Prop. 78 S (2019–2020)

Investeringar i Forsvaret

Til innhaldsliste

3 Nye eigedoms-, byggje- og anleggsprosjekt for godkjenning

3.1 Ørland – Utbetring av taksebanane Y og A4-A7

Stortinget vedtok gjennom handsaminga av Innst. 388 S (2011–2012) til Prop. 73 S (2011–2012) at Ørland flystasjon skulle utviklast som framtidig kampflybase. Ved årsskiftet 2017/2018 vart det gjennomført kjerneboringar av taksebane Y ved Ørland flystasjon. Boringane viste at underliggjande asfaltlag hadde skader etter bruk av kjemikaliar for avising av banedekket over mange år. Kvaliteten på eksisterande asfaltdekke gjev difor ein auka risiko for sprekkdanning og at asfaltflak kan losne og føre til skade på flya. I tillegg er eksisterande lys langs taksebanane mogne for utskifting grunna elde.

Prosjektet omfattar utskifting av asfaltdekke på taksebanane Y og A4-A7 med etablering av ny lyssetjing langsmed taksebanane. Samstundes vil ein rette opp eit avvik på eksisterande tverrfall for vatnavrenning på taksebane Y og etablere betongfundament for flytting av dei mobile bremsewiresystema (Runway arresting gear - RAG) ut av tryggingssona langs taksebane Y. I tillegg skal prosjektet utvide den effektive banebreidda til taksebane Y frå 22,5 meter til 33 meter og auke bereevna til tryggingsområdet langs taksebane Y til å møte krava til naudrullebane/reserverullebane i samsvar med NATO criteria and standards for airfields. Dette vil betre flystasjonen sin evne til å gjennomføre luftoperasjonar både med nasjonale flystyrkar og allierte forsterkingsstyrkar. I tillegg vil ein ha ein rullebane tilgjengeleg dersom hovudrullebanen må stenge ned, til dømes ved større vedlikehald.

Den tilrådde kostnadsramma for prosjektet er 598 mill. kroner medrekna meirverdiavgift, gjennomføringskostnadar og ei avsetjing for usikkerheit. Prosjektet si styringsramme vert sett til 530 mill. kroner medrekna meirverdiavgift.