Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 78 S (2017–2018)

Samtykke til inngåelse av avtale av 4. april 2018 mellom Norge og Tyskland om forlengelse av avtalen av 26. februar 2010 om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo – Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole

Til innholdsfortegnelse

2 Nærmere om innholdet i avtalen

Materielt går forlengelsesavtalen ut på å føye til to nye setninger til artikkel 6 nr. 2 om at avtalen etter utløpet av ovennevnte syvårsperiode forlenges på ubestemt tid, og at partene fra 2018 kan si opp avtalen. Videre endres oppsigelsestiden til at partene fra år 2018 kan si opp avtalen frem til 31. desember hvert kalenderår. I så tilfelle vil avtalen settes ut av kraft 31. juli i det andre kalenderåret etter oppsigelsen. Den endrede oppsigelsestiden er begrunnet i ønsket om å unngå en situasjon hvor avtalen bortfaller i løpet av et skoleår.

Forlengelsesavtalen vil tre i kraft når partene har meddelt hverandre at deres nasjonale forutsetninger for ikrafttredelse er oppfylt. Det er et mål at avtalen trer i kraft før 19. juli d.å.

Til toppen
Til dokumentets forside