Prop. 78 S (2017–2018)

Samtykke til inngåelse av avtale av 4. april 2018 mellom Norge og Tyskland om forlengelse av avtalen av 26. februar 2010 om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo – Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole

Prop. S om samtykke til inngåelse av avtale av 4. april 2018 mellom Norge og Tyskland om forlengelse av avtalen av 26. februar 2010 mellom Norge og Tyskland om omgjøring av Den tyske skole Oslo - Max Tau til en tysk-norsk bikulturell skole. Den tyske skolen i Oslo representerer en kombinasjon av det tyske og det norske skolesystemet. Norge bidrar med finansiering tilsvarende 54,4 % av tilskuddssatsen for private skoler per elev. 2010-avtalen ble inngått for et tidsrom på fem år, med intensjon om automatisk fornyelse for to år med mindre avtalen ble sagt opp av en av partene. I lys av at femårsperioden og den etterfølgende to-årsperioden snart er utløpt, har tyske myndigheter utarbeidet et utkast til forlengelsesavtale, som endrer avtalens varighetsbestemmelse slik at avtalen skal ha ubegrenset varighet og løper til den eventuelt blir oppsagt med en oppsigelsesfrist på to år. Avtalen ble undertegnet i Oslo 4. april 2018.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget