Prop. 89 L (2018–2019)

Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging)

Til innholdsfortegnelse

6 Tekniske lovendringer

Universitets- og høyskoleloven fikk ved lov 15. juni 2018 nr. 43 ny § 7-8 med ikrafttredelse 1. juli 2018. Tittelen på den nye paragrafen er Rapportering til database for statistikk om høyere utdanning. Ved lov 22. juni 2018 nr. 85 med ikrafttredelse 1. august 2018 fikk samme lov også en ny § 7-8, med tittel Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet. Lovdata har ved bruk av fotnote omnummerert den siste paragrafen til § 7-9 for å unngå forveksling.

Departementet foreslår at den vedtatte § 7-8 Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet omnummereres til § 7-9. Dette innebærer ingen realitetsendringer.

Til dokumentets forside