. februar 2019.

 • 1 14-05-1973 – Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap (EF) – Protokoll 1 vedrørende ordningen som skal anvendes for visse varer – Protokoll 2 vedrørende varer som er underlagt en særordning for å kunne ta hensyn til forskjellen i kostnader for de landbruksvarer som inngår i disse – Protokoll 3 vedrørende definisjon av begrepet «opprinnelsesprodukter» og metodene for administrativt samarbeid – Protokoll 4 om visse særbestemmelser vedrørende Irland – Brevvekslinger herunder – Forhandlingsdelegasjonens brev om norske ensidige landbruksinnrømmelser – Kommisjonens brev om ensidige innrømmelser innen fiskerisektoren

 • 2 14-05-1973 – Avtale mellom, på den ene side, Kongeriket Norge, og, på den annen side, medlemsstatene i Det Europeiske Kull- og Stålfellesskap og Det Europeiske Kull- og Stålfellesskap – Erklæringer – Protokoll vedrørende ordningen som skal anvendes for visse varer

 • 3 28-12-1978 – Avtale i form av brevveksling med endringer av avtalen mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap

 • 4 27-02-1980 – Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om fiskerier

 • 5 29-04-1980 – Avtale i form av brevveksling om beriktigelse i henhold til Prot. 1 i Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap

 • 6 06-11-1980 – Tilleggsprotokoll til Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap (EF)

 • 7 11-04-1983 – Midlertidig arrangement i form av avtalte regler mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap vedrørende samhandelen med ost

 • 8 19-09-1985 – Samarbeidsavtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om et forsknings- og utviklingsprogram vedrørende metaller og mineralske stoffer

 • 9 27-06-1986 – Rammeavtale mellom Norge og De europeiske fellesskap om vitenskapelig og teknisk samarbeid

 • 10 14-07-1986 – Tilleggsprotokoll til Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap (EF)

 • 11 14-07-1986 – Avtale i form av brevveksling mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om handelen med visse landbruksprodukter og om visse fiskeprodukter

 • 12 14-07-1986 – Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om ikke-landbruksvarer og bearbeidede landbruksvarer

 • 13 20-05-1987 – Konvensjon om en felles transitteringsprosedyre mellom EFTA og EF

 • 14 20-05-1987 – Konvensjon om forenkling av formelle vilkår i varehandelen mellom EFTA og EF

 • 15 19-04-1989 – Andre tilleggsprotokoll til Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap (EF)

 • 16 09-06-1989 – Tredje tilleggsprotokoll til Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap (EF)

 • 17 26-07-1989 – Tilleggsprotokoll til Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap (EF)

 • 18 23-11-1989 – Samarbeidsavtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om forskning og utvikling på miljøvernområdet

 • 19 08-12-1989 – Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om systemer for elektronisk utveksling av handelsdata

 • 20 19-12-1989 – Avtale mellom Det europeiske økonomiske fellesskap, på den ene side, og Finland, Island, Norge, Sveits, Sverige og Østerrike, på den annen side, om fastsettelse av prosedyre for utveksling av informasjon om tekniske forskrifter

 • 21 09-03-1990 – Samarbeidsavtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap på området medisin- og helseforskning

 • 22 09-03-1990 – Samarbeidsavtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om en plan for å stimulere det internasjonale samarbeid og den internasjonale utveksling som er nødvendig for europeiske vitenskapelige forskere (SCIENCE)

 • 23 09-10-1991 – Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap vedrørende opprettelse av et samarbeid om utdanning og opplæring innenfor rammen av ERASMUS-programmet

 • 24 02-05-1992 – Avtale i form av brevveksling mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om fiskeriavtalen

 • 25 02-05-1992 – Avtale i form av brevveksling mellom Norge og Det europeiske fellesskap om visse bestemmelser innenfor landbrukssektoren

 • 26 02-05-1992 – Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

 • 27 30-06-1992 – Samarbeidsavtale mellom EFTA-landene og Den europeiske investeringsbank

 • 28 30-06-1992 – Avtale mellom Norge, Sverige og Det europeiske økonomiske fellesskap om sivil luftfart

 • 29 28-09-1992 – Samarbeidsavtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om forskning og utvikling på miljøsektoren: Vitenskap og teknologi for beskyttelse av miljøet (STEP)

 • 30 28-09-1992 – Samarbeidsavtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om en europeisk stimuleringsplan for økonomisk vitenskap (SPES)

 • 31 17-12-1992 – Avtale i form av brevveksling mellom Det europeiske økonomiske fellesskap og Østerrike, Finland, Island, Norge, Sverige og Sveits om endring av konvensjonen av 20. mai 1987 om en felles transitteringsprosedyre

 • 32 16-03-1993 – Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om tilpasning av avtalen om samhandelen med ost

 • 33 28-07-1993 – Endring av Avtale mellom Norge, Sverige og Det europeiske økonomiske fellesskap om sivil luftfart

 • 34 28-07-1993 – Vedtak i Felleskomiteen av 26-03-1993 i henhold til art. 12 nr. 3 i Avtale mellom Norge, Sverige og Det europeiske økonomiske fellesskap om sivil luftfart

 • 35 28-09-1994 – Avtale om overgangsordninger for en periode etter enkelte EFTA-staters tiltredelse til Den europeiske union

 • 36 25-07-1995 – Tilleggsprotokoll til Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap (EF)

 • 37 25-09-1995 – Avtale i form av brevveksling mellom Det europeiske økonomiske fellesskap og Republikken Østerrike, Republikken Finland, Republikken Island, Kongeriket Norge, Kongeriket Sverige og Det sveitsiske edsforbund om endring av Konvensjonen av 20. mai 1987 om en felles transitteringsprosedyre

 • 38 25-09-1995 – Avtale i form av brevveksling mellom Det europeiske økonomiske fellesskap og Republikken Østerrike, Republikken Finland, Republikken Island, Kongeriket Norge, Kongeriket Sverige og Det sveitsiske edsforbund om endring av Konvensjonen av 20. mai 1987 om forenklinger av formaliteter i varehandelen

 • 39 20-12-1995 – Avtale i form av brevveksling mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om handel med ost

 • 40 22-11-1996 – Avtale i form av brevveksling mellom Det europeiske fellesskap og Island, Norge og Sveits om endring av konvensjonen av 20-05-1987 om en felles transitteringsprosedyre

 • 41 20-12-1996 – Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om handel med bearbeidede landbruksvarer underlagt protokoll 2 til frihandelsavtalen mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap

 • 42 10-04-1997 – Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om tollsamarbeid

 • 43 02-06-1997 – Avtale mellom Norge og Kommisjonen for De europeiske fellesskap om en løsning av «Laksesaken»

 • 44 18-05-1999 – Avtale mellom Rådet for Den europeiske union og Island og Norge om de sistnevnte statenes tilknytning til gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket

 • 45 30-06-1999 – Avtale mellom Rådet for Den europeiske union og Island og Norge om fastsettelse av rettigheter og forpliktelser mellom Irland og Storbritannia og Nord-Irland på den ene side og Norge på den andre side på de områder av Schengen-regelverket som gjelder for disse staten

 • 46 28-08-2000 – Avtale mellom Norge og Det europeiske fellesskap i form av brevveksling om utvidelse av det felles kommunikasjonssystemet CCN/CSI innen rammen av konvensjonen av 20-05-1987 om en felles transitteringsprosedyre

 • 47 19-10-2000 – Avtale mellom Norge og Det europeiske fellesskap om Norges deltakelse i arbeidet ved Det europeiske overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk

 • 48 19-01-2001 – Avtale mellom Norge og Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat

 • 49 29-01-2001 – Avtale i form av brevveksling mellom Det europeiske fellesskap og hvert enkelt EFTA-land som gir tollpreferanser etter GSP (Norge og Sveits) om at varer med opprinnelse i Norge eller Sveits ved ankomst til Fellesskapets tollområde skal behandles som varer med innhold som har sin opprinnelse i Fellesskapet (gjensidig avtale)

 • 50 19-12-2001 – Avtale mellom Norge og Den europeiske union om Norges tilslutning til Rådets felles handling av 20-07-2001 om opprettelse av et EUs satellittsenter

 • 51 27-11-2002 – Avtale om Protokoll 2 til Avtale mellom Norge og Det europeiske fellesskap (EF)

 • 52 19-12-2002 – Samarbeidsavtale mellom Norge og Den europeiske union (EU) om Norges deltakelse i EUs politioperasjon i Bosnia-Hercegovina (EUPM)

 • 53 29-01-2003 – Avtale mellom Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM) og stater som ikke er medlemmer av Den europeiske union EU om disse staters deltakelse i fellesskapets ordning for rask utveksling av informasjon i en radiologisk krisesituasjon (ECURIE)

 • 54 17-06-2003 – Avtale mellom Norge og Den europeiske union om Norges deltaking i Den europeiske unions styrke (EUF) i den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia

 • 55 20-06-2003 – Avtale i form av brevveksling mellom Det europeiske fellesskap og Norge om ytterligere handelspreferanser for landbruksvarer på grunnlag av artikkel 19 i Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

 • 56 14-10-2003 – Tilleggsprotokoll til Avtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap som følge av Tsjekkias, Estlands, Kypros’, Latvias, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Slovenias og Slovakias tiltredelse til Den europeiske union

 • 57 14-10-2003 – Avtale mellom Norge og Det europeiske fellesskap om en norsk finansieringsordning for perioden 2004–2009

 • 58 14-10-2003 – Avtale i form av brevveksling mellom Norge og Det europeiske fellesskap om visse landbruksvarer

 • 59 14-10-2003 – Avtale om Tsjekkias, Estlands, Kypros, Latvias, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Slovenias og Slovakias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

 • 60 19-12-2003 – Avtale mellom Island, Norge og Den europeiske union om anvendelsen av visse bestemmelser i konvensjonen av 29-05-2000 om gjensidig hjelp i straffesaker mellom Den europeiske unions medlemsstater og i protokoll av 2001 til denne konvensjon

 • 61 09-09-2004 – Avtale mellom Norge og Den europeiske union om Norges deltakelse i Den europeiske unions politioperasjon i Makedonia

 • 62 22-11-2004 – Avtale mellom Norge og Den europeiske union om sikkerhetsprosedyrene ved utveksling av gradert informasjon

 • 63 03-12-2004 – Avtale mellom Norge og Den europeiske union om opprettelse av et rammeverk for Norges deltakelse i Den europeiske unions krisehåndteringsoperasjoner

 • 64 13-12-2004 – Avtale i form av brevveksling mellom Norge og Det europeiske fellesskap om Protokoll 2 til den bilaterale frihandelsavtale mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap (EF)

 • 65 29-06-2005 – Protokoll til Avtale mellom Norge, Island og Det euroepiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat

 • 66 09-06-2006 – Multilateral avtale mellom Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater, Albania, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Kroatia, Montenegro, Norge, Romania, Serbia og FN's midlertidige administrasjon i Kosovo om etablering av et felles europeisk luftfartsmarked

 • 67 28-06-2006 – Avtale mellom Den europeiske union og Island og Norge om overleveringsprosedyre mellom medlemsstatene i Den europeiske union og Island og Norge

 • 68 08-12-2006 – Avtale i form av brevveksling mellom Norge og Det europeiske fellesskap om justering av preferanser for handel med ost i henhold til artikkel 19 i EØS-avtalen

 • 69 14-12-2006 – Avtale mellom Norge og Det europeiske fellesskap (EU) om justering av Norges økonomiske bidrag fastsatt i Avtalen mellom Norge og Det europeiske fellesskap om Norges deltakelse i arbeidet ved Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk ((EMCDDA)

 • 70 01-02-2007 – Avtale mellom Norge og Island og Det europeiske fellesskap om Norge og Islands deltakelse i Det europeiske byrå for forvaltning av det operative samarbeidet ved de ytre grensene til medlemsstatene i Den europeiske union ( EU )

 • 71 25-07-2007 – Tilleggsprotokoll til Avtalen mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap i forbindelse med Bulgarias og Romanias tiltredelse til Den europeiske union

 • 72 25-07-2007 – Avtale om Bulgarias og Romanias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

 • 73 25-07-2007 – Avtale i form av brevveksling mellom Norge og Det europeiske fellesskap om et samarbeidsprogram for økonomisk vekst og bærekraftig utvikling i Bulgaria

 • 74 25-07-2007 – Avtale i form av brevveksling mellom Norge og Det europeiske fellesskap om et samarbeidsprogram for økonomisk vekst og bærekraftig utvikling i Romania

 • 75 25-07-2007 – Avtale i form av brevveksling mellom Norge og Det europeiske fellesskap om midlertidig anvendelse av avtalen om Republikken Bulgarias og Romanias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, og midlertidig anvendelse av tre tilknyttede avtaler

 • 76 26-11-2009 – Avtale mellom Den europeiske union og Island og Norge om anvendelse av visse bestemmelser i Rådsbeslutning 2008/615/JIS om en intensivering av det grenseoverskridende samarbeidet, særlig ved bekjempelse av terrorisme og grenseoverskridende kriminalitet, og Rådsbeslutning 2008/616/JIS om gjennomføring av Beslutning 2008/615/JIS om en intensivering av det grenseoverskridende samarbeidet, særlig ved bekjempelse av terrorisme og grenseoverskridende kriminalitet, med vedlegg

 • 77 19-03-2010 – Avtale mellom Det europeiske fellesskap og Island, Norge, Sveits og Liechtenstein om utfyllende regler for fondet for de ytre grenser for perioden 2007 - 2013

 • 78 28-07-2010 – Avtale mellom Norge og Den europeiske union om en norsk finansieringsordning for perioden 2009–2014

 • 79 28-07-2010 – Avtale mellom Den europeiske union, Island, Liechtenstein og Norge om en EØS-finansieringsordning for 2009–2014

 • 80 28-07-2010 – Tilleggsprotokoll til avtalen mellom Det europeiske økonomiske fellesskap og Norge

 • 81 22-09-2010 – Samarbeidsavtale om satellittnavigasjon mellom Norge, Den europeiske union og dens medlemsstater

 • 82 15-04-2011 – Avtale i form av brevveksling mellom Den europeiske union (EU) og Norge om ytterligere handelspreferanser for landbruksvarer på grunnlag av artikkel 19 i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen)

 • 83 15-06-2011 – Regional konvensjon om felles preferanseopprinnelsesregler for Europa og statene ved Middelhavet

 • 84 16-06-2011 – Luftfartsavtale mellom USA, Den europeiske union (EU) og EUs medlemsstater, Island og Norge

 • 85 16-06-2011 – Tilleggsavtale mellom Den europeiske union og dens medlemsstater, som den første part, Island, som den andre part, Norge, som den tredje part, om anvendelsen av luftfartsavtalen mellom De forente stater (USA), som den første part, Den europeiske union og dens medlemsstater, som den andre part, Island, som den tredje part, og Norge som den fjerde part

 • 86 22-09-2011 – Avtale mellom Den europeiske union og Island, Liechtenstein, Norge og Sveits om disse statenes deltakelse i arbeidet i komiteene som bistår Europakommisjonen i utøvelsen av dens myndighet ved gjennomføringen, anvendelsen og videreutviklingen av Schengen-regelverket

 • 87 25-10-2011 – Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1168/2011 om endring av Rådsforordning (EF) nr. 2007/2004 om opprettelse av et europeisk byrå for forvaltning av det operative samarbeidet ved de ytre grensene til medlemsstatene i Den europeiske union

 • 88 19-03-2014 – Avtale mellom Norge og Den europeiske union om nærmere vilkår for deltakelse i arbeidet som utføres av Det europeiske støttekontor på asylfeltet

 • 89 11-04-2014 – Tilleggsprotokoll til Avtale mellom Det europeiske økonomiske fellesskap og Norge i forbindelse med Kroatias tiltredelse til Den europeiske union

 • 90 11-04-2014 – Avtale i form av brevveksling om midlertidig anvendelse av Avtale om Krotias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, og midlertidig anvendelse av tilleggsprotokollen til Avtale mellom Norge og Den europeiske union om en norsk finansieringsordning for perioden 2009–2014

 • 91 11-04-2014 – Tilleggsprotokoll til Avtalen mellom Norge og Den europeiske union om en norsk finansieringsordning for perioden 2009–2014 i forbindelse med Kroatias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

 • 92 15-01-2015 – Avtale mellom Norge og Den europeiske union EU om gjensidig adgang til fiske i Skagerrak for fartøyer som fører dansk, norsk eller svensk flagg

 • 93 03-05-2016 – Tilleggsprotokoll til Avtalen mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap

 • 94 03-05-2016 – Avtale mellom Norge og Den europeiske union om en norsk finansieringsordning for perioden 2014-2021

 • 95 03-05-2016 – Avtale mellom Den europeiske union og Island, Liechtenstein og Norge om en EØS-finansieringsordning 2014-2021

 • 96 08-12-2016 – Avtale mellom Norge og EU om tilleggsregler med hensyn til ordningen for økonomisk støtte til ytre grenser og visum, som en del av Det indre sikkerhetsfondet for perioden 2014 til 2020

 • 97 21-06-2017 – Avtale i form av brevveksling mellom Norge og Den europeiske union om kumulasjon av opprinnelse mellom Den europeiske union, Sveits, Norge og Tyrkia innenfor rammen av det generelle tollpreferansesystem

 • 98 21-06-2017 – Avtale i form av brevveksling mellom Norge og Sveits om kumulasjon av opprinnelse mellom Den europeiske union, Sveits, Norge og Tyrkia innenfor rammen av det generelle tollpreferansesystem

 • 99 04-12-2017 – Avtale i form av brevveksling mellom Norge og Den europeiske union (EU) om ytterligere handelspreferanser for landbruksvarer

 • 100 06-02-2018 – Avtale mellom Norge og Den europeiske union om administrativt samarbeid, bekjempelse av svik og innfordring av krav på merverdiavgiftens område

 • 101 08-11-2018 – Avtale mellom Den europeiske union (EU) på den ene side og Norge, Island, Sveits og Liechtenstein på den annen side om deltakelse for disse statene i Det europeiske byrå for operativ forvaltning av store IT-systemer på området for frihet, sikkerhet og rettferdighet

Til forsiden