Prop. 56 S (2015–2016)

Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 22. juni 2015 om Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Protokollen om Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama ble undertegnet 22. juni 2015.

Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama ble undertegnet 24. juni 2013 og trådte i kraft 19. august 2014. Den omfatter handel med varer og tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser, immaterielle rettigheter og konkurranse. Frihandelsavtalen inneholder et kapittel om handel og bærekraftig utvikling med bestemmelser om miljø og arbeidstakerrettigheter. Hovedmålsettingen med avtalen er å stimulere til økt samhandel og økonomisk samarbeid.

Frihandelsavtalens artikkel 13.4 nr. 1 åpner for at øvrige stater i den mellomamerikanske sammenslutningen CAEIS (bestående av Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama) kan tiltre frihandelsavtalen på de vilkår partene blir enige om. EU har inngått frihandelsavtale med CAEIS-statene, og formålet med artikkel 13.4 er å legge til rette for at frihandelsavtalen kan utvides med de samme statene som er parter i EUs frihandelsavtale for å sikre bedrifter i EFTA-statene like gode eksportvilkår som bedrifter i EU.

I november 2014 avsluttet EFTA-statene forhandlingene med Guatemala om vilkårene for Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen. Forhandlingsresultatet ble nedfelt i en protokoll mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama som fastsetter vilkårene for Guatemalas tiltredelse. Dette er første gang en stat tiltrer en eksisterende EFTA-frihandelsavtale.

EFTA-statene har opptrådt som en samlet gruppe i forhandlingene på basis av omforente forhandlingsposisjoner.

I og med at Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen anses som en sak av særlig stor viktighet, er Stortingets samtykke til ratifikasjon nødvendig i medhold av Grl. § 26, annet ledd.

Protokollens hoveddel i engelsk originalversjon med oversettelse til norsk følger som trykt vedlegg til proposisjonen. Vedleggene til protokollen overleveres Stortinget som utrykte vedlegg. Vedleggene er også tilgjengelig elektronisk på http://www.regjeringen.no.

Til dokumentets forside