Prop. 56 S (2015–2016)

Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 22. juni 2015 om Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Norge har liten eksport til Guatemala og det legges derfor til grunn at utvidelsen av frihandelsavtalen til Guatemala har liten økonomisk effekt for Norge. Enkelte norske bedrifter med eksport til Guatemala vil likevel merke forbedringer gjennom reduksjon i tollsatser.

Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen med Costa Rica og Panama kan også gi positive virkninger for norsk eksport på sikt fordi frihandelsavtalen innebærer bedre og mer forutsigbar markedsadgang for norsk eksport og kan således bidra til økt handel og verdiskaping.

Det er ikke gitt vesentlige tollreduksjoner for sensitive norske jordbruksprodukter. Det årlige provenytapet som frihandelsavtalen medfører som følge av reduserte tollsatser for import fra Guatemala, er svært begrenset.

Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama nødvendiggjør ikke lov- eller forskriftsendringer og medfører heller ikke andre administrative eller budsjettmessige konsekvenser av betydning.

Da protokollen om Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen må anses å være en sak av særlig stor viktighet, er Stortingets samtykke til ratifikasjon nødvendig i medhold av Grunnloven § 26, annet ledd.

Til dokumentets forside