Historisk arkiv

Regjeringen foreslår videreføring av helautomatisk saksbehandling i Nav

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Det ble i april i år vedtatt en midlertidig forskrift som legger til rette for mer effektiv saksbehandling i Nav som følge av Covid-19 pandemien. Denne forskriften varer ut 2020. I Prop 135 L foreslås det at den midlertidige adgangen til helautomatisk saksbehandling gjøres permanent gjennom en endring i Nav-loven (sosialtjenesteloven).

Det har vært en dramatisk økning i saksmengden inn til Nav som følge av Covid-19. Nav ville ikke hatt mulighet til å håndtere denne saksmengden bare med økt bemanning. Regjeringen foreslo derfor blant annet en regel som tilrettelegger for mer bruk av helautomatisk saksbehandling. En slik regel har vært et viktig grunnlag når Nav nå har utviklet nye digitale løsninger for å håndtere den store saksinngangen, og også som et ledd i Navs arbeid med å fornye og forbedre tjenestene til brukerne generelt.

Regjeringens forslag om videreføring, som etter planen skal behandles i Stortinget 19. november, innebærer at Nav-loven gir en varig hjemmel til å foreta helautomatisk saksbehandling. Forslaget viderefører den midlertidige adgangen til helautomatisk saksbehandling som ble etablert som følge av Covid-19 i april, men som kun har varighet ut 2020.