Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 90 L (2018–2019)

Endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking)

Til innholdsfortegnelse

8 Merknader til de foreslåtte bestemmelsene

Til § 18

Her fastslås det i § 18 tredje ledd nytt tredje punktum at departementet ved forskrift skal gi nærmere bestemmelser om at siidaandelers reintall skal være tilgjengelig for andre utøvere i reinbeitedistriktet, i siidaen og i siidaandelen og på hvilken måte dette skal skje. Det presiseres at dette ikke vil innebære noen form for alminnelig offentlighet om reintall. Det forutsettes kun å gjelde internt i næringen for det totale reintallet for hver siidaandel i distriktet, og ikke utover distriktsnivå. Og ved forskriften forutsettes det gitt nærmere bestemmelser om hvordan dette praktisk skal gjøres. Det er viktig at den ordning som etableres er forsvarlig og sikker ut fra hensynet til personvern og ikke går lenger enn det formålet tilsier, dvs. at reintall er tilgjengelig for andre utøvere i den krets ordningen omfatter.

Til § 33

Den tradisjonelle merkingen med eierens registrerte merke med øresnitt opprettholdes, jf. første ledd første punktum.

Det nye er at reinen i tillegg skal merkes med individmerke. Dette følger av forslaget § 33 andre ledd, hvor det framgår at reinen skal i tillegg, og innen samme frist som i første ledd, merkes med individmerke. Tilgjengelige merketyper for dyr omfatter både visuelle øremerker, elektroniske ID-merker av typen RFID (radiofrekvensidentitetsmerker), og mer avanserte elektroniske merker som kan leses av med droner på lang avstand.

Det legges opp til at obligatorisk individmerking lovfestes, mens type merke og hva slags informasjon de skal inneholde reguleres gjennom forskrift. Det presiseres at det ved en slik forskrift kan gis bestemmelser om mer enn bare hva slags type merke som skal brukes og hva slags opplysninger merket skal inneholde. I en slik forskriftsprosess vil ulike sider ved individmerkingen vurderes nøye, slik at man finner løsninger som praktisk sett er hensiktsmessige og dyrevelferdsmessig forsvarlig.

I tredje ledd er det kun en oppdatering til gjeldende dyrevelferdslov.

Til § 34

I § 34 innebærer forslaget redaksjonelle endringer fordi deler av bestemmelsen flyttes over i § 33. For øvrig endres overskriften fra Former for merking til Merking ved overtagelse av eiendomsrett og midlertidig merking.

Til dokumentets forside