Prop. 65 L (2020–2021)

Endringer i helsepersonelloven mv. (lovfestet opprettelse av klinisk etikkomité, utvidet varslingsplikt og enkelte unntak fra taushetsplikten mv.)

Til innholdsfortegnelse

2 Høring

2.1 Høring av endringer i helsepersonelloven og lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 7. februar 2020 på høring flere lovforslag. For det første forslag om å lovfeste de kliniske etikkomiteene (KEK) og unntak fra taushetsplikten for deling av opplysninger med klinisk etikkomité. Videre forslag om å lovfeste et tydelig unntak fra taushetsplikten for Statens helsetilsyns underretning om tilsynsreaksjoner til andre forvaltningsorganer i Norge og utlandet. I tillegg ble det sendt på høring et forslag om å utvide varslingsplikten til Ukom til å omfatte alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester.

Frist for høringen var 7. mai 2020. Høringsnotatet ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Bioteknologirådet

 • Datatilsynet

 • De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 • De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål

 • De regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

 • Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

 • Den rettsmedisinske kommisjon

 • Digitaliseringsdirektoratet

 • Direktoratet for e-helse

 • Folkehelseinstituttet

 • Forbrukertilsynet

 • Forbrukerrådet

 • Fylkesmennene

 • Helsedirektoratet

 • Helsepersonellnemnda

 • Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

 • Høgskoler med helsefaglig utdanning

 • Institutt for helse og samfunn (HELSAM)

 • Kreftregisteret

 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

 • Norges forskningsråd

 • Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

 • Pasient- og brukerombudene

 • Personvernnemnda

 • Regelrådet

 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

 • Regjeringsadvokaten

 • Råd for et aldersvennlig Norge

 • Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

 • Senter for omsorgsforskning

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom)

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Universitetene

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • De fylkeskommunale eldrerådene

 • Fylkeskommunene

 • Fylkesrådene for funksjonshemmede

 • Kommunene

 • De regionale helseforetakene

 • Helseforetakene

 • Norsk helsenett SF

 • Actis

 • ACOS AS

 • ADHD Norge

 • Afasiforbundet i Norge

 • Akademikerne

 • A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

 • Aleris Helse AS

 • Alliance Boots Norge AS

 • Alliance Healthcare Norge AS

 • Allmennlegeforeningen

 • Amnesty International Norge

 • Anonyme alkoholikere

 • Apotek 1 Gruppen AS

 • Apotekforeningen

 • Apotekgruppen

 • Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Aurora – støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

 • Autismeforeningen i Norge

 • Barn av rusmisbrukere – BAR

 • Barnekreftforeningen

 • BarnsBeste

 • Bedriftsforbundet

 • Bikuben – regionalt brukerstyrt senter

 • Bipolarforeningen

 • Blå Kors Norge

 • Borgestadklinikken

 • Buddhistforbundet

 • CGM (Compugroup Medical Norway AS)

 • Dedicare

 • De regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål

 • Delta

 • Den norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den Norske Jordmorforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Diabetesforbundet

 • DIPS ASA

 • DNT – edru livsstil

 • Erfaringssentrum

 • Europharma AS

 • Fagforbundet

 • Fagrådet innen rusfeltet i Norge

 • Familieklubbene i Norge

 • Fana medisinske senter

 • Farma Holding

 • Fellesorganisasjonen (FO)

 • Finans Norge

 • Forbundet mot rusgift

 • Foreningen for blødere i Norge

 • Foreningen for hjertesyke barn

 • Foreningen for human narkotikapolitikk

 • Foreningen for Muskelsyke

 • Foreningen for kroniske smertepasienter

 • Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)

 • Foreningen tryggere ruspolitikk

 • Foreningen vi som har et barn for lite

 • Forskerforbundet

 • Forskningsstiftelsen FAFO

 • Frambu

 • Frelsesarmeen

 • Frivillighet Norge

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Fürst medisinske laboratorium AS

 • Gatejuristen

 • Helsetjenestens Lederforbund

 • Helseutvalget

 • HIV-Norge

 • Hjernerådet

 • Hvite Ørn – interesse- og brukerorganisasjon for psykisk helse

 • Hørselshemmedes Landsforbund

 • IKT Norge

 • Infodoc

 • Informasjonssenteret Hieronimus

 • Innvandrernes Landsorganisasjon, INLO

 • Institutt for aktiv psykoterapi (IAP)

 • Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi

 • Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi

 • Institutt for mentalisering

 • Institutt for psykoterapi

 • Institutt for samfunnsforskning

 • IOGT Norge

 • IRIS

 • Ja, det nytter

 • Junior- og barneorganisasjonen JUBA

 • JURK

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen

 • Jusshjelpa

 • Juvente

 • Kirkens bymisjon

 • Kliniske ernæringsfysiologiske forening

 • Kommunalbanken

 • Kommunal landspensjonskasse

 • Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)

 • Kreftforeningen

 • KS – Kommunesektorens organisasjon

 • Landets private sykehus

 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

 • Ivareta – Pårørende berørt av rus

 • Landsforeningen 1001 dager – mental helse under graviditet og etter fødsel

 • Landsforeningen Alopecia Areata

 • Landsforeningen for etterlatte ved selvmord – LEVE

 • Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)

 • Landsforeningen for Huntingtons sykdom

 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

 • Landsforeningen for slagrammede

 • Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

 • Landsforeningen we shall overcome

 • Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

 • Landsgruppen av helsesøstre, NSF

 • Landslaget for rusfri oppvekst

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Legeforeningens forskningsinstitutt

 • Legemiddelgrossistforeningen

 • Legemiddelindustrien

 • Legemiddelparallellimportørforeningen

 • Legestudentenes rusopplysning

 • LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

 • Likestillingssenteret

 • LISA-gruppene

 • MA – Rusfri Trafikk

 • Marborg

 • Matmerk

 • Mental Helse Norge

 • Mental Helse Ungdom

 • MIRA-senteret

 • Moreno-instituttet – Norsk psykodramainstitutt

 • Munn- og halskreftforeningen

 • MS – forbundet

 • NA – Anonyme Narkamone

 • Nasjonalforeningen for folkehelsenNasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU

 • Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

 • Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse – NAKMI

 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid – NAPHA

 • Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning

 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

 • Norges Astma- og Allergiforbund

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Døveforbund

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Fibromyalgi Forbund

 • Norges Handikapforbund

 • Norges kristelige legeforening

 • Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)

 • Norges Juristforbund

 • Norges kommunerevisorforbund

 • Norges kvinne- og familieforbund

 • Norges Parkinsonforbund

 • Norges Tannteknikerforbund

 • Norlandia

 • Normal Norge

 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

 • Norsk Biotekforum

 • Norsk Cøliakiforening

 • Norsk Epilepsiforbund

 • Norsk Ergoterapeutforbund

 • Norsk Farmasøytisk Selskap

 • Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin

 • Norsk Forbund for psykoterapi

 • Norsk Forbund for Svaksynte

 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede

 • Norsk Forening for barn og unges psykiske helse (N-BUP)

 • Norsk Forening for cystisk fibrose

 • Norsk Forening for Ernæringsfysiologer

 • Norsk forening for infeksjonsmedisin

 • Norsk forening for kognitiv terapi

 • Norsk Forening for nevrofibromatose

 • Norsk forening for palliativ medisin

 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

 • Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM)

 • Norsk forening for slagrammede

 • Norsk Forening for Tuberøs Sklerose

 • Norsk Forum for terapeutiske samfunn

 • Norsk Fysioterapeutforbund

 • Norsk Gestaltterapeut forening

 • Norsk gynekologisk forening

 • Norsk Helsesekretærforbund

 • Norsk Immunsviktforening

 • Norsk Intravenøs Forening

 • Norsk karakteranalytisk institutt

 • Norsk Kiropraktorforening

 • Norsk legemiddelhåndbokNorsk Logopedlag

 • Norsk Manuellterapeutforening

 • Norsk Medisinaldepot AS

 • Norsk OCD forening, ANANKE

 • Norsk Ortopedisk Forening

 • Norsk Osteopatforbund

 • Norsk Osteoporoseforening

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Psoriasis Forbund

 • Norsk Psykiatrisk Forening

 • Norsk Psykoanalytisk Forening

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Radiografforbund

 • Norsk Revmatikerforbund

 • Norsk selskap for ernæring

 • Norsk senter for stamcelleforskning

 • Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

 • Norsk sykepleierforbund

 • Norsk Tannhelsesekretærers Forbund

 • Norsk Tannpleierforening

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Norsk Tourette Forening

 • Norske Fotterapeuters Forbund

 • Norske Homeopaters Landsforbund

 • Norske Kvinners Sanitetsforening

 • Norske Ortoptister forening

 • Norske Sykehusfarmasøyters Forening

 • NUPI

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Organisasjonen Voksne for Barn

 • Oslo amatørbryggerlaug

 • Omsorgsjuss

 • Parat Helse

 • Pensjonistforbundet

 • Personskadeforbundet

 • Praksiseierforeningen

 • Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

 • Prima Omsorg

 • Program for helseøkonomi i Bergen

 • proLAR

 • Psykiatrialliansen BIL

 • Pårørendealliansen

 • Pårørendesenteret

 • Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

 • Rettspolitisk forening

 • ROM – Råd og muligheter

 • ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

 • Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

 • Ryggforeningen i Norge

 • Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen

 • Røde Kors

 • Rådet for psykisk helse

 • Rådgivning om spiseforstyrrelser

 • Sagatun brukerstyrt senter

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Selvhjelpsstiftelsen

 • Seniorsaken i Norge

 • Seniorstøtten

 • Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

 • Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP)

 • Senter for seniorpolitikk

 • SINTEF Helse

 • Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim

 • Skeiv ungdom

 • Spillavhengighet Norge

 • Spiseforstyrrelsesforeningen

 • Stabburshella bruker- og pårørendeforum og værested

 • Statstjenestemannsforbundet

 • Stiftelsen Albatrossen ettervernsenter

 • Stiftelsen Angstringen Norge (ARN)

 • Stiftelsen Det er mitt valg

 • Stiftelsen Fransiskushjelpen

 • Stiftelsen Golden Colombia

 • Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser

 • Stiftelsen iOmsorg

 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset

 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse

 • Stiftelsen Organdonasjon

 • Stiftelsen Phoenix Haga

 • Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesentre

 • Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

 • Stiftelsen Pårørendesenteret

 • Stiftelsen Verdighetssenteret – omsorg for gamle

 • Stoffskifteforbundet

 • Tekna

 • Teknologirådet

 • Trust Arktikugol

 • Turner Syndrom foreningen i Norge

 • Tyrili Utvikling og prosjekt – stiftelse

 • Ungdom mot narkotika – UMN

 • Ung i Trafikk

 • Uni Research AS

 • Unicare Omsorg AS

 • Unio

 • Universitets- og høyskolerådet

 • Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

 • Utdanningsforbundet

 • Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester

 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA

 • Vestlandske Blindeforbund

 • Virke

 • Visma

 • Volvat Medisinske Senter AS

 • Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt-Norge

 • Yngre legers forening

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Det kom inn 52 høringssvar. 17 av disse var uten merknader. Følgende høringsinstanser hadde merknader:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Datatilsynet

 • Helsedirektoratet

 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

 • Norges institusjon for menneskerettigheter

 • Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo

 • Statens helsetilsyn

 • Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom)

 • Oslo kommune

 • Stavanger kommune

 • Helse Vest RHF

 • Klinisk etikk-komité i Helse Bergen

 • Klinisk etikkomité OUS

 • Klinisk etikkomité, klinikk for psykisk helse- og rus, vestre Viken HF

 • Klinisk etisk komité i Helse Nord-Trøndelag HF

 • Lovisenberg Diakonale sykehus

 • Oslo Universitetssykehus

 • Universitetssykehuset Nord-Norge

 • Sjukhusapoteka Vest

 • Apotekforeningen

 • Arbeidsbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • HivNorge

 • Kreftforeningen

 • KS – Kommunesektorens organisasjon

 • LFSS – Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

 • Norges Døveforbund

 • Norges Optikerforbund

 • Norsk forening for palliativ medisin

 • Norsk forbund for utviklingshemmede

 • Norske Sykehusfarmasøyters Forening

 • Senior Norge

 • Stiftelsen Verdighetsenteret

Følgende høringsinstanser hadde ikke merknader:

 • Forsvarsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Den rettsmedisinske kommisjon

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Statens arbeidsmiljøinstitutt

 • Universitet i Oslo, Det odentologiske fakultet

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Fonna HF

 • Sykehuset Østfold HF

 • Klinisk etikkomité for Finmarkssykehuset

 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregiona Øst og Sør

 • Norske Ortoptisters Forening

 • Norges Farmaceutiske Forening

2.2 Høring av endringer i tobakksskadeloven

Den 11. mai 2020 sendte Helse- og omsorgsdepartementet forslag til endringer i tobakksskadeloven på høring. Høringsfrist var 10. august 2020. Høringsnotatet ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Arbeidstilsynet

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Folkehelseinstituttet

 • Helsedirektoratet

 • Konkurranstilsynet

 • Statens legemiddelverk

 • Politidirektoratet

 • Regelrådet

 • Skattedirektoratet

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Tolldirektoratet

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Avinor AS

 • Posten Norge AS Logistikksenter Oslo

 • Dagligvareleverandørenes Forening

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Kreftforeningen

 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

 • Landslaget mot tobakksskadene

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • NHO Mat og Drikke

 • Norges Astma og allergiforbund

 • Norges Colonialgrossisters forbund (NCF)

 • Norsk forening for folkehelse

 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

 • Røykfritt Miljø Norge

 • Tobakkindustriens felleskontor

 • Accelerator AS

 • Agio Cigars

 • Airport Retail Norway AS

 • Augusto International

 • AS Adams Express

 • Bamboo Shop AS

 • BAT Norway AS

 • Bm Aemulator AS

 • Bonaventura Sales AS

 • British American Tobacco Norway AS

 • Conrad Langaard AS

 • Coop Norge AS

 • DB Schenker Norge

 • DHL Express (Norway) AB

 • DHL

 • DSV Road AS

 • Eurosupply AS

 • Federal Express Corporation

 • Fjord Line AS

 • Freja Transport & Logistics AS

 • Gate Gourmet Norway AS

 • Gotlandssnus AB

 • Habanos Nordic AB

 • Halabi

 • Happy Prize Everyday Saad Aziz Said

 • Havanna Magasinet AS

 • House of Oliver Twist A/S

 • Imperial Tobacco Norway AS

 • KGH Customs Services AS

 • Kolonial.no

 • Kraemer Maritime AS

 • Kraemer Martime Holding AS

 • LCP Salg AS

 • Løkka AS

 • LS Customs Services AB

 • M. Sørensen AS

 • Nordisk Snus AS

 • Nordic Cigars AS

 • Nordisk Spedisjon AS

 • Norsk Dampselskap

 • Papirsentralen AS

 • Partyman Trading AS

 • Philip Morris Norway AS

 • Post Nord

 • Travel Retail Norway AS

 • Scandinavian Cigar Group DA

 • Scandinavian Tobacco Group A/S

 • Schenker AS

 • Sigarcom AS

 • Sol Cigar CO AS

 • Sørensen Tobakk AS

 • Swedish Match Distribution AS

 • Swedish Match Norge AS

 • TNT Norge AS

 • Tobakkskompagniet

Det kom inn 20 høringssvar. Sju av disse var uten merknader. Følgende høringsinstanser avga uttalelse:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Helsedirektoratet

 • Regelrådet

 • Tolldirektoratet

 • Fjord Line AS

 • GS1 Norway

 • Hovedorganisasjonen Virke (Virke servicehandel)

 • Kreftforeningen

 • Philip Morris Norway AS

 • Sol Cigar CO AS

 • Swedish Match Norge AS

 • Tobakkindustriens felleskontor (Tobakksindustriens forening)

Følgende høringsinstanser hadde ikke merknader:

 • Forsvarsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Folkehelseinstituttet

 • Politidirektoratet

Til dokumentets forside