Prop. 70 LS (2019–2020)

Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, endringer i innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og forsikringsavtaleloven (om håndtering av permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger), skattebetalingsloven, vedtak om endring i stortingsvedtak om CO₂-avgift på mineralske produkter og stortingsvedtak om totalisatoravgift (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Til innholdsfortegnelse

5 Utsatt forfallstidspunkt for særavgifter (drivstoffbransjen og bryggerinæringen)

Ved behandlingen av Prop. 67 S (2019–2020) og tilhørende Innst. 216 S (2019–2020), fattet Stortinget følgende anmodningsvedtak (vedtak nr. 448 av 31. mars 2020):

«Stortinget ber regjeringen utsette innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen til juni 2020.»

Ved behandlingen av Prop. 67 S (2019–2020) og tilhørende Innst. 216 S (2019–2020), fattet Stortinget følgende anmodningsvedtak (vedtak nr. 449 av 31. mars 2020):

«Stortinget ber regjeringen utsette innbetaling av særavgifter for bryggerinæringen til juni 2020.»

Ved behandlingen av Prop. 67 S (2019–2020) og tilhørende Innst. 216 S (2019–2020), fattet Stortinget følgende anmodningsvedtak (vedtak nr. 450 av 31. mars 2020):

«Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for utsettelse av innbetalinger for andre særavgifter.»

Departementet legger til grunn at avgiftene som Stortinget sikter til for drivstoffbransjen er veibruksavgift på drivstoff, grunnavgift på mineralolje mv., avgift på smøreolje, CO2-avgift på mineralske produkter og svovelavgift. For bryggerinæringen legges til grunn at vedtaket sikter til avgift på alkohol, avgift på alkoholfrie drikkevarer og avgift på drikkevareemballasje. Departementet anser det problematisk å avgrense utsettelsen til kun å omfatte betalingskrav som er knyttet til bryggerinæringen. Ut fra et nøytralitetshensyn legger departementet opp til at utsettelsen skal omfatte alle som er registrert som avgiftspliktige virksomheter for disse avgiftene. Departementet vil komme tilbake med en vurdering av behovet for å utsette innbetalinger for andre særavgifter i Revidert nasjonalbudsjett 2020.

De fleste særavgiftspliktige i drivstoffbransjen og bryggerinæringen er registrert som særavgiftspliktige. Skattleggingsperioden for registrerte særavgiftspliktige er en kalendermåned, og oppgave over avgiftsplikten for en periode (termin) skal leveres senest den 18. i måneden etter. Neste oppgave som skal leveres er 18. april 2020. Den omfatter opplysninger om avgift oppstått i mars 2020. Særavgifter på grunnlag av oppgaven skal betales samme dag som oppgaven skal leveres, jf. skattebetalingsloven § 10-40 annet ledd.

Etter skattebetalingsloven § 10-40 tredje ledd, kan departementet i forskrift gi nærmere regler om forfallstidspunktene for krav som omhandlet i første ledd. Departementet foreslår at fullmaktsbestemmelsen utvides, slik at departementet gis adgang til i forskrift å gi regler om avvikende forfallstidspunkt for enkelte situasjoner og at den også omfatter forfall for registrerte særavgiftspliktige, jf. skattebetalingsloven § 10-40 annet ledd. Departementet vil i forskrift gi bestemmelser som innebærer utsettelse av avgiftsinnbetalingen. I stedet for utsatt betalingsfrist, kan det være aktuelt å tillate utsatt leveringsfrist for skattemeldingen. Departementet tar sikte på at betalingene for mars og april utsettes fra henholdsvis 18. april og 18. mai 2020 til 18. juni 2020.

Departementet gjør oppmerksom på at betalingsutsettelsen for de registrerte avgiftspliktige ikke nødvendigvis vil bidra til bedret likviditet for etterfølgende omsetningsledd, som serveringssteder og butikker eller drivstofforhandlere, eller sluttbrukere av varene, som transportører og husholdninger. Dette skyldes at avgiften som hovedregel vil være overveltet i prisen når varene blir levert fra de avgiftspliktige virksomhetene.

En utsettelse som beskrevet anslås å bedre likviditeten til virksomheter som er avgiftspliktige for veibruksavgift på drivstoff, grunnavgift på mineralolje mv., avgift på smøreolje, CO2-avgift på mineralske produkter og svovelavgift med om lag 4,3 mrd. kroner. For virksomheter som er avgiftspliktige for avgift på alkohol, alkoholfrie drikkevarer og drikkevareemballasje, anslås det at utsettelsen innebærer en samlet likviditetsfordel på om lag 3,3 mrd. kroner.

For staten vil en utsettelse av avgiftsinnbetalingene medføre en rentekostnad. Denne bokføres budsjetteknisk på budsjettpostene til avgiftene som omfattes av betalingsutsettelsene. Rentetapet beregnes med en rente på 1 pst. Utsettelse av innbetalinger antas å øke mislighold av avgiftskrav, og dermed redusere bokførte avgiftsinntekter i 2020. På usikkert grunnlag antas det at utsettelse av innbetalinger medfører tap av avgiftsinntekter tilsvarende 2,5 pst. av de aktuelle forpliktelsene, regnet på årsbasis. Departementet beregner at rentetapet og tap fra mislighold vil gi et samlet provenytap for staten på 32 millioner kroner bokført i 2020. Av dette anslås 18 mill. kroner å gjelde avgifter fra oljeselskapene som leverer drivstoff, mens 14 mill. kroner anslås å gjelde avgiftene på alkohol, alkoholfrie drikkevarer og drikkevareemballasje.

Departementet viser til forslag til endringer i skattebetalingsloven § 10-40 tredje ledd, som gir departementet adgang til i forskrift å gi regler om avvikende forfallstidspunkt for enkelte situasjoner.

Til dokumentets forside