Prop. 71 S (2018–2019)

Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2016/1624 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Til innholdsfortegnelse

4 Nærmere om innholdet i forordning (EU) nr. 2016/1624

Forordningen er delt opp i fem kapitler.

Kapittel I i forordningen gir en beskrivelse av formålet, hva som utgjør den europeiske grense- og kystvakten og elementene i «europeisk helhetlig grenseforvaltning».

Kapittel II omhandler det europeiske grense- og kystvaktbyrået. I del 1 omtales byråets oppgaver generelt. I del 2 fastslås byråets plikt til å overvåke migrasjonsstrømmer mot yttergrensene og internt i Schengen-området, samt byråets plikt til å utarbeide og anvende risikoanalyser. Risikoanalysene skal omfatte alle sidene ved den helhetlige grenseforvaltningen, og baseres blant annet på informasjon fra medlemsstatene. Videre omhandles byråets utplassering av liaison-personell i medlemsstatene for kontroll av og bistand til statenes gjennomføring av sine grensekontrollforpliktelser. Byrået skal vurdere medlemsstatenes kapasiteter for grensekontroll opp mot resultatet av risikoanalysene, samt utarbeide anbefalinger til medlemsstatene på bakgrunn av sårbarhetsvurderinger. Del 3 tar for seg byråets oppgaver i yttergrenseforvaltningen, i hvilke tilfeller byrået kan yte bistand til en medlemsstat og hvordan dette kan skje og beslutningsprosessen for slike tiltak. Avslutningsvis omhandles medlemsstatenes bidrag til europeiske fellesoperasjoner, samt den stående mannskapsreserven. Del 4 omhandler byråets funksjon for å bistå og styrke medlemsstatenes arbeid med retur av tredjelandsborgere uten lovlig opphold i Schengen-området.

Kapittel III omhandler generelle forhold. Del 1 omhandler forholdet til grunnleggende rettigheter, opplæring av mannskap, byråets tilegnelse av teknisk utstyr, samt opprettelse av en teknisk utstyrspark og medlemsstatenes bidrag til denne. Videre fastlegges hvilken myndighet mannskap på oppdrag for byrået skal ha og deres rettslige ansvar. Del 2 omhandler vern av og håndtering av personopplysninger. Del 3 tar for seg byråets samarbeid med EU-stater som står utenfor Schengen-samarbeidet, med EU-institusjoner og andre EU-byråer, og med tredjeland. Her omhandles blant annet endringer i Rådsforordning (EC) nr. 1406/2002 om den europeiske sjøsikkerhetsorganisasjonen (EMSA). Del 4 tar for seg generelle organisatoriske forhold ved byrået, herunder sammensetning, funksjoner og stemmeregler. Del 5 omhandler finansiering av byrået og budsjettekniske bestemmelser.

Kapittel IV i rettsakten gjør nødvendige endringer i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2016/399 (Grenseforordningen).

Kapittel V omhandler regelmessig evaluering av rettsaktens effekt og måloppnåelse, samt tidspunkt for ikrafttredelse og anvendelse.