Prop. 65 L (2020–2021)

Endringer i helsepersonelloven mv. (lovfestet opprettelse av klinisk etikkomité, utvidet varslingsplikt og enkelte unntak fra taushetsplikten mv.)

Proposisjonen inneholder forslag om å lovfeste helseforetakenes plikt til å opprette klinisk etikkomite og forslag om hjemmel til i særlige tilfeller å kunne dele pasientopplysninger med medlemmene i klinisk etikkomite. Videre foreslås det et tydelig unntak fra taushetsplikten for Statens helsetilsyns underretning om tilsynsreaksjoner til myndigheter i andre land og et hjemmelsgrunnlag for Helsedirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret som er nødvendige for å utføre oppgaver etter tobakksskadeloven. I tillegg inneholder proposisjonen et forslag om å utvide varslingsplikten til Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten til alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester, blant annet kommuner.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget