Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 90 L (2018–2019)

Endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking)

Til innholdsfortegnelse

5 Nye konsultasjoner med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund

Det har i høringen framkommet kritiske bemerkninger til konsultasjonsprosessen.

Norges institusjon for menneskerettigheter sier:

«NIM stiller spørsmål ved om Landbruks- og matdepartementet i denne saken har sørget for at konsultasjonene med samiske interesser har vært i tråd med de kravene som kan utledes av menneskerettighetene. Det bør legges til grunn at reindriften er en spesifikk samisk næring og viktig for opprettholdelse av samiske sedvaner, språk, kultur og samfunnsliv, og dermed et sentralt internt anliggende for samene.»

NRL sier:

«I forbindelse med konsultasjonene om den nye stortingsmeldingen om reindrift, ble det ikke oppnådd enighet mellom Landbruks- og matdepartementet, Sametinget og NRL. Dette føyer seg inn i rekken av lovforslag fra departementets side som ikke har oppnådd støtte fra reindriftens side. Her kan bl.a nevnes endringer i reinl. § 60 og innføring av ny forvaltningsstruktur. Selv om det er gjennomført konsultasjoner, vil NRL understreke det prosessuelle aspektet ved SP artikkel 27, som forplikter staten til å sikre aktiv deltakelse, herunder konsultasjoner, i avgjørelser som kan ha betydning for samene. Deltakelsen må være effektiv på en slik måte at den har innvirkning på avgjørelsens innhold. Dette harmonerer med bestemmelsene i ILO-169 artikkel 6, 7 og 15.»

Det ble 22. mars 2019 og 28. mars 2019 gjennomført avsluttende konsultasjoner med Sametinget, og 28. mars 2019 med NRL.

Avsluttende konsultasjoner med Sametinget

Prosessen

I konsultasjonene om Meld. St. 32. «Reindrift. Lang tradisjon – unike muligheter» har Sametinget og NRL uttrykt at de ikke kan godta endringsforslagene i reindriftsloven som ble varslet da. Endringsforslagene nevnt nedenfor har vært ute på høring hvor flertallet av høringssvarene helt eller delvis er imot endringene. Sametinget har blitt konsultert om endringsforslagene flere ganger, og partene har ikke kommet til enighet.

En helhetlig gjennomgang av reindriftsloven

Sametingets utgangspunkt er at det må igangsettes en helhetlig gjennomgang av reindriftsloven. Sametinget og NRL har nedsatt et lovutvalg i oktober 2018. Regjeringen har fått invitasjon til å delta i arbeidet. Lovutvalget skal gjennomgå reindriftsloven og foreslå eventuelle endringer i loven. Utvalget skal fremme sine tilrådninger innen to år.

Endring av reindriftsloven § 1 - Formålsparagrafen

Sametingets utgangspunkt er at endringene av formålsparagrafen bør vente til lovutvalget har kommet med sine anbefalinger. Sametinget fremhevet at Sametinget ikke kan gå med på at kulturell bærekraft blir nedprioritert. Videre var de bekymret for at man stadig får et innskrenket beiteareal der grunnlaget for næringen reduseres.

LMD understreket at det aldri har vært meningen å nedprioritere de to andre bærekraftsmålene, men konstaterte at dette utad kunne fremstå som uklart. Sametinget og LMD ble enige om at LMD skulle vurdere muligheten for en utsettelse av denne endringen.

Endring av reindriftsloven § 33 - obligatorisk individmerking av rein

LMD understreket at en slik merking ikke skal erstatte den tradisjonelle merkingen, og at en innfasing av elektroniske id-merker kan skje gradvis, i første omgang basert på frivillighet og med mål om å høste erfaringer og informasjon før man avgjør hvordan obligatorisk individmerking skal skje. Det tradisjonelle reinmerket er et av de kulturelle grunnelementene i samisk reindrift, og Sametinget kan ikke gå med på endringer som kan svekke det tradisjonelle merkesystemet. Sametinget mener ordningen er lite utredet og testet ut, og understreker at kostnadene ved en id-merking ikke kan falle på den enkelte reineier eller finansieres gjennom reindriftsavtalen. Sametinget fastholder sitt standpunkt om at de ikke ønsker endring av denne bestemmelsen, heller ikke gjennom gradvis innfasing.

Endring av reindriftsloven § 18 - tilgjengeliggjøring av reintall.

LMD og Sametinget ble enige om at det i § 18 3. ledd tas inn en bestemmelse som gir hjemmel til å gi forskrift der det åpnes for tilgjengeliggjøring internt i næringen av det totale reintallet i en siidaandel. Det skal klart fremgå av lovproposisjonen at det i dette tilfelle ikke menes enkeltutøveres reintall under en siidaandel, i de tilfeller siidaandelen består av flere reineiere.

Reindriftsloven § 71 - Reindriftsstyret

For Sametinget er det viktig at partene oppnevner likt antall medlemmer til reindriftsstyret, og at leder for styret kan rulleres mellom sametingsoppnevnte kandidater og departementets kandidater. Det er også viktig at det stilles krav om samiske språk-, kultur- og reindriftsfaglig kompetanse til lederen. LMD og Sametinget ble enige om at endring av § 71 ikke skal gjøres nå dersom Sametinget innen en gitt tidsfrist oppnevner sine tre medlemmer til Reindriftsstyret for fire år fremover. En vurdering av § 71 vil gjøres når innspillene fra Sametingets lovutvalg foreligger.

Avsluttende konsultasjoner med NRL

NRL understreket at deres posisjon ikke var endret siden tidligere konsultasjonsmøter om disse endringene, og etter at deres høringsuttalelse ble sendt inn. Dette innebærer at NRL står fast ved sine standpunkter om at de varslede endringene i reindriftsloven ikke bør foretas.

Til dokumentets forside