Prop. 70 LS (2019–2020)

Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, endringer i innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og forsikringsavtaleloven (om håndtering av permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger), skattebetalingsloven, vedtak om endring i stortingsvedtak om CO₂-avgift på mineralske produkter og stortingsvedtak om totalisatoravgift (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Til innholdsfortegnelse

6 Avviklingen av totalisatoravgiften

Totalisatoravgiften er en avgift på hesteveddeløp. Fra 1. januar 2020 skal det betales avgift til statskassen av inntekter fra totalisatorspill med 3,33 pst. av bruttoomsetning per år. Norsk Rikstoto er i dag eneste aktør med tillatelse til å avholde totalisatorspill. Nærmere regler om avgiften er gitt av Landbruks- og matdepartementet. Som en konsekvens av forbudet mot idrettsarrangement har det etter 12. mars ikke vært tillatt å arrangere hesteveddeløp i Norge. Dette har medført en nedgang i Norsk Rikstotos omsetning, noe som igjen vil kunne medføre reduserte tilskudd til norsk hestenæring. Regjeringen er opptatt av at norsk hestenæring ikke skal rammes for hardt av forbudet mot hesteveddeløp. Regjeringen foreslår derfor å avvikle totalisatoravgiften for 2020, slik at den ikke reduserer Norsk Rikstotos mulighet til å dele ut tilskudd i 2020. Se forslag til avgiftsvedtak. En avvikling av avgiften for 2020 vil gi et anslått provenytap på 100 mill. kroner bokført, og 120 mill. kroner påløpt.

Til dokumentets forside