Proposisjoner til Stortinget

Prop. 89 L (2018–2019)

Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging)

I proposisjonen foreslås det å lovfeste en ordning med studentombud ved alle universiteter, høyskoler og fagskoler.  Videre foreslås det endringer i for å tydeliggjøre forbudet mot trakassering og seksuell trakassering, og utdanningsinstitusjonenes plikt til å forebygge og forhindre slik trakassering. Det foreslås også styrking av retten til individuell tilrettelegging for studenter med særlige behov.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget