Prop. 72 L (2019–2020)

Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og trygderettsloven (oppfølging av anmodningsvedtak og andre endringer som følge av covid-19 mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Arbeids- og sosialdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om endringer i lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven), lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) og lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten (trygderettsloven).

Departementet foreslår i kapittel 2 å endre sosialtjenesteloven § 51 a, slik at forskriftshjemmelen utvides. Det foreslås å kunne fastsette midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetsplikt for økonomisk stønad. For kvalifiseringsprogram og -stønad foreslås det å kunne gjøre unntak fra bestemmelsene i loven, herunder å kunne forlenge perioden. Forslaget er en oppfølging av to vedtak fattet av Stortinget 16. mars 2020. I tillegg foreslår departementet en adgang til å kunne gjøre unntak fra sosialtjenesteloven § 26 dersom det skulle bli en stor andel saker der kommunen må søke refusjon fra staten etter denne bestemmelsen.

Departementet foreslår i kapittel 3 endringer i folketrygdloven § 25-16 slik at forskriftshjemmelen utvides til å kunne gi regler om automatisk saksbehandling, viderebehandling av personopplysninger til analyse og innsikt og adgang til midlertidig å kunne laste ned kopi av basen med a-ordningsinntekter fra Skatteetaten (inntektskomponenten). Forslaget om utvidelse er basert på en svært stor økning i saksinngangen i Arbeids- og velferdsetaten som følge av covid-19-pandemien, og tiltakene er nødvendige for å sikre berørte personer ytelser til livsopphold.

I kapittel 4 foreslår departementet endringer i trygderettsloven § 13 for å kunne sende oversendelsesbrevet elektronisk i stedet for ved rekommandert sending.

Ikrafttredelse og økonomiske og administrative konsekvenser framgår av kapittel 5.

Forslagene har ikke vært på alminnelig høring, da dette på grunn av tidsperspektivet ikke har vært praktisk mulig. Departementet vil imidlertid sende utkast til forskrifter med hjemmel i de to foreslåtte lovendringene i sosialtjenesteloven og folketrygdloven på høring.