Prop. 72 L (2019–2020)

Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og trygderettsloven (oppfølging av anmodningsvedtak og andre endringer som følge av covid-19 mv.)

Til innholdsfortegnelse

5 Ikrafttredelse. Økonomiske og administrative konsekvenser

Hovedforslagene i proposisjonen her gjelder til dels oppfølging av to vedtak fattet av Stortinget 16. mars 2020, og dels endringer for at Arbeids- og velferdsetaten skal kunne klare å ta unna den store saksmengden og håndtere regelverksendringene som følge av covid-19-pandemien. Trygderettens utsendelse av rekommanderte sendinger og mottakers henting av disse, gir utfordringer under den pågående pandemien. Det foreslås at endringene trer i kraft straks, men med virkning fra 16. mars 2020, dvs. fra samme dag som Stortinget vedtok den første tiltakspakken.

Endringene i sosialtjenesteloven § 51 a, jf. kapittel 2, vil i seg selv ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser. Forskrifter som gis med hjemmel i denne bestemmelsen vil imidlertid kunne ha økonomiske konsekvenser for kommunen.

Forlengelse av kvalifiseringsprogrammet og/eller permisjon med løpende stønad vil gi økte utgifter for kommunene til kvalifiseringsstønad. På den andre siden vil trolig færre personer begynne på kvalifiseringsprogrammet i denne perioden. Videre antas det at unntak fra aktivitetskravene etter sosialtjenesteloven §§ 20 og 20 a vil kunne gi noe økte utgifter for kommunene til økonomisk stønad. Disse utgiftene vil avhenge av hvordan den midlertidige forskriften med utgangspunkt i denne hjemmelen utformes, og hvor lenge den kommer til anvendelse.

Eventuelle reduserte administrative kostnader som følge av unntak fra aktivitetskravene vil også avhenge av utformingen av den midlertidige forskriften og hvor lenge den kommer til anvendelse. Ved et eventuelt midlertidig unntak fra bestemmelsene i sosialtjenesteloven § 26 vurderes andre mulige ordninger for refusjon til kommunene.

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med anslag for merutgiftene av de midlertidige endringene i lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020.

Endringen av forskriftshjemmelen i folketrygdloven § 25-16 vil i seg selv ikke ha økonomiske konsekvenser på stønadsbudsjettet. Det legges til rette for en langt mer effektiv håndtering av sakene, noe som vil gi klare administrative besparelser. Det presiseres at selv om tiltakene gir administrative besparelser, er det samlede trykket på Arbeids- og velferdsetaten langt høyere enn i en normalsituasjon.

Forslaget til endring av trygderettsloven § 13 vil gi begrensede økonomiske innsparinger i form av portoutgifter ved rekommanderte sendinger. Forslaget vil gi et potensial for innsparing på anslagsvis 0,5 mill. kroner årlig. Videre vil forslaget medføre forenklinger og kreve mindre personalressurser enn dagens ordning.