Prop. 56 S (2015–2016)

Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 22. juni 2015 om Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Costa Rica og Panama

Til innholdsfortegnelse

4 Nærmere om de enkelte bestemmelsene i tiltredelses-protokollen

Protokollen om Guatemalas tiltredelse til frihandelsavtalen mellom EFTA og Costa Rica og Panama består av 32 artikler og 14 vedlegg (1 – 14). Vedleggene utgjør en integrert del av tiltredelsesprotokollen.

Fortalen

I fortalen viser partene til at Guatemala kan tiltre frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og de mellomamerikanske stater på de vilkår som angitt nedenfor.

Artikkel 1

Artikkelen fastsetter at ordene «Republikken Guatemala» skal innsettes i frihandelsavtalens fortale.

Artikkel 2

Artikkelen etablerer nye henvisninger i frihandelsavtalen til vedlegg med Guatemalas bindingslister for industrivarer inkludert fisk, og tilpasser henvisningene til eksisterende vedlegg.

Artikkel 3

Artikkelen etablerer nye henvisninger i frihandelsavtalen til vedlegg med bindingslister for landbruksprodukter mellom EFTA-statene og Guatemala.

Artikkel 4

Artikkelen endrer henvisningene til vedlegg i frihandelsavtalens artikkel 11.1 som følge av Guatemalas tiltredelse.

Artikkel 5

Artikkelen fastsetter at teksten i vedlegg 1 til tiltredelsesprotokollen, som omhandler Guatemalas bindingslister for industrivarer inkludert fisk, skal vedlegges frihandelsavtalen.

Artikkel 6

Artikkelen fastsetter at teksten i vedlegg 2 til tiltredelsesprotokollen, som omhandler Islands bindingslister for landbruksvarer, skal vedlegges frihandelsavtalen.

Artikkel 7

Artikkelen fastsetter at teksten i vedlegg 3 til tiltredelsesprotokollen, som omhandler Norges bindingslister for landbruksvarer, skal vedlegges frihandelsavtalen.

Artikkel 8

Artikkelen fastsetter at teksten i vedlegg 4 til tiltredelsesprotokollen, som omhandler Sveits’ bindingslister for landbruksvarer, skal vedlegges frihandelsavtalen.

Artikkel 9

Artikkelen etablerer nye henvisninger til Guatemala i vedlegg I til frihandelsavtalen som omhandler opprinnelsesregler.

Artikkel 10

Artikkelen fastsetter at teksten i vedlegg 5 til tiltredelsesprotokollen, som omhandler Guatemalas produktspesifikke opprinnelsesregler, skal vedlegges frihandelsavtalen, og justerer henvisningene i tillegg 1 til frihandelsavtalens vedlegg I om opprinnelsesregler i tråd med dette.

Artikkel 11

Artikkelen etablerer en henvisning til Guatemala i tillegg 2 til frihandelsavtalens vedlegg I som omhandler opprinnelsesregler.

Artikkel 12

Artikkelen etablerer en henvisning til Guatemala i tillegg 5 til frihandelsavtalens vedlegg I som omhandler opprinnelsesregler.

Artikkel 13

Artikkelen etablerer henvisninger til Guatemala i frihandelsavtalens vedlegg II som omhandler elektronisk handel.

Artikkel 14

Artikkelen fastsetter at teksten i vedlegg 6 til tiltredelsesprotokollen, som etablerer henvisninger til Guatemala i listen over landbruksvarer mellom HS kapittel 25 og 97, skal erstatte punkt b) i frihandelsavtalen vedlegg III.

Artikkel 15

Artikkelen inkluderer Guatemalas eksportavgift for kaffe i listen over unntak fra frihandelsavtalens forbud mot eksportavgifter i frihandelsavtalens vedlegg VI.

Artikkel 16

Artikkelen etablerer en henvisning til Guatemala i frihandelsavtalens vedlegg VII som omhandler handelsfasilitering.

Artikkel 17

Artikkelen endrer henvisningene til andre vedlegg som følge av Guatemalas tiltredelse i frihandelsavtalens vedlegg VIII, som omhandler mandatet til Den blandede komités underkomité for varer.

Artikkel 18

Artikkelen fastsetter at teksten i vedlegg 7 til tiltredelsesprotokollen, som omhandler Guatemalas bindingslister for tjenester, skal vedlegges frihandelsavtalen, og justerer henvisninger i frihandelsavtalen deretter.

Artikkel 19

Artikkelen fastsetter at teksten i vedlegg 8 til tiltredelsesprotokollen, som omhandler Guatemalas unntak fra bestevilkårsregelen for handel med tjenester, skal vedlegges frihandelsavtalen.

Artikkel 20

Artikkelen fastsetter at teksten i vedlegg 9 til tiltredelsesprotokollen, som omhandler Guatemalas unntak fra nasjonal behandling i investeringskapitlet, skal vedlegges frihandelsavtalen.

Artikkel 21

Artikkelen etablerer henvisninger til Guatemala i vedlegg XIX til frihandelsavtalen, som omhandler immaterielle rettigheter.

Artikkel 22

Artikkelen fastsetter at teksten i vedlegg 10 til tiltredelsesprotokollen, som omhandler statlige oppdragsgivere omfattet av avtalens bestemmelser om offentlige innkjøp, inkluderes i frihandelsavtalen.

Artikkel 23

Artikkelen fastsetter at teksten i vedlegg 11 til tiltredelsesprotokollen, som omhandler regionale og lokale oppdragsgivere omfattet av avtalens bestemmelser om offentlige innkjøp, inkluderes i frihandelsavtalen.

Artikkel 24

Artikkelen fastsetter at teksten i vedlegg 12 til tiltredelsesprotokollen, som omhandler andre oppdragsgivere omfattet av avtalens bestemmelser om offentlige innkjøp, inkluderes i frihandelsavtalen.

Artikkel 25

Artikkelen etablerer henvisning til Guatemala i tillegg 4 til vedlegg XX til frihandelsavtalen, som omhandler varer omfattet av avtalens bestemmelser om offentlige innkjøp.

Artikkel 26

Artikkelen fastsetter at teksten i vedlegg 13 til tiltredelsesprotokollen, som omhandler tjenester omfattet av avtalens bestemmelser om offentlige innkjøp, inkluderes i frihandelsavtalen.

Artikkel 27

Artikkelen etablerer henvisning til Guatemala i tillegg 6 til vedlegg XX til frihandelsavtalen, som omhandler bygge- og anleggsarbeid omfattet av avtalens bestemmelser om offentlige innkjøp.

Artikkel 28

Artikkelen etablerer henvisning til Guatemala i tillegg 7 til vedlegg XX til frihandelsavtalen, som omhandler offentliggjøring av oppdrag omfattet av avtalens bestemmelser om offentlige innkjøp.

Artikkel 29

Artikkelen etablerer henvisning til Guatemala i tillegg 9 til vedlegg XX til frihandelsavtalen, som omhandler terskelverdier for avtalens bestemmelser om offentlige innkjøp.

Artikkel 30

Artikkelen fastsetter at teksten i vedlegg 14 til tiltredelsesprotokollen, som omhandler tilleggsmerknader for Guatemala for avtalens bestemmelser om offentlige innkjøp, inkluderes i frihandelsavtalen, og justerer henvisninger deretter.

Artikkel 31

Artikkelen klargjør at en parts mulighet til å iverksette tiltak i tråd med frihandelsavtalens artikkel 2.14 og 2.15, ikke innskrenkes av definisjonen av importavgifter nedfelt i frihandelsavtalens artikkel 2.3.

Artikkel 32

Artikkelen fastslår at tiltredelsesprotokollen skal tre i kraft 60 dager etter at Guatemala har deponert sitt tiltredelsesinstrument, eller når de eksisterende partene har deponert sine ratifikasjons-, godtakelses- eller godkjenningsinstrumenter hvis dette er senere. Videre fastslår den at idet tiltredelsesprotokollen trer i kraft, tiltrer Guatemala frihandelsavtalen og blir part til den.

4.1 Vedlegg til tiltredelsesprotokollen:

Vedlegg 1 inneholder Guatemalas bindingslister for industrivarer inkludert fisk.

Vedlegg 2 inneholder konsesjonslistene mellom Island og Guatemala for landbruksvarer.

Vedlegg 3 inneholder konsesjonslistene mellom Norge og Guatemala for landbruksvarer.

Vedlegg 4 inneholder konsesjonslistene mellom Sveits og Guatemala for landbruksvarer.

Vedlegg 5 inneholder Guatemalas produktspesifikke opprinnelsesregler for fisk og landbruksvarer i HS-kapitlene 1 – 24.

Vedlegg 6 inneholder liste over landbruksvarer mellom HS kapittel 25 og 97.

Vedlegg 7 inneholder omhandler Guatemalas bindingslister for tjenester.

Vedlegg 8 omhandler Guatemalas unntak fra bestevilkårsregelen for handel med tjenester.

Vedlegg 9 omhandler Guatemalas unntak fra nasjonal behandling i investeringskapitlet.

Vedlegg 10 omhandler statlige oppdragsgivere omfattet av avtalens bestemmelser om offentlige innkjøp.

Vedlegg 11 omhandler regionale og lokale oppdragsgivere omfattet av avtalens bestemmelser om offentlige innkjøp.

Vedlegg 12 omhandler andre oppdragsgivere omfattet av avtalens bestemmelser om offentlige innkjøp.

Vedlegg 13 omhandler tjenester omfattet av avtalens bestemmelser om offentlige innkjøp.

Vedlegg 14 omhandler tilleggsmerknader for Guatemala for avtalens bestemmelser om offentlige innkjøp.

Til dokumentets forside