Prop. 71 S (2018–2019)

Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2016/1624 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Til innholdsfortegnelse

6 Forholdet til norsk rett

Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer § 8 stadfester at europeiske grensekontrollteam etter anmodning kan bistå politiet med gjennomføring av grensekontroll, i tråd med Norges deltakelse i Den europeiske grense- og kystvakten. Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer er ennå ikke trådt i kraft (Prop. 161 L (2016–2017)).

EUs personvernregelverk; personvernforordningen og personverndirektivet, er allerede gjennomført i norsk rett gjennom personopplysningsloven og politiregisterloven.

Det er ikke ansett nødvendig med ytterligere reguleringer i norsk rett for gjennomføring av forordning 2016/1624.