Prop. 89 L (2018–2019)

Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag til endring i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) og lov 8. juni 2018 nr. 28 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven).

Departementet foreslår å lovfeste en ordning med studentombud ved alle universiteter, høyskoler og fagskoler. Ordningen med studentombud er ny, og departementet legger vekt på at institusjonene bør ha stor frihet til å velge løsninger som er tilpasset lokale forhold og behov. Departementet viser til kapittel 3 i proposisjonen.

Videre ønsker departementet å tydeliggjøre forbudet mot trakassering og seksuell trakassering og utdanningsinstitusjonenes plikt til å forebygge og forhindre slik trakassering, jf. lov om likestilling og forbud mot diskriminering 16. juni 2017 nr. 51 (likestillings- og diskrimineringsloven) § 13. Forslaget endrer ikke gjeldende rett, men synliggjør ansvaret til universiteter, høyskoler og fagskoler på en bedre måte. Departementet viser til kapittel 4 i proposisjonen.

Kapittel 5 omhandler endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven som gir studentene en bedre rett til egnet individuell tilrettelegging enn gjeldende rett. Endringene vil harmonisere bedre med bestemmelsen om tilrettelegging i likestillings- og diskrimineringsloven. I gjeldende universitets- og høyskolelov og fagskolelov er imidlertid også studenter med midlertidige utfordringer omfattet av formuleringen «særskilte behov». Dette er en utvidelse av personkretsen som har krav på tilrettelegging etter likestillings- og diskrimineringsloven § 21. Departementet ser derfor det som viktig at kravet om individuell tilrettelegging på grunnlag av andre særskilte behov fortsatt fremkommer av universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven.

Universitets- og høyskoleloven er felles for statlige universiteter og høyskoler og for private høyskoler som tilbyr utdanning som er akkreditert etter loven, eller som har oppnådd institusjonsakkreditering som høyskole eller vitenskapelig høyskole. Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivået over videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende et halvt studieår til to, unntaksvis opp til tre, studieår.

Til dokumentets forside