Prop. 72 L (2019–2020)

Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og trygderettsloven (oppfølging av anmodningsvedtak og andre endringer som følge av covid-19 mv.)

Til innholdsfortegnelse

6 Merknader til bestemmelsene

Til endringen av trygderettsloven § 13

Henvisningen til § 31 første ledd tredje punktum i femte ledd åpner for at ankemotparten, i likhet med Trygderetten, kan ta i bruk digitale løsninger ved meldinger til den ankende part. Dette gjør det mulig for ankemotparten å sende oversendelsesbrevet elektronisk i stedet for ved rekommandert brev. Den digitale løsningen må tilfredsstille krav til sikkerhet og dokumentasjon for tidspunktet meldingen kommer fram. I femte ledd er det også tatt inn en henvisning til § 31 andre ledd som vil lette fristberegningen i de tilfeller der oversendelsesbrevet likevel må sendes rekommandert.

Det vises til punkt 4.2.

Til endringen av folketrygdloven § 25-16

Bestemmelsen gir Arbeids- og sosialdepartementet hjemmel til å gi forskrift i tilfeller der det foreligger utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom. Det foreslås at det i nytt tredje ledd kan gis regler om viderebruk av personopplysninger til andre forhold enn de var innhentet for, bruk av personopplysninger til å utvikle IT-systemer, mulighet til å behandle saker helautomatisk, samt mulighet til å laste ned inntektskomponenten fra Skatteetaten midlertidig. Forskriften kan gjelde så lenge smittefaren er tilstede eller Arbeids- og velferdsetaten har uvanlig høy saksinngang og lang saksbehandlingstid relatert til smittefaren som oppstod. Nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

Det vises til punkt 3.2.5.

Til endringen av sosialtjenesteloven § 51 a

Paragrafen gjelder ved utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom. Det foreslås i nytt andre ledd å kunne fastsette midlertidige unntak fra bestemmelser om bruk av vilkår etter §§ 20 og 20 a for økonomisk stønad og unntak fra bestemmelsene i §§ 29 til 40 om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad.

Videre foreslås i nytt tredje ledd å kunne fastsette midlertidige unntak fra bestemmelsen i § 26 om refusjon i ytelser fra folketrygden m.m.

Det vises til punkt 2.2.

Til ikrafttredelsesbestemmelsen

Bestemmelsen fastsetter at loven trer i kraft straks, men gis virkning fra 16. mars 2020, dvs. fra samme dag som Stortinget vedtok den første tiltakspakken og anmodningvedtakene nr. 399 og 400.