Prop. 56 S (2015–2016)

Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 22. juni 2015 om Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama

Til innholdsfortegnelse

3 De viktigste forhandlingsresultatene

3.1 Generelt

Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen vil åpne markedet i Guatemala for norske eksportører av varer og tjenester, og vil legge til rette for økt handel mellom statene. Hovedformålet om å sikre at norske eksportører ikke blir diskriminert sammenlignet med eksportører fra EU, er innfridd. Guatemalas tiltredelse vil opprette et forutsigbart rammeverk for norsk næringsliv som skal handle med eller etablere seg i dette markedet.

Ettersom frihandelsavtalen ble ferdigforhandlet med Costa Rica og Panama, omhandlet forhandlingene med Guatemala kun de særlige vilkårene som skal gjelde for landet, det vil si Guatemalas tollsatser, bindingslister for handel med tjenester, reservasjonslister for etableringer utenfor tjenestesektoren og særvilkårene for offentlige anskaffelser. Alle andre bestemmelser i frihandelsavtalen med Costa Rica og Panama blir gjeldende uendret for Guatemala når Guatemala tiltrer avtalen.

3.2 Industrivarer, inkludert fisk og andre marine produkter

Bestemmelsene om handel med industrivarer, inkludert fisk og andre marine produkter, er inntatt i frihandelsavtalens kapittel 2. Tollkonsesjonene gitt av Guatemala til EFTA-statene er inntatt i vedlegg 1 til tiltredelsesprotokollen.

EFTA-statene har forpliktet seg til å avvikle all importtoll for industrivarer fra avtalens ikrafttredelse. Norske bedrifter vil på sin side få minst like gode vilkår i Guatemala som bedrifter fra EU. Eksempelvis anvender Guatemala i dag opp til 15 prosent toll for fisk, mens avtalen vil innebære nulltoll fra avtalens ikrafttredelse for all sjømat av betydning for Norge. Dette medfører at norske fiskeeksportører får like konkurransevilkår som konkurrenter i regionen, eksempelvis Chile. Videre vil det bli nulltoll på alle industrivarer av betydning for Norge når avtalen er fullt gjennomført. Viktige norske eksportprodukter slik som kunstgjødsel, innrømmes nulltoll fra dag én.

3.3 Landbruksvarer

Bestemmelsene om handel med landbruksvarer er inntatt i frihandelsavtalens kapittel 3.

Handelen med landbruksvarer er ikke regulert gjennom EFTA-samarbeidet. Det er derfor fremforhandlet egne lister om tollreduksjoner mellom de respektive EFTA-statene; Island, Norge og Sveits/Liechtenstein og Guatemala. Tollreduksjonene som skal gjelde mellom Guatemala og Norge er inntatt i vedlegg 3 til tiltredelsesprotokollen.

Norge har skilt mellom såkalte bearbeidede landbruksprodukter og ubearbeidede landbruksprodukter i sine forpliktelser. Norge gir Guatemala de samme tollreduksjoner Norge har gitt EU for bearbeidede landbruksprodukter. For ubearbeidede landbruksvarer har Guatemala fått tollfrihet eller tollnedsettelser inn til Norge for alle sine viktigste varer i handelen med Norge. Dette er i hovedsak erter, grønnsaker og kaffe.

3.4 Opprinnelsesregler og handelsfasilitering

Frihandelsavtalens bestemmelser om opprinnelsesregler er nedfelt i avtalens artikkel 2.2 og frihandelsavtalens vedlegg I. Opprinnelsesreglene går ut på at det settes bestemte krav for at varene skal regnes som varer med opprinnelse i en av statene som er part til frihandelsavtalen, slik at varer fra andre stater ikke får fordeler av de tollreduksjoner som frihandelsavtalen gir. Opprinnelsesreglene setter for eksempel krav til produksjonssted og bruk av innsatsmaterialer fra stater som inngår i frihandelsområdet.

For alle avtaleparter gjelder at opprinnelsesprodukter kan være produkter som er ansett som fremstilt i sin helhet hos en av avtalepartene, eller produkter som tilfredsstiller bestemmelsene om kumulasjon med innsatsmaterialer som er opprinnelsesprodukter fra en avtalepart. For øvrig gjelder særregler for landbruksvarer i de såkalte produktspesifikke listereglene i tillegg 1 til vedlegg 1, herunder særregler for Guatemala. Norge ga høy prioritet til å oppnå at det ble satt små krav til innenlandsk bearbeiding eller norske innsatsvarer for industrivarer og fisk, noe vi i det alt vesentlige oppnådde. På grunn av lave krav til bruk av norske innsatsfaktorer for industrivarer og fisk i frihandelsavtalen som Guatemala tiltrer, blir flere varer regnet som «norske» i frihandelsavtalen med Guatemala, enn i Norges handelssamkvem med EU. Dette fører til at noen norske produkter får tollfritak ved import i Guatemala, men pålegges toll ved import i EU.

Bestemmelsene om handelsfasilitering er inntatt i artikkel 2.11 og vedlegg VII som har til formål å forenkle toll- og handelsprosedyrer. Bestemmelsene om handelsfasilitering endres ikke som følge av at Guatemala tiltrer frihandelsavtalen. Partene forpliktes til å benytte grenseprosedyrer som er enkle, fornuftige og ikke-diskriminerende.

3.5 Tjenester

Reglene om handel med tjenester er nedfelt i avtalens kapittel 4. Både avtalestruktur og bestemmelsene om handel med tjenester er basert på WTOs avtale om handel med tjenester (GATS). Som i GATS er forpliktelsene om markedsadgang ført inn i nasjonale lister over spesifikke forpliktelser. Listene følger som vedlegg XV til avtalen og Guatemalas tiltredelse til avtalen medfører at frihandelsavtalen tilføyes nasjonale lister for Guatemala.

Ettersom partenes WTO-forpliktelser ble fastsatt på 1990-tallet, var det en målsetting i forhandlingene å reflektere regelutviklingen i Guatemala frem til i dag.

I listen over spesifikke forpliktelser, er Guatemala bundet ut over sine WTO-forpliktelser for blant annet energirelaterte tjenester, skipsfart, telekommunikasjon, forsikringstjenester, miljøtjenester og en rekke forretningstjenester. Forhandlingsresultatet svarte i det alt vesentlige til de norske forventningene. Norges bindingsliste er ikke endret som følge av at Guatemala tiltrer avtalen og Norges forpliktelser overfor Guatemala er de samme som i frihandelsavtalen med Costa Rica og Panama.

3.6 Investeringer

Formålet med kapittel 5 om investeringer er å oppnå vesentlig samme regulering for investeringer i varesektoren som for investeringer i tjenestesektoren. Kapitlet gjelder derfor bare for investeringer som ikke er dekket av frihandelsavtalens kapittel 4 om handel med tjenester. Kapitlet innebærer at Guatemala garanterer nasjonal behandling for investeringer, med de forbehold som er tatt inn i reservasjonslistene. Guatemala har tatt reservasjoner knyttet til kjøp av fast eiendom i kystnære landområder, energiproduksjon, rettigheter til minoritetsgrupper samt utnyttelse av naturressurser. Norges forbehold er ikke endret som følge av at Guatemala tiltrer avtalen, og Norges forbehold overfor Guatemala er de samme som i frihandelsavtalen med Costa Rica og Panama.

3.7 Beskyttelse av immaterielle rettigheter

Frihandelsavtalen gir norske rettighetshavere godt vern, både for patenter, varemerker, design og opphavsrettigheter. Kapitlet om immaterielle rettigheter er ikke innholdsmessig endret som følge av Guatemalas tiltredelse. Frihandelsavtalen gir gjennomgående høye standarder for vern av immaterielle rettigheter da Guatemala, på samme måte som Costa Rica og Panama, var innstilt på å legge til grunn det samme forpliktelsesnivået overfor EFTA som i sine frihandelsavtaler med USA og EU. Disse avtalene inneholder bestemmelser som går lengre enn WTOs avtale om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter (TRIPS) når det gjelder patentbeskyttelse, beskyttelse av fortrolige testdata og plantesortsbeskyttelse.

Avtalen inkluderer bestemmelser om forholdet til konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) og urfolks og lokalsamfunns tradisjonelle kunnskap. Avtalen gjentar prinsippet i CBD om at statene har suverene rettigheter over genetiske ressurser på eget territorium. Partene anerkjenner videre viktigheten av biologisk mangfold og verdien av urbefolkningers og lokalsamfunns kunnskaper og bruk av genetiske ressurser. Videre anerkjennes adgangen til å bestemme vilkårene for tilgang til og utnyttelse av genetiske ressurser. Partene bekrefter også sine forpliktelser til å respektere, bevare og opprettholde urfolks og lokalsamfunns kunnskaper, nyskapninger og skikker.

3.8 Offentlige anskaffelser

Guatemala er ikke tilsluttet WTOs plurilaterale avtale om offentlige anskaffelser (Government Procurement Agreement – GPA), mens samtlige EFTA-stater er tilsluttet denne WTO-avtalen. Dette innebærer at Guatemala ikke har hatt noen bindende forpliktelser for offentlige anskaffelser overfor EFTA-statene før tiltredelse til EFTA-frihandelsavtalen med Costa Rica og Panama.

Frihandelsavtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser er inntatt i kapittel 7, og er basert på den reviderte WTO-avtaleteksten om offentlige anskaffelser fra 2006. Kapitlet er ikke innholdsmessig endret som følge av Guatemalas tiltredelse. Frihandelsavtalens regler gir garantier om åpenhet og reell konkurranse for offentlige anbudskonkurranser.

Frihandelsavtalen innebærer at EFTA-statene gir Guatemala, på samme måte som Costa Rica og Panama, de samme vilkårene som EFTA-statene har i WTOs plurilaterale avtale om offentlige anskaffelser. Guatemala gir et parallelt forpliktelsesnivå til EFTA-statene, både med hensyn til hvilke institusjoner som er omfattet, terskelverdier og unntak.

3.9 Konkurranse

Frihandelsavtalens bestemmelser om konkurranse er nedfelt i avtalens kapittel 8 som ikke er innholdsmessig endret som følge av Guatemalas tiltredelse. Konkurransebegrensende samarbeid og misbruk av dominerende stilling, som har som formål eller er egnet til å vri konkurransen og som kan påvirke samhandelen mellom avtalepartene, er i strid med frihandelsavtalen.

3.10 Handel og bærekraftig utvikling

Avtalens kapittel 9 omtaler handel og bærekraftig utvikling og er ikke innholdsmessig endret som følge av Guatemalas tiltredelse. Kapitlet bidrar til en bevisstgjøring og aksept av at handel skal foregå på en måte som bidrar til bærekraftig utvikling, der partene blant annet bekrefter sine forpliktelser under miljøvernavtaler og i ILOs erklæringer og kjernekonvensjoner.

Kapitlet inneholder også en bestemmelse om bærekraftig forvaltning av skog. Begrunnelsen for å inkludere denne artikkelen er at avskoging og ulovlig hogst har vært et problem i flere av de mellomamerikanske statene. Guatemala er, som Costa Rica og Panama, samarbeidsland til REDD+, som er et internasjonalt initiativ for bærekraftig skogforvaltning, skogbevaring og økning av karbonholdet i eksisterende skoger. Det ble fra norsk side gitt prioritet å inkludere bestemmelsen om bærekraftig forvaltning av skog for å sikre at handelsavtalen og miljøkonvensjonene skal være gjensidig støttende for bl.a. å bidra til å sikre potensialet for REDD+.

Kapitlet om handel og bærekraftig utvikling inkluderer informasjon om kontaktpunkter og har en egen konsultasjonsmekanisme. Det gis også anledning til at relevante spørsmål som ikke blir løst gjennom disse prosedyrene kan tas videre til konsultasjoner og megling under avtalens ordinære tvisteløsningsmekanisme. Frihandelsavtalen inneholder således bilaterale mekanismer mellom Norge og Guatemala for gjennomføring av konsultasjoner om arbeidstakerrettigheter og miljø. Frihandelsavtalen er første og eneste formelle bilaterale mekanisme som Norge har med Guatemala om slike spørsmål.

3.11 Samarbeid, institusjonelle bestemmelser og tvisteløsning

Frihandelsavtalens kapitler 10, 11 og 12 inneholder bestemmelser om henholdsvis samarbeid, institusjonelle forhold og tvisteløsning. Disse kapitlene er innholdsmessig ikke endret som følge av at Guatemala tiltrer frihandelsavtalen.

Kapittel 10 om samarbeid skal fremme handel, økonomisk samarbeid og teknologioverføring for å tilrettelegge for gjennomføring av avtalen. Assistanse som tilbys av EFTA-siden skal gjennomføres via programmene som administreres av EFTA-sekretariatet.

Kapittel 11 om institusjonelle bestemmelser oppretter en blandet komité som blant annet skal administrere og overvåke gjennomføringen av avtalen. En av komiteens viktigste funksjoner er å treffe beslutninger om eventuelle endringer i avtalens vedlegg.

Kapittel 12 om tvisteløsning gir bestemmelser om løsning av tvister. Etter at tvistepartene har avholdt konsultasjoner er det åpnet for adgang til voldgift. Dersom den tapende part ikke gjennomfører voldgiftspanelets avgjørelse innen en nærmere angitt tidsfrist, er det gitt adgang til mottiltak.

Til dokumentets forside