Prop. 97 L (2014-2015)

Endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon)

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

5.1 Konsekvenser for myndighetene

NVE godkjenner anlegg for rett til elsertifikater. Utvidelsen av overgangsordningen innebærer at flere anlegg kvalifiserer for rett til elsertifikater. Det innebærer mer saksbehandling i NVE ved behandling av søknad om rett til elsertifikater fra disse anleggene. Utvidelsen av overgangsordningen kan også innebære noe mer saksbehandling i Statnett som følge av en betydelig økning av antall aktører i elsertifikatregisteret på kort tid. NVEs godkjenning av anlegg og Statnetts drift av elsertifikatregisteret er gebyrfinansiert.

Rentekrav på avgift for manglende annullering av elsertifikater antas å effektivisere inndrivelsen av avgiften. Beregningen av rentebeløpet kan by på noen administrative oppgaver, men disse antas ikke å være store sammenlignet med den administrative byrden som allerede ligger i inndrivelsesprosessen.

5.2 Konsekvenser for ulike aktører

Gjeldende overgangsordning er anslått å omfatte om lag 9 TWh kraftproduksjon over hele tildelingsperioden. Utvidelsen av overgangsordningen til å omfatte vannkraftanlegg med installert effekt under 10 MW som hadde byggestart etter 1. januar 2004, er anslått å omfatte anlegg med en normalårsproduksjon på 2,0 TWh per år. Elsertifikatberettiget kraftproduksjon fra disse anleggene er anslått til totalt 21,6 TWh over hele tildelingsperioden.

For de elsertifikatberettigede innebærer utvidelsen av overgangsordningen at de kan få inntekter ved salg av elsertifikater. De elsertifikatberettigede vil pådras et gebyr knyttet til anleggsgodkjennelse og en liten kostnad knyttet til konti i elsertifikatregisteret.

Utvidelsen av overgangsordningen forutsetter en økning i elsertifikatkvotene. En økning i kvotekurven er nødvendig for å nå avtalens mål. Kostnaden for sluttbruker som følger av utvidelsen av overgangsordningen vil avhenge av prisen på elsertifikater. Prisen på elsertifikater i det norske elsertifikatregisteret (NECS) har fra januar 2012 til januar 2015 variert mellom NOK 15 øre/kWh og NOK 19 øre/kWh for den største delen av handelen. Det er imidlertid registrert handler opp mot NOK 28 øre/kWh. I henhold til Svensk Kraftmäklings prisnotering har gjennomsnittlig månedlig spotpris i elsertifikatmarkedet fra januar 2012 til januar 2015 variert mellom NOK 12 øre/kWh og NOK 21 øre/kWh. Utvidelsen av overgangsordningen omfatter allerede utbygde vannkraftverk som i utgangspunktet var lønnsomme og er ikke forventet å påvirke fremtidig elsertifikatpris. Dersom det legges til grunn en elsertifikatpris på 15-25 øre/kWh vil utvidelsen av overgangsordningen gi en ekstra finansieringsforpliktelse på i størrelsesorden 2,4 til 4,0 milliarder kroner (nåverdi over perioden 2016 til 2035 med kalkulasjonsrente på 4 prosent) eks. mva og administrasjonskostnader.

Kraftforbruk i raffinerier er trukket ut av det beregningsrelevante forbruket. Dette innebærer en reduksjon av beregningsrelevant mengde elektrisk energi og gir en økning i kostnad for de som omfattes av beregningsrelevant forbruk.

Til dokumentets forside