Prop. 72 L (2019–2020)

Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og trygderettsloven (oppfølging av anmodningsvedtak og andre endringer som følge av covid-19 mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og trygderettsloven. Endringen i sosialtjenesteloven følger i hovedsak opp to anmodningsvedtak fattet av Stortinget (nr. 399 og 400) knyttet til midlertidige unntak fra krav for økonomisk stønad og kvalifiseringsprogrammet. Endringen i folketrygdloven legger til rette for at Arbeids- og velferdsetaten midlertidig skal kunne gjennomføre særlige tiltak for å effektivisere saksbehandlingen slik at etaten blir i stand til å håndtere den svært store økningen i saksinngang. De nærmere bestemmelsene vil bli fastsatt i forskrifter med hjemmel i de foreslåtte lovendringene i sosialtjenesteloven og folketrygdloven. Det foreslås i tillegg en mindre endring i Trygderettsloven.  

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget