Forsiden

Prop. 80 L (2018–2019)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (helsehjelp i utlandet)

Til innholdsfortegnelse

9 Merknader til de enkelte bestemmelsene

Til § 2-1 b i pasient- og brukerrettighetsloven

Henvisningen til «tjenesteyter utenfor for riket» fjernes fra § 2-1 b fjerde ledd. Det vises til kapittel 7 for en nærmere redegjørelse.

Rettigheten som hittil har vært regulert i § 2-1 b femte ledd flyttes til ny § 2-4 a annet ledd bokstav a hvor rettigheten presiseres ytterligere og settes i sammenheng med andre dekningsordninger for helsehjelp i utlandet. Det vises til kapittel 5 for en nærmere redegjørelse.

Til ny § 2-4 a i pasient- og brukerrettighetsloven

Bestemmelsen gir en oversikt over de ulike ordningene for dekning av utgifter til helsehjelp i utlandet. Det vises til kapittel 4 til og med kapittel 6 for en nærmere redegjørelse for innholdet i bestemmelsen.

Til endringer i lov 15. desember 2017 nr. 107 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv.

I Prop. 30 L (2018–2019) Endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.) er spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 foreslått opphevet. Som følge av dette oppheves § 12.