Prop. 89 L (2018–2019)

Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging)

Til innholdsfortegnelse

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7.1 Studentombud

Basert på en kartlegging av dagens studentombudsordninger er et studentombud i 100 prosent stilling med drifts- og kontorutgifter anslått å koste om lag en million kroner. Dette omfatter lønnsmidler, arbeidsgiveravgift og så videre i tillegg til eventuelle midler til reiser, møter, kurs, konferanser med mer knyttet til arbeidet som studentombud.

Universitetene, høyskolene og fagskolene står fritt til å organisere ordningen selv. Institusjonene kan samarbeide om etablering av studentombud for å redusere den økonomiske og administrative belastningen for den enkelte institusjon, så lenge dette ivaretar hensynet til at studentene skal ha tilgang til et ombud. Departementet viser til at studentombudsordningen vil kunne bidra til bedre saksbehandling og bedre rutiner for eksempel i forbindelse med klagebehandling, og til at ordningen også vil kunne bidra til mindre frafall og forsinkelser i studiene for studentene. Dette kan gjøre driften mer effektiv og gi institusjonene mulige besparelser.

Institusjonene har allerede ansvar for å arbeide for å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering. Studentombudene vil i stor grad ha oppgaver som allerede anses å være finansiert innenfor dagens budsjettrammer.

På bakgrunn av dette legger departementet til grunn at kostnadene ved å etablere studentombud vil gi svært begrensede økonomiske og administrative konsekvenser for den enkelte institusjon. Etablering av studentombud må dekkes innenfor universitetenes, høyskolenes og fagskolenes eksisterende budsjettrammer.

7.2 Forebygging og forhindring av trakassering og seksuell trakassering

Den foreslåtte synliggjøringen av forbudet mot seksuell trakassering og av styrets ansvar for å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven vil ikke medføre nye økonomiske eller administrative konsekvenser for institusjonene. Det er ingen endring i gjeldende rett.

Departementet forutsetter at kostnader knyttet til slikt forebyggende arbeid er dekket innenfor dagens budsjettrammer.

7.3 Tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne og studenter med andre særskilte behov

Departementet mener at selv om lovforslagene medfører en utvidelse av gjeldende rett og således kan medføre økte administrative og økonomiske kostnader for utdanningsinstitusjonene, må det kunne forutsettes at kostnader knyttet til slik tilrettelegging dekkes innenfor dagens budsjettrammer.

Til dokumentets forside