Prop. 70 LS (2019–2020)

Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, endringer i innskuddspensjonsloven, foretakspensjonsloven, tjenestepensjonsloven og forsikringsavtaleloven (om håndtering av permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger), skattebetalingsloven, vedtak om endring i stortingsvedtak om CO₂-avgift på mineralske produkter og stortingsvedtak om totalisatoravgift (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

 • lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

 • lov om endring i innskuddspensjonsloven

 • lov om endring i foretakspensjonsloven

 • lov om endring i tjenestepensjonsloven

 • lov om endring i forsikringsavtaleloven

 • lov om endring i skattebetalingsloven

og

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak om totalisatoravgift

(økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til

 • lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

 • lov om endring i innskuddspensjonsloven

 • lov om endring i foretakspensjonsloven

 • lov om endring i tjenestepensjonsloven

 • lov om endring i forsikringsavtaleloven

 • lov om endring i skattebetalingsloven

og

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter

 • vedtak om endring i Stortingets vedtak om totalisatoravgift

(økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside