Prop. 90 L (2018–2019)

Endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

2.1 Meld. St. 32 (2016–2017)

Regjeringen la 5. april 2017 fram Meld. St. 32 (2016–2017) Reindrift – lang tradisjon – unike muligheter. Regjeringen presenterte her en næringspolitisk melding om en samlet politikk for reindriften i Norge. Økologisk bærekraftig drift med god produksjon står sentralt i reindriftspolitikken. I meldingen drøftes strategier som legger til rette for at næringen bedre skal utnytte sitt potensial og sine muligheter i en rasjonell og markedsorientert retning.

Meldingen inneholdt noen forslag til endringer i reindriftsloven. Dette gjaldt følgende:

  • Endring av formålsparagrafen slik at økologisk bærekraft prioriteres, reindriftsloven § 1.

  • Åpne for at opplysninger om siidaandelenes reintall blir tilgjengelig for andre i næringen, reindriftsloven § 18.

  • Etablere et lovgrunnlag for obligatorisk individmerking av rein, reindriftsloven § 33.

Stortinget behandlet meldingen i vårsesjonen 2017, og sluttet seg i hovedsak til meldingens forslag på ulike områder. Det vises til Innst. S. 377 (2016–2017). Det lå dermed til rette for en videre lovprosess.

2.2 Oppnevning av Reindriftsstyret

Reindriftsloven § 71 har bestemmelser om oppnevning av Reindriftsstyret. Reindriftsstyret er et kollegialt og sentralt beslutningsorgan med syv medlemmer, hvorav fire medlemmer skal oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet, og tre medlemmer av Sametinget. Reindriftsstyret oppnevnes for fire år av gangen.

Virketiden for Reindriftsstyret 2013 – 2017 løp ut 31. desember 2017, og nytt styre skulle oppnevnes. Sametinget ville imidlertid ikke oppnevne sine tre medlemmer. Hovedbegrunnelsen var at Sametinget ønsker reell innflytelse i Reindriftsstyret. Etter Sametingets oppfatning har Sametinget ikke det i dag, da Sametingets medlemmer er i mindretall og styrets leder alltid har vært oppnevnt av staten.

Uten et reindriftsstyre, vil forvaltningen av reindriften på en rekke områder stoppe opp. I denne situasjonen, hvor Sametinget ikke har foretatt oppnevning av sine tre medlemmer, har departementet likevel oppnevnt sine fire medlemmer. På denne måten har man midlertidig fått på plass et beslutningsdyktig styre, med virketid frem til 1. juli 2019. Reindriftsstyret er beslutningsdyktig når lederen og minst tre av de øvrige medlemmene er til stede.

Dette er imidlertid ingen varig eller tilfredsstillende løsning. For å få et fulltallig reindriftsstyre på permanent basis, har departementet derfor vært innstilt på å fremme forslag om endringer i § 71, slik at staten kan oppnevne samtlige syv medlemmer dersom Sametinget ikke oppnevner sine. Som det framkommer under kapittel 5 om nye konsultasjoner med Sametinget og NRL, har man i sluttfasen oppnådd en løsning slik at det likevel ikke fremmes forslag om endring av § 71 om oppnevning av Reindriftsstyret.

Til dokumentets forside