Historisk arkiv

Mer effektiv saksbehandling i Nav

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår en endring i folketrygdloven som legger til rette for mer effektiv saksbehandling i Nav som følge av Covid-19-pandemien.

Det har vært en dramatisk økning i saksmengden inn til Nav. Nav har ikke mulighet til å håndtere denne saksmengden bare med økt bemanning. Regjeringen foreslår derfor regler som tilrettelegger for mer bruk av helautomatisk saksbehandling. En slik regel vil være et viktig grunnlag når NAV nå utvikler nye digitale løsninger for å håndtere den store saksinngangen.

– Dette er et helt nødvendig tiltak for å sikre at Nav skal klare å håndtere den enorme økningen i saksmengden, og sikre livsopphold for folk som er permitterte eller har mistet jobben, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringens forslag, som ble lagt fram i statsråd 3. april, innebærer at det i folketrygdloven gis hjemmel til å fastsette en midlertidig forskrift som regulerer rett til helautomatisk saksbehandling.

Dersom Stortinget slutter seg til forslaget, vil disse tiltakene gjelde så lenge dagens situasjon vanskeliggjør Navs håndtering av saksinngangen. Utkast til forskrifter med hjemmel i den foreslåtte lovendringene vil bli sendt på en kort høring før de trer i kraft.