Forsiden

Prop. 80 L (2018–2019)

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (helsehjelp i utlandet)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

Helse- og omsorgsdepartementet sendte høringsnotat om juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet, på høring den 15. juni 2018 med høringsfrist den 25. september 2018. Høringsnotatet inneholdt to hoveddeler. Del II inneholdt forslag som i stor grad var en oppfølging av Meld. St. 34 (2015–2016) Verdier i pasientens helsetjenester – Melding om prioritering, og forslag i denne som krever endringer i regelverket. Departementet foreslo blant annet å lovfeste at de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system for å beslutte hvilke metoder som skal tilbys i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Det ble også foreslått regler som omhandler egenfinansiering av helsehjelp i den offentlige spesialisthelsetjenesten. Se Prop. 55 L (2018–2019) Endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.).

I høringsnotatet del III, som følges opp i denne lovproposisjonen, ble det foreslått endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften. Formålet er å gjøre regelverket om dekning av utgifter til helsehjelp i utlandet klarere og mer oversiktlig. Bakgrunnen er en grunngitt uttalelse 20. september 2017 fra Efta Surveillance Authority (ESA), som er EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen. ESA uttaler at deler av pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften ikke samsvarer med EØS reglene, jf. artikkel 20 i Forordning 883/2004 om trygdekoordinering (trygdeforordningen), Direktiv 2011/24 om pasientrettigheter og artikkel 36 i EØS-avtalen om adgangen til å yte tjenester.

Høringsnotatet ble sendt på høring til følgende instanser:

 • Departementene

 • Barne- og ungdoms-, og familiedirektoratet

 • Barneombudet

 • Datatilsynet

 • Folkehelseinstituttet

 • Forbrukertilsynet

 • Forbrukerrådet

 • Helsedirektoratet

 • Helseklage

 • Helseforetakenes Innkjøpsservice AS

 • Konkurransetilsynet

 • Landets helseforetak

 • Landets regionale helseforetak

 • Landets høyskoler (med helsefaglig utdannelse)

 • Landets pasient- og brukerombud

 • Landets universiteter

 • Mattilsynet

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Sykehusapoteka Vest HF

 • Sykehusapotekene HF

 • Sykehusapotek Nord HF

 • Sykehusapotekene Midt-Norge HF

 • Teknologirådet

 • Veterinærinstituttet

 • Landets fylkeskommuner

 • Landets fylkesmenn

 • Kommunene

 • Akademikerne

 • Aleris Helse AS

 • Apotek 1 Gruppen AS

 • Apotekforeningen

 • Apotekgruppen

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Blå Kors

 • Alliance Boots Norge AS

 • Europharma AS

 • Den norske Advokatforening

 • Den norske jordmorforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Den norske veterinærforening

 • Diabetesforbundet

 • Fagforbundet

 • Fana medisinske senter

 • Norsk Medisinaldepot AS

 • Fellesorganisasjonen

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

 • NTNU, det medisinske fakultet

 • Sintef Unimed, Helsetjenesteforskning i Trondheim

 • Kreftforeningen

 • KS

 • Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

 • Legemiddelindustriforeningen (LMI)

 • Legemiddelparallellimportørforeningen

 • Legemiddelgrossistforeningen

 • LHL

 • LO

 • Mental Helse Norge

 • Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • NHO

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Revmatikerforbund

 • Norsk forbund for utviklingshemmede

 • Norsk Fysioterapeutforbund

 • Norsk Kiropraktorforening

 • Norsk Manuellterapeutforening

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norsk Farmasøytisk Selskap

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Psykologforening

 • Norske Sykehusfarmasøyters Forening

 • Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

 • Norsk Sykepleieforbund

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Parat

 • Privatsykehuset Haugesund

 • Pårørendealliansen

 • Røntgeninstituttenes Forening

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

 • Unio

 • Voksne for barn

 • Volvat Medisinske Senter AS

 • YS

Det kom inn 47 høringssvar, 5 av disse var uten merknader. Høringsinstanser med merknader er:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Akershus Universitetssykehus

 • Bioteknologirådet

 • Folkehelseinstituttet

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Helsedirektoratet

 • Helseklage

 • Pasient og brukerombudene

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Sørlandet sykehus HF

 • Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn, avd. for helseledelse og helseøkonomi

 • Universitetet i Nord-Norge HF

 • Vestre Viken HF

 • Bergen kommune

 • ALS alltid litt sterkere

 • Advokatforeningen

 • Apotekforeningen

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Astrid Musland

 • Bjørg Marit Andersen

 • Blodkreftforeningen

 • Folkehelseinstituttet

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • Gynkreftforeningen

 • Helsepartiet

 • Kreftforeningen

 • Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL)

 • Landsforeningen for nakkeskadde (LFN)

 • Legeforeningen

 • Legemiddelindustrien (LMI)

 • MS-forbundet i Norge

 • Medtek Norge og Lab Norge

 • Myelomatoseforum

 • Nakke og kjeveskaddes landsforening

 • Norsk Onkologisk Forening

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Revmatikerforbund

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Myelomatoseforum

 • Oluf Dimitri Røe

 • Roche Norge

 • SMA Norge

 • Voksne for Barn