Prop. 96 L (2014-2015)

Endringar i jordskiftelova 2013 (reglar om saksbehandling mv.)

Proposisjonen inneheld forslag til endringar i reglane om saksbehandling i den nye jordskiftelova av 21. juni 2013 nr. 100 som skal tre i kraft 1.1.2016. Proposisjonen inneheld også forslag til å rette opp feil i nokre av paragrafane i lova.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saka Endringer i jordskifteloven 2013 (regler om saksbehandling med videre)