Prop. 71 S (2018–2019)

Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2016/1624 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Til innholdsfortegnelse

3 Norges tilknytningsavtale til byrået av 1. februar 2007

I henhold til St.prp. nr. 71 (2004–2005) samtykket Stortinget 15. juni 2005 til 1) godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (rådsforordning (EF) nr. 2007/2004 om opprettelse av et europeisk byrå for forvaltning av det operative samarbeidet ved de ytre grensene til medlemsstatene i EU) og 2) inngåelse av avtale om Norge og Islands deltakelse i det europeiske byrå for forvaltning av det operative samarbeidet ved de ytre grensene til medlemsstatene i EU.

Avtalen om Norge og Islands deltakelse i det europeiske byrå for forvaltning av det operative samarbeidet ved de ytre grensene til medlemsstatene i EU, den såkalte tilknytningsavtalen, ble undertegnet 1. februar 2007, og fastsetter de nærmere betingelsene for Norges tilknytning til grensebyrået Frontex, som ble etablert gjennom Rådsforordning (EF) 2007/2004. Gjennom denne avtalen reguleres blant annet Norges stemmerett i byråets styre, Norges økonomiske bidrag til byrået og byråets rettslige status.

Gjennom tilknytningsavtalens artikkel 12 opprettes det en ordning hvor Frontex kan utplassere kontaktpersoner (liaisoner) i Schengen-statene. Disse kontaktpersonene skal etter artikkel 59 nyte immunitet på linje med annet personell utsendt fra EU. Frontex-utsendingen med ansvar for Norge er for tiden plassert i Stockholm.

Det er i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2016/1624 lagt til grunn at det nye grense- og kystvaktbyrået trer inn i Frontex’ rettslige posisjon. Det vil dermed ikke være nødvendig for Norge å inngå en ny avtale med EU om tilknytning til Frontex.