Prop. 89 L (2018–2019)

Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for lovforslaget

2.1 Bakgrunn

Bakgrunnen for lovforslagene er blant annet Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Kvalitetsmeldingen), der ordningen med studentombud ble fremhevet som en uavhengig bistandsinstans for studenter. Studentombudene er blant annet pekt på som et lavterskeltilbud for bistand i saker som gjelder seksuell trakassering.

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven trådte i kraft 1. januar 2018. Departementet ønsker å tydeliggjøre forbudet mot trakassering og seksuell trakassering og institusjonenes plikt til å forebygge og forhindre slik trakassering etter likestillings- og diskrimineringsloven § 13, både i universitets- og høyskoleloven og i fagskoleloven.

Likestillings- og diskrimineringsloven inneholder også krav til at studier skal tilrettelegges for studenter med funksjonsnedsettelse. Tilrettelegging og universell utforming følger også av FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne. På bakgrunn av dette foreslår departementet noen endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven for bedre å harmonisere bestemmelsene om tilrettelegging med det nye likestillings- og diskrimineringsregelverket og for å styrke rettighetene til studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med andre særskilte behov.

2.2 Høringen

Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven ble sendt på høring 29. august 2018 med høringsfrist 30. november samme år. Høringen ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Akershus universitetssykehus

 • Datatilsynet

 • De nasjonale forskningsetiske komiteer

 • Diku – Direktoratet for internasjonalisering av utdanning

 • Folkehelseinstituttet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • fylkesmennene

 • Helse Bergen

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Helsedirektoratet

 • Innovasjon Norge

 • IMDI – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Kompetanse Norge

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonalt fagskoleråd

 • NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

 • Norges forskningsråd

 • Oslo universitetssykehus

 • Regelrådet

 • Riksrevisjonen

 • Sametinget

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

 • Statens helsetilsyn

 • Statens lånekasse for utdanning

 • Statlig spesialpedagogisk støttesystem

 • Statistisk sentralbyrå

 • Stavanger universitetssykehus

 • St. Olavs hospital

 • Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

 • Universitetssenteret på Svalbard

 • Universitetssykehuset Nord-Norge

 • Utdanningsdirektoratet

 • Universitetene og høyskolene

 • Fagskolene

 • Fylkeskommunene

 • Oslo kommune – Utdanningsetaten

 • AOF Haugaland

 • AOF Hordaland – Sogn og Fjordane

 • AOF Norge

 • AOF Østfold

 • Akademikerne

 • Akademikerforbundet

 • Akademiet for yngre forskere

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arkitektenes Fagforbund

 • Association of Norwegian Students Abroad (ANSA)

 • Audiografforbundet

 • Bibliotekarforbundet

 • Delta

 • Den norske Forleggerforening

 • Den norske jordmorforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Den norske veterinærforening

 • Det Norske Diakonforbund

 • Det norske maskinistforbund

 • Dysleksi Norge

 • Econa

 • Elevorganisasjonen

 • Fagforbundet

 • Fellesorganisasjonen

 • Fiskebåt

 • Fleksibel utdanning Norge

 • Folkehøgskolerådet

 • Forandringsfabrikken

 • Forskerforbundet

 • Forskningsparken i Oslo

 • Forum for fagskoler – Abelia

 • Friluftsrådenes Landsforbund

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

 • Kristne Friskolers Forbund

 • KS

 • Landslaget for matematikk i skolen

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Lærernes Yrkesforbund

 • Maskinentreprenørenes Forbund – MEF

 • Musikernes fellesorganisasjon

 • Nasjonalt fagråd for utøvende musikkutdanning og musikkvitenskap

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

 • Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

 • Norges Bonde- og Småbrukarlag

 • Norges Bondelag

 • Norges Døveforbund

 • Norges Fiskarlag

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norges Sjøoffisersforbund

 • Naturviterne

 • Norgesuniversitetet

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

 • Norges Juristforbund

 • Norsk Ergoterapeutforbund

 • Norsk Fysioterapeutforbund

 • Norsk kulturskoleråd

 • Norsk Lektorlag

 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

 • Norsk psykologforening

 • Norsk studentorganisasjon (NSO)

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Radiografforbund

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Tjenestemannslag

 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Organisasjon for norske fagskolestudenter

 • Parat

 • Private Barnehagers Landsforbund

 • Presteforeningen

 • Rådet for offentlige fagskoler

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

 • Samfunnsviterne

 • Samfunnsøkonomene

 • Samskipnadsrådet

 • Sex og politikk

 • Sintef Teknologiledelse

 • Skolelederforbundet

 • Skolenes landsforbund

 • STAFO

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Steinerskoleforbundet

 • Stipendiatorganisasjonene i Norge

 • Studieforbundet Folkeuniversitetet

 • Studieforbundet natur og miljø

 • Studieforbundet næring og samfunn

 • Studieforbundet Solidaritet

 • Synshemmede Akademikeres Forening

 • Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

 • Unge funksjonshemmede

 • Uninett AS

 • Unio

 • Universell

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Utdanningsforbundet

 • Utdanning.no

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Følgende høringsinstanser hadde merknader til forslagene:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Diku

 • Folkehelseinstituttet

 • Handelshøyskolen BI

 • Helse Bergen

 • Høgskolen i Innlandet

 • Høgskolen i Østfold

 • Høgskulen på Vestlandet

 • Høyskolen Kristiania

 • Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

 • Kriminalomsorgsdirektoratet (Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter)

 • Lovisenberg diakonale høgskole

 • MF vitenskapelig høyskole

 • NOKUT

 • Nord universitet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 • Norges handelshøyskole

 • Studentombudet ved Høgskolen på Vestlandet

 • Studenttinget på Vestlandet

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Sørøst-Norge

 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

 • VID vitenskapelige høgskole

 • Fagskolen i Troms

 • Fagskolen i Vestfold

 • Hordaland fylkeskommune

 • Nasjonalt fagskoleråd

 • Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning

 • Nordland fylkeskommune

 • Rogaland fylkeskommune

 • Rådet for offentlige fagskoler

 • Styret for de fylkeskommunale fagskolene i Trøndelag

 • Styret for Fagskolen i Hordaland

 • Telemark fylkeskommune

 • Trøndelag fylkeskommune

 • Akademikerforbundet

 • Akademikerne

 • anonym

 • Balansekunst

 • Dysleksi Norge

 • FO-studentene

 • Forum for fagskoler – Abelia

 • Hørselshemmedes Landsforbund

 • Den norske legeforening

 • NITO Studentene

 • Norges Handikapforbunds Ungdom

 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

 • Norsk studentorganisasjon

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Organisasjon for norske fagskolestudenter

 • Pedagogstudentene

 • Samskipnadsrådet

 • Stipendiatorganisasjonene i Norge

 • Unge funksjonshemmede

 • Unio-studentene

 • Universell

 • Utdanningsforbundet

Til dokumentets forside