Prop. 71 S (2018–2019)

Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2016/1624 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Til innholdsfortegnelse

2 Generelt om Frontex og forordningen

Grensebyrået Frontex ble opprettet i 2004 for å bistå Schengen-statene i å ivareta sitt ansvar for de felles yttergrensene. Det er avgjørende for Schengen-områdets funksjon som et område uten indre grensekontroll, at yttergrensekontrollen fungerer som forutsatt. Effektiv yttergrensekontroll, herunder kampen mot organisert grenseoverskridende kriminalitet, er videre viktig for å ivareta Schengen-områdets indre sikkerhet. Det er i medlemsstatenes interesse at alle gjennomfører yttergrensekontrollen i tråd med felles regler og standarder.

Det sterke migrasjonspresset mot Europa i 2015, med påfølgende sekundærbevegelser av migranter innad på Schengen-territoriet, tydeliggjorde mangler i måten medlemsstatene hver for seg og i fellesskap ivaretok kontrollen med Schengen-områdets yttergrenser.

Det europeiske råd (EUs stats- og regjeringssjefer) etterlyste i sitt møte den 25. og 26. juni 2015 en styrket yttergrenseforvaltning som del av en helhetlig løsning på det sterke migrasjonspresset EU var under på det tidspunktet. Korrekt gjennomføring av en europeisk helhetlig grenseforvaltning ble fremholdt som et sentralt element i dette. For å oppnå dette, så man det som nødvendig å styrke grensebyrået Frontex.

Det slås i forordningen fast at Frontex siden etableringen har lykkes godt med å bistå medlemsstatene med å gjennomføre de operative aspektene av forvaltning av de ytre grensene gjennom fellesoperasjoner og utplassering av grensekontrollteam, risikoanalyser, informasjonsutveksling, samarbeid med tredjestater og retur av personer som er gjenstand for returvedtak. Det fremholdes imidlertid at det er nødvendig å forsterke forvaltningen av de ytre grensene ved å bygge videre på Frontex’ arbeid, og videreutvikle Frontex til et byrå som sammen med medlemsstatene deler ansvaret for forvaltningen av de ytre grensene.

Forordningen etablerer en europeisk grense- og kystvakt. Denne består av Det europeiske grense- og kystvaktbyrået, som tilsvarer det tidligere FRONTEX, men med utvidet mandat. Videre inngår medlemsstatenes nasjonale myndigheter ansvarlige for grensekontroll, inkludert kystvakt så langt denne utfører grensekontrolloppgaver. Formålet er å sikre gjennomføringen av fellesskapsregelverket om kontroll på Schengen-områdets yttergrenser, å bedre kunne bistå medlemsstater som behøver assistanse for å ivareta sine forpliktelser, samt å styrke arbeidet med retur av tredjelandsborgere uten oppholdstillatelse i Schengen-området. Det presiseres i rettsakten at hovedansvaret for grensekontroll på yttergrensene fortsatt tilligger den enkelte medlemsstat.