Prop. 65 L (2020–2021)

Endringer i helsepersonelloven mv. (lovfestet opprettelse av klinisk etikkomité, utvidet varslingsplikt og enkelte unntak fra taushetsplikten mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår en lovfesting av klinisk etikkomité, enkelte unntak fra taushetsplikten i helsepersonelloven og en utvidet varslingsplikt til Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, samt forslag til noen mindre endringer i tobakksskadeloven.

Departementet foreslår å lovfeste helseforetakenes plikt til å opprette kliniske etikkomiteer og en hjemmel for i særlige tilfeller å dele ellers taushetsbelagte pasientopplysninger med medlemmene i etikkomiteen. Unntaket vil gjelde i konkrete saker hvor det er behov for bred etisk drøfting av komplekse etiske problemstillinger, men hvor det ikke er praktisk mulig eller klart uhensiktsmessig å innhente samtykke fra pasienten.

I tillegg foreslår departementet å lovfeste et tydelig unntak fra taushetsplikten for Statens helsetilsyns underretning om tilsynsreaksjoner til myndigheter i andre land. Slik gjensidig utveksling av opplysninger er avgjørende for å kunne forhindre at helsepersonell fortsetter å gi uforsvarlig helsehjelp etter at de har mistet eller fått begrenset godkjenning i et annet land.

Departementet foreslår videre at varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom), utvides til å omfatte alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. Dette innebærer at også den kommunale helse- og omsorgstjenesten, den offentlige tannhelsetjenesten og private tilbydere av helse- og omsorgstjenester vil få plikt til å varsle Ukom om alvorlige hendelser. Varslingsplikten til Ukom vil tilsvare varslingsplikten til Statens helsetilsyn etter lov 15. desember 2017 nr. 107 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. § 6.

Til slutt foreslår departementet justeringer i tobakksskadeloven §§ 8 og 43, for å sikre enhetlig begrepsbruk i regelverket, og bidra til å ivareta helheten i tobakksregelverket og bevillingsordningen for innførsel, utførsel og produksjon av tobakksvarer og utstyr for tobakksproduksjon. I tillegg foreslås innføring av hjemmelsgrunnlag for Helsedirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret, dersom direktoratet trenger det for å utføre oppgaver etter tobakksskadeloven.

Til dokumentets forside