Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 78 S (2017–2018)

Samtykke til inngåelse av avtale av 4. april 2018 mellom Norge og Tyskland om forlengelse av avtalen av 26. februar 2010 om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo – Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole

Til innholdsfortegnelse

1 Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Forbundsrepublikken Tysklands regjering om forlengelse av avtalen av 26. februar 2010 om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo – Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole

Kongeriket Norges regjering og Forbundsrepublikken Tysklands regjering,

som ønsker å forlenge avtalen av 26. februar 2010 mellom Kongeriket Norges regjering og Forbundsrepublikken Tysklands regjering om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo – Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole (heretter kalt «skoleavtalen») og dermed sikre Den tyske skolen i Oslo – Max Taus fortsatte eksistens,

er blitt enige om følgende:

Artikkel 1

I artikkel 6 i skoleavtalen føyes følgende tredje og fjerde setning til i punkt 2:

«Deretter forlenges avtalen på ubestemt tid. Fra 2018 kan hver part innen 31. desember i hvert kalenderår si opp avtalen ved å underrette den andre parten skriftlig via diplomatiske kanaler; i dette tilfelle opphører avtalen 31. juli i det andre kalenderåret etter underretning om oppsigelse.»

Artikkel 2

  • (1) Denne avtalen trer i kraft den dagen partene har underrettet hverandre om at deres nasjonale forutsetninger for ikrafttredelsen er oppfylt. Utslagsgivende er datoen da den siste underretningen er mottatt.

  • (2) Denne avtalen inngås på ubestemt tid og gjelder til skoleavtalen opphører.

Utferdiget i Oslo den 4. april 2018 i to eksemplarer, begge på norsk og tysk, hvorav begge tekster har samme gyldighet.

For Kongeriket For Forbundsrepublikken
Norges regjering Tysklands regjering

Til toppen
Til dokumentets forside